Alle artikelEN agrarisch recht

Hieronder staat een overzicht van al mijn artikelen over agrarisch recht. Op de andere pagina’s onder het thema agri zijn de artikelen ingedeeld aan de hand van verschillende agrarische onderwerpen.

Ruimtelijke ordening en dierziekten

De mogelijke besmetting van dierziekten is een onderwerp dat in veel juridische procedures aan de orde komt. In haar uitspraak van 6 november 2013 heeft de Afdeling geoordeeld dat de mogelijke besmetting van dierziekten een ruimtelijk relevant belang is. De Wet ruimtelijke ordeni...

Voorbereidingsbesluit Brabant: bouwstop veehouderij

Op 20 september 2013 hebben Provinciale Staten op voorstel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen. Dit voorbereidingsbesluit heeft betrekking op de veehouderij in Brabant. Met het voorbereidingsbesluit kondigt de provinc...

Volksgezondheid bij vergunningverlening

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de mogelijk negatieve gevolgen van (intensieve) veehouderijen voor de volksgezondheid van omwonenden. Inmiddels zijn hier ook diverse onderzoeken naar verricht. Het laatste onderzoek  is van de Gezondheidsraad en dateert van 30 nov...

De wetgeving in (te) snel(le)treinvaart

De laatste jaren heeft de wetgever de tendens tot deregulering, althans, dat zegt men. De wetgever gaat echter in sneltreinvaart, mijns inziens in een te snelle treinvaart. Bepaalde stations lijkt de wetgever voorbij te razen. Omissies die in de wetgeving zijn geslopen, worden on...

Wijziging Activiteitenbesluit en Besluit omgevingsrecht

Eerder schreef ik over een aantal onjuistheden c.q. onvolledigheden in het huidige Activiteitenbesluit en Besluit omgevingsrecht. Het herstel voor de desbetreffende onderdelen van het Activiteitenbesluit en het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) liggen thans in ontwerp gereed....

§ 3.5.8 Activiteitenbesluit en de vergunningplicht

Een veelvoorkomende vraag in de praktijk is hoe § 3.5.8 van het Activiteitenbesluit al dan niet toegepast dient te worden ingeval van vergunningplichtige inrichtingen. Daarmee doel ik op inrichtingen die een vergunningplicht hebben op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, v...

Zorgvuldige veehouderij Brabant: wijziging Verordening Ruimte

Op 22 maart 2013 hebben Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant in meerderheid ingestemd met een pakket maatregelen dat de balans tussen agrarische sector en maatschappelijke omgeving zou moeten herstellen. Alleen veehouders die aantoonbaar maatschappelijk verantwoord p...

Bouwstop veehouderij Brabant

De geluiden gaan dat voor de gehele veehouderij in de provincie Noord-Brabant een bouwstop zal worden afgekondigd. Deze bouwstop wordt vermoedelijk op 22 maart 2013 afgekondigd, tegelijk met de verlenging van de bouwstop voor geiten- en schapenhouderijen die reeds sedert enkele j...

Terugvorderen steun voor plattelandsontwikkeling

Op 7 februari 2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest gewezen inzake het terugvorderen van steun voor plattelandsontwikkeling. Alvorens inhoudelijk op dit arrest in te gaan, zal ik eerst een korte toelichting geven op de steun voor plattelandsontwikkeling....

Wet dieren en de bestuurlijke boete

Op 1 januari 2013 is de Wet dieren in werking getreden. Deze wet bevat een integraal kader waarin de kernpunten zijn vastgelegd voor regels met betrekking tot het gedrag van mensen jegens dieren en voor regels ter beheersing van de risico's die dieren of producten die van dieren...

Toeslagrechten en randvoorwaardenkorting

Op 13 december jl. heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijk arrest gewezen met betrekking tot toeslagrechten en het opleggen van een randvoorwaardenkorting. Meer specifiek ging het daarbij om het opleggen van een randvoorwaardenkorting aan landbouwer A, huur...

Veehouderij en volksgezondheid

De laatste jaren heerst er in de maatschappij veel onrust over de intensieve veehouderij in ons land. Deze onrust bestaat onder meer uit de mogelijke risico's voor de volksgezondheid ten gevolge van veehouderijen. In juridische procedures tegen nieuwe veehouderijen danwel uitbrei...

Geurgevoelige objecten: een overzicht van jurisprudentie

In zowel het milieurecht als het omgevingsrecht speelt in veel procedures het aspect ‘geur’ een belangrijk beoordelingspunt. Zoals ik reeds eerder schreef in mijn blog over ‘Geur en ammoniak onderwerpen aan juist beoordelingskader’ is het van groot belang om het aspect geur te on...

De intensieve veehouderij in Noord-Brabant: een juridische blik

Al eerder schreef ik over het beleid van de provincie Noord-Brabant met betrekking tot de intensieve veehouderij dat op de schop gaat (http://francadamen.wordpress.com/2012/01/21/provinciaal-beleid-intensieve-veehouderij-op-de-schop/). Zoals ik ook toen al heb vermeld, is voor de...

Geur en ammoniak onderwerpen aan juist beoordelingskader

Milieuaspecten die in veel juridische geschillen ter discussie staan, zijn de aspecten geur en ammoniak. Deze milieuaspecten spelen veelal een rol bij intensieve veehouderijen. Maar ook in andere situaties kunnen geur en ammoniak een belangrijke rol spelen. Het is van belang om d...

Provinciaal beleid intensieve veehouderij op de schop

Een groot gedeelte van de veehouderij in Nederland is intensief. Vooral in Noord-Brabant zijn er veel intensieve veehouderijen gevestigd. De intensieve veehouderij staat echter vanuit zowel de maatschappij als de politiek flink onder druk. Er wordt in de relevante wet- en regelge...
1 5 6 7