Alle artikelEN agrarisch recht

Hieronder staat een overzicht van al mijn artikelen over agrarisch recht. Op de andere pagina’s onder het thema agri zijn de artikelen ingedeeld aan de hand van verschillende agrarische onderwerpen.

Handhaving geuremissie zonder geurnormen in vergunning

Op 8 april 2015 (201406248) heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over een verzoek van een omwonende om handhavend op te treden jegens een veehouderij vanwege beweerdelijke geurhinder. In de voorschriften van de vergunning van de desbetreffende veehouderij zijn echter geen concr...

Staatssecretaris Dijksma over verplichte stalregistratie

Begin maart 2015 verscheen het bericht dat stalregistratie verplicht wordt in de gecombineerde opgave. Daarover ontstond de nodige ophef. Verschillende fracties uit de Tweede Kamer stelden hierover dan ook vragen aan Staatssecretaris Dijksma. In haar brief van 30 maart 2015 gaf z...

Wet plattelandswoningen en luchtkwaliteit: een update

Op 4 februari 2015 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over de Wet plattelandswoningen. Daarin heeft de Afdeling geoordeeld dat de luchtkwaliteit ter plaatse van plattelandswoningen wél moet worden beoordeeld. Op 27 maart 2015 gaf de Minister van Infrastructuur en Milieu haar...

Paardenstal wel of geen bijbehorend bouwwerk?

Of een paardenstal al dan niet als bijbehorend kan worden aangemerkt, is mede afhankelijk van de vraag of de stal al dan niet bedrijfsmatig wordt gebruikt. Op 25 maart 2015 deed de Afdeling hier een heldere uitspraak over (201406161). Situatie Appellant heeft een omgevingsv...

Besluit voor ontheffing van provinciale verordening

Wanneer gedeputeerde staten aan burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van een in een provinciale verordening opgenomen regel, kan hiertegen in beginsel geen zelfstandig beroep worden ingediend. Dat heeft de Afdeling nog eens helder uiteengezet in haar uitspraak van 4 maa...

Veehouderij en volksgezondheid: eerste resultaten VGO onderzoek

Vanaf 2014 is het RIVM gestart met een nader onderzoek naar de gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij (IVG). Dit betreft het onderzoek “Veehouderij en Gezondheid Omwonenden”. Op 12 maart 2015 verschenen de eerste resultaten van dit onderzoek. Door het nieuwe onderzo...

Weigering vergunning wegens strijd VR2014

Op 28 januari 2015 (ECLI:NL:RBOBR:2015:418) heeft rechtbank Oost-Brabant een uitspraak gedaan over een bouwvergunning die was aangevraagd voor de uitbreiding van een pluimveehouderij. Deze vergunning was geweigerd wegens strijd met de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noor...

Overgangsrecht voor Besluit emissiearme huisvestingssystemen

In het wetsvoorstel voor het nieuwe Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren is geen overgangsrecht opgenomen voor omgevingsvergunningen die zijn aangevraagd vóór inwerkingtreding van het nieuwe Besluit huisvestingssystemen. Naar aanleiding van Kamervragen die...

Uitvoerige uitspraak van rechtbank Gelderland over vergistingsinstallatie

Op 17 december 2014 (ECLI:NL:RBGEL:2014:7797) heeft rechtbank Gelderland een uitspraak gedaan over een vergistingsinstallatie. In deze uitspraak komen diverse verhelderende aspecten aan de orde. Hierop ga ik in onderhavig artikel nader in. Situatie Aan de orde is een omgevi...

Veehouderij binnen of buiten de bebouwde kom?

Of een veehouderij binnen of buiten de bebouwde kom is gelegen, maakt nogal eens een verschil. Dit kan niet alleen een verschil maken in het aantal omwonenden dat bezwaar kan maken tegen vergunningen, maar ook in de wet- en regelgeving. In de uitspraak van de Afdeling van 18 febr...

Uitspraak Afdeling over mestvergisting

Op 4 februari 2015 (201405317) deed de Afdeling een uitspraak over een vergistingsinstallatie. In deze uitspraak komen een aantal aspecten aan de orde die bij een vergunningprocedure voor een vergistingsinstallatie altijd van belang zijn. Op deze aspecten ga ik in dit artikel nad...

Beoordeling plattelandswoning in strijd met Wet luchtkwaliteit

Vandaag, op 4 februari 2015, heeft de Afdeling een belangrijke uitspraak gedaan over plattelandswoningen in relatie tot de luchtkwaliteit. De Afdeling heeft geoordeeld dat bij plattelandswoningen wél een beoordeling van de luchtkwaliteit moet worden uitgevoerd. Het niet uitvoeren...

Geen subsidie of toeslagrechten bij onjuiste of te late aanvraag

Op Europees niveau bestaan er diverse verordeningen die voorzien in regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Deze verordeningen zijn nader uitgewerkt in nationaal beleid. De landbouwer is zelf verantwoor...

Gebrek aan ammoniakrechten vormt knelpunt voor MER(-beoordeling)

Wanneer een veehouderij over onvoldoende ammoniakrechten beschikt, dan vormt dit een knelpunt bij het opstellen van een milieueffectrapport of een aanmeldingsnotitie voor een MER-beoordeling. Dit volgt uit een uitspraak van rechtbank Oost-Brabant van 29 december 2014 (ECLI:NL:RBO...

Vergunning voor plattelandswoning vernietigd

Wanneer een bedrijfswoning bij een (voormalig) agrarisch bedrijf wordt bewoond door een “derde” is dit in beginsel in strijd met het bestemmingsplan. De bewoning kan echter worden gelegaliseerd met inachtneming van de Wet plattelandswoningen die op 1 januari 2013 in werking is ge...

Beoordeling OBM: geur en volksgezondheid in relatie tot MER

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets dienen enkel de effecten tengevolge van de aangevraagde wijziging en/of uitbreiding beoordeeld te worden. Ook wanneer het bijvoorbeeld gaat om de aspecten geur en volksgezondheid, dient enkel beoordeeld te worden of...

Maatlat Duurzame Veehouderij in bestemmingsplan niet toegestaan

Duurzaamheidseisen voor veehouderijen horen niet thuis in een bestemmingsplan. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 21 januari 2015 (201308140). In deze uitspraak heeft de Afdeling een bestemmingsplan vernietigd waarin de uitbreiding van veehouderijen enkel mogelijk we...

Geen medewerking aan vestiging intensieve veehouderij in LOG

Wanneer een bepaald gebied als landbouwontwikkelingsgebied is aangewezen, zou je denken dat de vestiging van een intensieve veehouderij binnen dit gebied mogelijk zou moeten zijn. Dat dit niet zonder meer het geval is, blijkt ook weer uit een uitspraak van de Afdeling van 24 dece...

Beoordeling vergunningaanvraag bedrijfswoning

Wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfswoning, moet deze vergunningaanvraag altijd getoetst worden aan onder meer het bestemmingsplan. Dit geldt ook wanneer het gaat om het vervangen van een bestaande bedrijfswoning. Dit blijkt nog eens...

Veehouderij en volksgezondheid: beoordeling en advies

Met toenemende mate wordt er in het kader van omgevingsvergunningen milieu voor veehouderijen een beroep gedaan op de volksgezondheid. Inmiddels is het een gegeven dat aspecten van volksgezondheid op grond van het wettelijk toetsingskader betrokken dienen te worden bij de besluit...
1 4 5 6 7 8