Alle artikelEN agrarisch recht

Hieronder staat een overzicht van al mijn artikelen over agrarisch recht. Op de andere pagina’s onder het thema agri zijn de artikelen ingedeeld aan de hand van verschillende agrarische onderwerpen.

Plattelandswoning kent eigen beoordelingswijze woon- en leefklimaat

Ter plaatse van een plattelandswoning moet sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit blijkt inmiddels duidelijk uit de rechtspraak. De mate van bescherming is echter anders dan bij een burgerwoning en lijkt behoorlijk rekbaar. Op 18 mei 2016 (201406460/3) deed de...

Geurbelasting mestdroogtunnel behoeft beoordeling

Wanneer in een veehouderij een mestdroogtunnel wordt gebruikt en hiervoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, moet de hiervan afkomstige geurbelasting worden beoordeeld. Deze geurbelasting is niet verdisconteerd in de geuremissiefactoren van huisvestingssystemen in de Wet...

Spuitzone minder dan 50 m behoeft locatie specifiek onderzoek

Een spuitafstand voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen van 10,7 meter is ontoereikend naar het oordeel van de Afdeling. Ondanks dat er geen wettelijke afstand is voorgeschreven voor een spuitzone, wordt een afstand van 50 meter in het algemeen tot uitgangspunt genomen. A...

Stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij alleen voor stoppers

In het Actieplan Ammoniak Veehouderij is een landelijk gedoogbeleid opgenomen voor stoppende veehouderijen die niet voldoen aan de maximale emissiewaarden uit het Besluit emissiearme huisvesting. Uit een uitspraak van de Afdeling van 16 maart 2016 (201505741) blijkt duidelijk dat...

Mogelijkheid generieke afroming productierechten pluimvee en varkens

Met het oog op de invoering van het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij zal de Meststoffenwet worden gewijzigd. In deze wijziging zal tevens de mogelijkheid tot een generieke afroming van de productierechten voor pluimvee en varkens worden opgenomen. Dit maakte Sta...

Geen dubbelwandigheid of omwalling vereist bij vergisters

Op 16 maart 2016 (201500737) heeft de Afdeling een belangrijke uitspraak gedaan voor vergistingsinstallaties. Anders dan de rechtbank Gelderland oordeelde, hoeven vergisters niet dubbelwandig te worden uitgevoerd of te worden voorzien van een omwalling om te voldoen aan de best b...

Scheuren van grasland niet regulier binnen agrarisch bedrijf

Het scheuren van grasland is geen reguliere werkzaamheid binnen de agrarische bedrijfsvoering. Dit oordeelde de Afdeling in haar uitspraak van 9 maart 2016 (201503642). Dit kan tot gevolg hebben dat voor het scheuren van grasland in sommige gevallen een vergunning is vereist op g...

Nadere invulling stelsel fosfaatrechten melkveehouderij

Op 3 maart 2016 maakte Staatssecretaris Van Dam een nadere invulling van het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij bekend. In de brief wordt op enkele punten nadere duidelijkheid gegeven, maar helaas blijft er nog steeds veel onduidelijk. Aankondiging fosfaatrecht...

Geurbelasting 29 oue/m3 acceptabel bij plattelandswoning

Uit een uitspraak van de Afdeling van 17 februari 2016 (201504146) volgt dat een geurbelasting van 29 oue/m3 bij een plattelandswoning acceptabel kan zijn. Van belang daarbij is onder meer dat een plattelandswoning niet wordt beschermd tegen de geurbelasting van de inrichting waa...

Opslag grasbalen geen agrarisch gebruik

In een uitspraak van 17 februari 2016 (201504286) oordeelde de Afdeling dat het opslaan van grasbalen gelet op de feiten en omstandigheden niet kon worden aangemerkt als agrarisch gebruik, zoals bedoeld in het relevante bestemmingsplan. Om die reden was de betreffende agrariër in...

Plattelandswoning: het kan!

In een eerder artikel stelde ik de vraag of de Wet plattelandswoningen gelet op de jurisprudentie inmiddels een dode letter is geworden. Na de uitspraak van de Afdeling van 4 februari 2015, waarin zij oordeelde dat ter plaatse van een plattelandswoning de luchtkwaliteit beoordeel...

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij versie 1.2

De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV), zoals die is neergelegd in de nadere regels op basis van de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant, wordt periodiek bijgesteld. Van 4 januari 2016 tot en met 1 februari 2016 ligt een ontwerp van de BZV versie 1....

Aanduiding “beperkingen veehouderij” in VR2014 Brabant houdt stand

Op 23 december 2015 (201408337) heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant. In deze uitspraak heeft de Afdeling overwogen dat de aanduiding “beperkingen veehouderij” uit de Verordening Ruimte 2014 kan worden geacht met he...

Spuitzone bij hobbymatige fruitteelt

Uit een uitspraak van de Afdeling van 2 december 2015 (201500060) volgt dat ook in geval van hobbymatige fruitteelt een spuitzone voor gewasbeschermingsmiddelen moet worden aangehouden. Dit geldt ook indien feitelijk geen gewasbeschermingsmiddelen worden gehanteerd. Als vuistrege...

Update over grondgebonden groei melkveehouderij

Het is de bedoeling dat op 1 januari 2016 de algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij in werking treedt. Hiermee wordt beoogd om grondloze groei van de melkveehouderij te beperken. Op 13 november 2015 maakte Staatssecretaris Van Dam het rekenmodel grondg...

Update over invoering fosfaatrechten melkveehouderij

Op 2 juli 2015 kondigde (voormalig) Staatssecretaris Dijksma de invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij aan. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over het stelsel van fosfaatrechten. Met de brief van de voormalig Staatssecretaris van 26 oktober 2015 is echter weer eni...

Streep door 100 meter afstand volksgezondheid

Aspecten van volksgezondheid zijn een bij de vaststelling van een bestemmingsplan mee te wegen belang. Dit betekent echter niet dat in een bestemmingsplan zonder meer een afstand kan worden vereist tussen veehouderijen en gevoelige functies. In haar uitspraak van 4 november 2015...

Geurregels in bestemmingsplan doorkruisen wettelijk kader

Wanneer in een bestemmingsplan regels met betrekking tot het aspect geur worden opgenomen, dient ervoor gewaakt te worden dat deze niet het wettelijk kader met betrekking tot dit aspect doorkruisen. In haar uitspraak van 4 november 2015 (201404465) oordeelde de Afdeling dat de in...

NGE niet ruimtelijk relevant; diersoort wel

Een NGE-norm in een bestemmingsplan is ongeschikt om bij te dragen aan een duurzame veehouderij en het reguleren en beperken van gevolgen van veehouderijen voor de omgeving. Een NGE-norm is dan ook niet ruimtelijk relevant. De op een veehouderij aanwezige diersoort is daarentegen...

Uitleg “voormalige bedrijfswoning” in VR2014 Brabant

Op 28 oktober 2015 (201410290) heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over de wijze waarop een “voormalige bedrijfswoning” in de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant moet worden uitgelegd. Situatie Aan de orde is een reactieve aanwijzing van het college va...

Uitleg “uitbreiding veehouderij” in VR2014 Brabant

Een wijzigingsplan waarbij de vorm van een bouwblok wordt gewijzigd, zonder dat daarbij de omvang van het bouwblok toeneemt, is niet aan te merken als een uitbreiding van een veehouderij, zoals bedoeld in de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant. Dit volgt uit ee...

Invoering fosfaatrechten melkveehouderij

Op 2 juli 2015 kondigde Staatssecretaris Dijksma aan dat zij voornemens is om voor de melkveehouderij fosfaatrechten in te voeren. Op 7 oktober 2015 vond hierover in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats. In dit artikel geef ik een toelichting op de belangrijkste aspecten...

Grondgebonden groei melkveehouderij

Op 1 januari 2016 zal de nieuwe regeling grondgebonden groei melkveehouderij in werking treden. Dat is althans de bedoeling. Of dit middels een AMvB gebeurt danwel middels een wijziging van de wet, is op dit moment nog niet bekend. In dit artikel ga ik in op de aangekondigde AMvB...
1 2 3 4 5 6 7