Alle artikelEN agrarisch recht

Hieronder staat een overzicht van al mijn artikelen over agrarisch recht. Op de andere pagina’s onder het thema agri zijn de artikelen ingedeeld aan de hand van verschillende agrarische onderwerpen.

Lichthinder door glastuinbouw op afstand 2 km?

De gloed die boven kassen met assimilatiebelichting ontstaat, kan op grote afstand, ook op een afstand van 2 km, worden waargenomen. Daarom kunnen personen die op een dusdanig grote afstand wonen onder omstandigheden belanghebbend zijn bij een besluit over de lichtuitstraling van...

Wetsvoorstel fosfaatrechten melkveehouderij bekend gemaakt

Op 8 september 2016 is het wetsvoorstel voor de invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij bekend gemaakt en naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel voorziet niet alleen in de invoering van fosfaatrechten, maar ook in de mogelijkheid tot een generieke afroming v...

Verplichte stikstoftoets op Brabantse EHS-gebieden

Bedrijven die willen uitbreiden en zijn gelegen in de nabijheid van een tot de EHS behorend gebied in de provincie Noord-Brabant, moeten ervoor zorgen dat de ecologische waarden en kenmerken van het gebied niet door een toename van ammoniakemissie c.q. stikstofdepositie worden aa...

Vereisten aan zorgvuldige dialoog conform VR2014 Brabant

Het voeren van een zorgvuldige dialoog is een van de voorwaarden die door provincie Noord-Brabant wordt gesteld aan het verkrijgen van toestemming voor de toename van de oppervlakte van bestaande gebouwen voor de uitoefening van een veehouderij. In een uitspraak van 20 april 2016...

Voorafmeldplicht intermediaire onderneming is onrechtmatig

Het opleggen van een voorafmeldplicht in het kader van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet aan intermediaire ondernemingen moet naar het voorlopig oordeel van het College van Beroep voor het bedrijfsleven worden aangemerkt als een bestuursrechtelijke sanctie. Als geen sprake is...

Aanscherping emissies gewasbeschermingsmiddelen

Per 1 januari 2017 wijzigt het Activiteitenbesluit in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten (Staatscourant 2016, 32229). Achtergrond De wijziging beoogt de gewasbescherming verder te verduurzamen door algem...

Betekenis GGD-onderzoek geurhinder veehouderij

Het rapport ‘Geurhinder van veehouderij nader onderzocht’ van GGD en IRAS van 23 maart 2015 had moeten worden betrokken bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning van een varkenshouderij. Dit oordeelde rechtbank Oost-Brabant in haar uitspraak van 27 juni 2016...

Geen verplichte toepassing GIS-applicatie in V-stacks vergunning

Het gebruik van de GIS-applicatie voor het bepalen van de coördinaten van de emissiepunten van een inrichting is niet verplicht op grond van de Gebruikershandleiding bij het programma V-stacks vergunning. Dit oordeelde rechtbank Oost-Brabant in een uitspraak van 24 juni 2016 (ECL...

Geluidbelasting hanengekraai is onbegrensd

Aan de geluidbelasting ten gevolge van hanengekraai binnen een niet-vergunningplichtige inrichting zitten geen grenzen voor zover het betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Dit heeft de Raad van State overwogen in een uitspraak van 15 juni 2016 (201506334). Wanneer...

CBb oordeelt over Wet verantwoorde groei melkveehouderij

De in de Wet verantwoorde groei melkveehouderij voorziene maatregelen zijn naar het oordeel van het CBb in hun algemeenheid toegestaan. De Staatssecretaris van EZ heeft echter in een aantal situaties ten onrechte niet beoordeeld of sprake is van een individuele en buitensporige l...

Bestrijdingsmiddelengebruik reguleren in bestemmingsplan

Een regulering waarbij rekening wordt gehouden met de hoeveelheid te gebruiken gewasbeschermingsmiddelen in verschillende teelten kan vanuit planologisch oogpunt gewenst zijn. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 8 juni 2016 (201410338). In deze uitspraak is een bes...

Plattelandswoning kent eigen beoordelingswijze woon- en leefklimaat

Ter plaatse van een plattelandswoning moet sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit blijkt inmiddels duidelijk uit de rechtspraak. De mate van bescherming is echter anders dan bij een burgerwoning en lijkt behoorlijk rekbaar. Op 18 mei 2016 (201406460/3) deed de...

Geurbelasting mestdroogtunnel behoeft beoordeling

Wanneer in een veehouderij een mestdroogtunnel wordt gebruikt en hiervoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, moet de hiervan afkomstige geurbelasting worden beoordeeld. Deze geurbelasting is niet verdisconteerd in de geuremissiefactoren van huisvestingssystemen in de Wet...

Spuitzone minder dan 50 m behoeft locatie specifiek onderzoek

Een spuitafstand voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen van 10,7 meter is ontoereikend naar het oordeel van de Afdeling. Ondanks dat er geen wettelijke afstand is voorgeschreven voor een spuitzone, wordt een afstand van 50 meter in het algemeen tot uitgangspunt genomen. A...

Stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij alleen voor stoppers

In het Actieplan Ammoniak Veehouderij is een landelijk gedoogbeleid opgenomen voor stoppende veehouderijen die niet voldoen aan de maximale emissiewaarden uit het Besluit emissiearme huisvesting. Uit een uitspraak van de Afdeling van 16 maart 2016 (201505741) blijkt duidelijk dat...

Mogelijkheid generieke afroming productierechten pluimvee en varkens

Met het oog op de invoering van het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij zal de Meststoffenwet worden gewijzigd. In deze wijziging zal tevens de mogelijkheid tot een generieke afroming van de productierechten voor pluimvee en varkens worden opgenomen. Dit maakte Sta...

Geen dubbelwandigheid of omwalling vereist bij vergisters

Op 16 maart 2016 (201500737) heeft de Afdeling een belangrijke uitspraak gedaan voor vergistingsinstallaties. Anders dan de rechtbank Gelderland oordeelde, hoeven vergisters niet dubbelwandig te worden uitgevoerd of te worden voorzien van een omwalling om te voldoen aan de best b...

Scheuren van grasland niet regulier binnen agrarisch bedrijf

Het scheuren van grasland is geen reguliere werkzaamheid binnen de agrarische bedrijfsvoering. Dit oordeelde de Afdeling in haar uitspraak van 9 maart 2016 (201503642). Dit kan tot gevolg hebben dat voor het scheuren van grasland in sommige gevallen een vergunning is vereist op g...

Nadere invulling stelsel fosfaatrechten melkveehouderij

Op 3 maart 2016 maakte Staatssecretaris Van Dam een nadere invulling van het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij bekend. In de brief wordt op enkele punten nadere duidelijkheid gegeven, maar helaas blijft er nog steeds veel onduidelijk. Aankondiging fosfaatrecht...

Geurbelasting 29 oue/m3 acceptabel bij plattelandswoning

Uit een uitspraak van de Afdeling van 17 februari 2016 (201504146) volgt dat een geurbelasting van 29 oue/m3 bij een plattelandswoning acceptabel kan zijn. Van belang daarbij is onder meer dat een plattelandswoning niet wordt beschermd tegen de geurbelasting van de inrichting waa...

Opslag grasbalen geen agrarisch gebruik

In een uitspraak van 17 februari 2016 (201504286) oordeelde de Afdeling dat het opslaan van grasbalen gelet op de feiten en omstandigheden niet kon worden aangemerkt als agrarisch gebruik, zoals bedoeld in het relevante bestemmingsplan. Om die reden was de betreffende agrariër in...

Plattelandswoning: het kan!

In een eerder artikel stelde ik de vraag of de Wet plattelandswoningen gelet op de jurisprudentie inmiddels een dode letter is geworden. Na de uitspraak van de Afdeling van 4 februari 2015, waarin zij oordeelde dat ter plaatse van een plattelandswoning de luchtkwaliteit beoordeel...
1 2 3 4 5 6 8