Alle artikelEN agrarisch recht

Hieronder staat een overzicht van al mijn artikelen over agrarisch recht. Op de andere pagina’s onder het thema agri zijn de artikelen ingedeeld aan de hand van verschillende agrarische onderwerpen.

Beoordeling plattelandswoning in strijd met Wet luchtkwaliteit

Vandaag, op 4 februari 2015, heeft de Afdeling een belangrijke uitspraak gedaan over plattelandswoningen in relatie tot de luchtkwaliteit. De Afdeling heeft geoordeeld dat bij plattelandswoningen wél een beoordeling van de luchtkwaliteit moet worden uitgevoerd. Het niet uitvoeren...

Geen subsidie of toeslagrechten bij onjuiste of te late aanvraag

Op Europees niveau bestaan er diverse verordeningen die voorzien in regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Deze verordeningen zijn nader uitgewerkt in nationaal beleid. De landbouwer is zelf verantwoor...

Gebrek aan ammoniakrechten vormt knelpunt voor MER(-beoordeling)

Wanneer een veehouderij over onvoldoende ammoniakrechten beschikt, dan vormt dit een knelpunt bij het opstellen van een milieueffectrapport of een aanmeldingsnotitie voor een MER-beoordeling. Dit volgt uit een uitspraak van rechtbank Oost-Brabant van 29 december 2014 (ECLI:NL:RBO...

Vergunning voor plattelandswoning vernietigd

Wanneer een bedrijfswoning bij een (voormalig) agrarisch bedrijf wordt bewoond door een “derde” is dit in beginsel in strijd met het bestemmingsplan. De bewoning kan echter worden gelegaliseerd met inachtneming van de Wet plattelandswoningen die op 1 januari 2013 in werking is ge...

Beoordeling OBM: geur en volksgezondheid in relatie tot MER

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets dienen enkel de effecten tengevolge van de aangevraagde wijziging en/of uitbreiding beoordeeld te worden. Ook wanneer het bijvoorbeeld gaat om de aspecten geur en volksgezondheid, dient enkel beoordeeld te worden of...

Maatlat Duurzame Veehouderij in bestemmingsplan niet toegestaan

Duurzaamheidseisen voor veehouderijen horen niet thuis in een bestemmingsplan. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 21 januari 2015 (201308140). In deze uitspraak heeft de Afdeling een bestemmingsplan vernietigd waarin de uitbreiding van veehouderijen enkel mogelijk we...

Geen medewerking aan vestiging intensieve veehouderij in LOG

Wanneer een bepaald gebied als landbouwontwikkelingsgebied is aangewezen, zou je denken dat de vestiging van een intensieve veehouderij binnen dit gebied mogelijk zou moeten zijn. Dat dit niet zonder meer het geval is, blijkt ook weer uit een uitspraak van de Afdeling van 24 dece...

Beoordeling vergunningaanvraag bedrijfswoning

Wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfswoning, moet deze vergunningaanvraag altijd getoetst worden aan onder meer het bestemmingsplan. Dit geldt ook wanneer het gaat om het vervangen van een bestaande bedrijfswoning. Dit blijkt nog eens...

Veehouderij en volksgezondheid: beoordeling en advies

Met toenemende mate wordt er in het kader van omgevingsvergunningen milieu voor veehouderijen een beroep gedaan op de volksgezondheid. Inmiddels is het een gegeven dat aspecten van volksgezondheid op grond van het wettelijk toetsingskader betrokken dienen te worden bij de besluit...

Heldere uitspraak rechtbank Oost-Brabant omtrent omgevingsvergunning milieu

Op 6 juni 2014 (ECLI:NL:RBOBR:2014:3163) deed rechtbank Oost-Brabant een interessante uitspraak over een uitbreiding van een pluimveehouderij. Daarin kwamen meerdere aspecten aan de orde die relevant zijn voor de (agrarische) adviespraktijk. Op de belangrijkste onderdelen ga ik i...

MER-(beoordelingsplicht) bij wijziging veehouderij?

Wanneer een veehouderij wordt uitgebreid, vindt er regelmatig ook een wijziging plaats in de bestaande stallen. Er dient dan beoordeeld te worden of deze wijzigingen zodanig zijn dat deze aangemerkt dienen te worden als de oprichting van een inrichting. Indien dat het geval is, m...

Drempelwaarden MER veehouderij

Wanneer zich een nieuwe veehouderij gaat vestigen of wanneer een bestaande veehouderij gaat uitbreiden, dient altijd beoordeeld te worden of er een milieueffectrapport (hierna: MER) moet worden opgesteld. In onderhavig artikel ga ik daar nader op in. Daarbij beperk ik mij tot het...

Update discussie V-stacks

Het is inmiddels alweer enige tijd geleden dat de discussie over de juistheid van het rekenprogramma V-stacks ter discussie werd gesteld. Inmiddels is op de website van Infomil een artikel geplaatst over hoe om te gaan met V-stacks. In een eerder artikel ben ik al ingegaan op...

Geen NGE in bestemmingsplan

Steeds vaker stellen gemeenten in bestemmingsplannen beperkingen aan de omvang van veehouderijen. Dit gebeurt op verschillende manieren. In een uitspraak van 30 juli 2014 (201307521) oordeelde de Afdeling dat een beperking door het opnemen van een maximum aantal toegestaan NGE ni...

Beroep tegen uitbreiding bouwblok veehouderij ongegrond

Met grote regelmaat wordt er beroep aangetekend tegen bestemmingsplannen waarbij het bouwblok van een veehouderij wordt vergroot. In haar uitspraak van 16 juli 2014 (201400482) maakt de Afdeling nog eens duidelijk dat ‘loze’ beroepsgronden niet kunnen leiden tot een vernietiging...

Wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid

Op 16 juni 2014 maakte Staatssecretaris Dijksma het concept wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid bekend. In onderhavig artikel geef ik een eerste beschouwing van het concept wetsvoorstel. In Nederland kennen we onder andere de Wet geurhinder en veehouderij voor het be...

Het vervolg van V-stacks

Onlangs is door de provincie Noord-Brabant het rekenprogramma V-stacks ter discussie gesteld. Hierover zijn door een aantal Kamerleden vragen gesteld. De Staatssecretaris heeft deze vragen op 10 juni 2014 beantwoord. Op de beantwoording van de Kamervragen ga ik in het navolgende...

Bouwen van sleufsilo voor veevoer vergunningplichtig?

Op 28 mei 2014 (201308896) heeft de Afdeling een interessante uitspraak gedaan over de vraag of voor het bouwen van een sleufsilo voor veevoer een omgevingsvergunning bouwen vereist is. De Afdeling beantwoordde deze vraag bevestigend. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht...

Beoordeling ammoniak bij veehouderij en mestverwerking

Indien binnen een inrichting sprake is van een veehouderij en een mestverwerkingsbedrijf, rijst met name ten aanzien van geur en ammoniak regelmatig de vraag op welke wijze deze aspecten beoordeeld dienen te worden. In haar uitspraak van 21 mei 2014 (201302315) ging de Raad van S...

Krantenkoppen over luchtwassers voor Raad van State niet van belang

Regelmatig luiden krantenkoppen bijvoorbeeld dat luchtwassers meer geur, fijnstof en ammoniak zouden uitstoten dan wordt verondersteld. De Raad van State hecht geen waarde aan deze krantenkoppen. Dat volgt onder meer uit een uitspraak van de Raad van State van 21 mei 2014 (201305...

Reconstructieplannen Brabant

Als er een provincie is die een geheel eigen koers vaart ten aanzien van de veehouderij, dan is het wel de provincie Noord-Brabant. Duidelijk is dat deze koers in hoog tempo wijzigt en over het algemeen steeds verdergaande restricties voor de veehouderij bevat. Één van de vele vo...
1 4 5 6 7