Aanscherping emissies gewasbeschermingsmiddelen

Per 1 januari 2017 wijzigt het Activiteitenbesluit in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten (Staatscourant 2016, 32229).

Achtergrond

De wijziging beoogt de gewasbescherming verder te verduurzamen door algemene regels te stellen die technisch haalbaar en financieel betaalbaar zijn voor de betreffende sector. De vermindering van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen is van belang voor het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen op grond van de Kaderrichtlijn water.

De wijziging van het Activiteitenbesluit bevat in hoofdlijnen drie aspecten en treedt per 1 januari 2017 in werking.

Zuiveren afvalwater glastuinbouwbedrijven

Voor inrichtingen waar gewassen in een kas worden geteeld of gekweekt, wordt voorgeschreven dat het lozen van afvalwater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat, niet is toegestaan, tenzij dat afvalwater wordt gezuiverd. Dit nieuwe voorschrift ziet op zowel glastuinbouwbedrijven als op bedrijven met ‘ondersteunend glas’. Bij het afvalwater kan het gaan om drainwater (substraatteelt) en drainagewater (grondteelt). Indien filters van de waterdoseringsinstallatie met dit afvalwater worden gespoeld, moet ook het filterspoelwater worden gezuiverd.

Het nieuwe voorschrift (artikel 3.64a van het Activiteitenbesluit) schrijft voor dat de zuiveringsvoorziening ten minste 95% van de werkzame stoffen uit het afvalwater moet verwijderen. Er wordt dus een zuiveringsrendement van 95% voorgeschreven.

Het bevoegd gezag kan hiervan voor lozingen van drainagewater, afkomstig van de teelt waarbij gewassen op materiaal groeien dat in verbinding staat met de ondergrond, in een maatwerkvoorschrift afwijken, indien het door kwel of inzijgend water ondoelmatig is om 95% van de werkzame stoffen uit het afvalwater te verwijderen.

Ook kan in een maatwerkvoorschrift worden afgeweken om collectieve zuiveringsvoorzieningen mogelijk te maken. In het maatwerkvoorschrift kan worden bepaald dat het nieuwe voorschrift tot uiterlijk 1 januari 2021 niet van toepassing is. Dit kan worden gedaan indien naar het oordeel van het bevoegd gezag aannemelijk is dat de betreffende inrichting uiterlijk op 1 januari 2021 is aangesloten op een collectieve zuiveringsvoorziening die ten minste 95% van de werkzame stoffen verwijdert uit het afvalwater vanuit aangesloten kassen.

Open teelten

De voorschriften voor de open teelten worden aangepast. De teeltvrije zone voor de teelt van gras, graszaad en granen wordt met 25 centimeter verbreed naar 50 centimeter. Daarnaast wordt het reductiepercentage voor driftgebruik verder aangescherpt. In het nieuwe artikel 3.78a van het Activiteitenbesluit wordt voorgeschreven dat bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van gewassen en op braakliggend land in de open lucht een techniek wordt gebruikt die een driftreductie bereikt van ten minste 75%.

De toepassing van driftreducerende maatregelen beoogt niet alleen de bescherming van het oppervlaktewater, maar zal ook leiden tot vermindering van de (kans op) blootstelling voor omwonenden en passanten van landbouwpercelen.

Vereenvoudiging

Met de wijziging van het Activiteitenbesluit wordt tevens een vereenvoudiging van de regels beoogd. Daartoe worden enkele middelvoorschriften vervangen door doelvoorschriften. Niet langer wordt voorgeschreven welke maatregelen moeten worden toegepast, maar welk doel moet worden bereikt.

mw. mr. Franca Damen