Beoordeling vergunningaanvraag bedrijfswoning

Wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfswoning, moet deze vergunningaanvraag altijd getoetst worden aan onder meer het bestemmingsplan. Dit geldt ook wanneer het gaat om het vervangen van een bestaande bedrijfswoning. Dit blijkt nog eens duidelijk uit een uitspraak van de Afdeling van 31 december 2014 (201403196).

In deze uitspraak stond centraal het besluit van de gemeente Loon op Zand, waarbij een omgevingsvergunning bouwen was verleend voor het vervangen van een tweede bedrijfswoning op het perceel. Op grond van het bestemmingsplan waren op het betrokken perceel twee bedrijfswoningen toegestaan. Feitelijk waren er ook twee bedrijfswoningen aanwezig. De bewoner van een van deze bedrijfswoningen wenste zijn woning te vervangen door een nieuwe woning. De bestaande bedrijfswoning zou worden gesloopt en op dezelfde plaats zou de nieuwe bedrijfswoning worden gebouwd.

Om het vervangen van de bedrijfswoning mogelijk te maken, is een omgevingsvergunning bouwen aangevraagd. Deze vergunning is door de gemeente verleend, aangezien op grond van het bestemmingsplan ter plaatse twee bedrijfswoningen waren toegestaan. Tegen deze vergunning hebben omwonenden hun bezwaren naar voren gebracht. Uiteindelijk heeft de procedure geresulteerd in een uitspraak van de Afdeling van 31 december 2014. In deze uitspraak heeft de Afdeling nog eens duidelijk uiteengezet op welke wijze een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning moet worden beoordeeld.

Zoals gezegd, dient de vergunningaanvraag getoetst te worden aan het bestemmingsplan. Er dient dan niet alleen te worden bezien of het bouwwerk overeenkomstig de bestemming kan worden gebruikt, maar er dient ook te worden beoordeeld of het bouwwerk ook met het oog op zodanig gebruik wordt gebouwd.

“Dit houdt in dat een bouwwerk in strijd met de bestemming moet worden geoordeeld indien redelijkerwijs valt aan te nemen dat het bouwwerk uitsluitend of mede zal worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarin de bestemming voorziet.”

Dit betekent dat wanneer een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning wordt getoetst, moet worden geoordeeld:

  • of een bedrijfswoning mogelijk is op grond van het bestemmingsplan
  • of het oog de bedoeling is dat de woning als bedrijfswoning wordt gebouwd

Wat onder een bedrijfswoning exact wordt verstaan, staat altijd in het bestemmingsplan gedefinieerd. In de kern komt het er daarbij altijd op neer dat een bedrijfswoning een woning in of bij een gebouw of op een terrein is, die kennelijk slechts bedoeld is voor (het huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar gelet op de bedrijfsvoering van het gebouw of het terrein noodzakelijk is.

In onderhavige zaak ging het, zoals gezegd, om het vervangen van een van de twee op het perceel aanwezige bedrijfswoningen. De Afdeling heeft ten aanzien hiervan overwogen dat uit de regels van het bestemmingsplan niet volgt dat dat de bestaande bedrijfswoning zonder meer mag worden vervangen door een nieuwe woning. Weliswaar staat het bestemmingsplan twee bedrijfswoningen op het perceel toe, maar dat neemt niet weg dat ook moet worden getoetst of het beoogde gebruik in overeenstemming met de bestemming zal zijn en of het bouwplan voorziet in een bedrijfswoning als bedoeld in het bestemmingsplan.

Naar het oordeel van de Afdeling heeft de gemeente in de vergunning ten onrechte niet beoordeeld of de woning zal worden opgericht ten behoeve van een agrarisch bedrijf. Daarnaast heeft de gemeente naar het oordeel van de Afdeling ten onrechte niet onderzocht of het bouwplan voorziet in een bedrijfswoning als bedoeld in de planregels. Gelet op de omschrijving van een bedrijfswoning moet de noodzakelijkheid ervan zijn aangetoond.

Samenvattend

Wanneer een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning wordt getoetst, moeten de volgende punten worden beoordeeld:

  • is een bedrijfswoning op grond van het bestemmingsplan toegestaan?
  • wordt de woning ook met het als zijnde een bedrijfswoning gebouwd?
  • is de bedrijfswoning noodzakelijk gelet op het (agrarisch) bedrijf ter plaatse?

Daarnaast dient er rekening mee gehouden te worden dat het vervangen van een bedrijfswoning niet zonder meer mogelijk is. Ook dan zijn bovenstaande punten van belang.

mw. mr. Franca Damen