Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij versie 1.2

De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV), zoals die is neergelegd in de nadere regels op basis van de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant, wordt periodiek bijgesteld. Van 4 januari 2016 tot en met 1 februari 2016 ligt een ontwerp van de BZV versie 1.2 ter inzage.

Verordening Ruimte 2014

In de Verordening Ruimte 2014 (hierna: VR2014) van de provincie Noord-Brabant zijn onder andere regels opgenomen ten behoeve van veehouderijen. De belangrijkste regels hieromtrent zijn neergelegd in de artikelen 6.3, 7.3 en 34 VR2014. Deze regels zijn er, kort gezegd, op gericht om te borgen dat enkel nog zorgvuldige veehouderijen zijn toegestaan. Een toename van de bestaande bebouwingsoppervlakte is daarom enkel nog toegestaan indien maatregelen worden getroffen en in stand gehouden die invulling geven aan een zorgvuldige veehouderij (naast alle andere eisen c.q. voorwaarden waaraan moet worden voldaan).

Welke maatregelen bijdragen aan de ontwikkeling naar een zorgvuldige veehouderij, wordt nader vastgesteld door gedeputeerde staten. In de artikelen 6.3 en 7.3 VR2014 is namelijk bepaald dat gedeputeerde staten nadere regels stellen over de inzet van maatregelen die bijdragen aan de ontwikkeling naar een zorgvuldige veehouderij.

Wanneer de regels uit de VR2014 nog niet zijn overgenomen in een bestemmingsplan van een gemeente en een omgevingsvergunning bouwen wordt aangevraagd voor de uitbreiding van een veehouderij, zijn deze nadere regels van gedeputeerde staten eveneens van belang. Dat volgt uit artikel 34 VR2014, waarin rechtstreeks werkende regels zijn opgenomen. Aan deze regels moet, zoals uit de benaming ervan blijkt, rechtstreeks worden getoetst wanneer een omgevingsvergunning bouwen wordt aangevraagd. In artikel 34 VR2014 is onder andere bepaald dat maatregelen moeten worden getroffen in stand gehouden die invulling geven aan een zorgvuldige veehouderij, en dat deze maatregelen in ieder geval moeten voldoen aan de nadere regels van gedeputeerde staten, zoals deze zijn vastgesteld op basis van artikel 6.3 en 7.3 VR2014.

Nadere regels VR2014 – BZV

De nadere regels van gedeputeerde staten zijn vastgelegd in de “Nadere regels Verordening ruimte 2014 – Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij”. Deze regels worden periodiek gewijzigd. De laatste wijziging dateert van 15 juli 2015 (versie 1.1). Van 4 januari 2016 tot en met 1 februari 2016 ligt een ontwerp van een nieuwe wijziging van de nadere regels ter inzage, te weten de BZV versie 1.2.

BZV versie 1.2

De BZV versie 1.1 zal blijkens artikel 2.1 van de nadere regels worden vervangen door de BZV versie 1.2. In deze versie is een aantal certificaten gewijzigd en zijn technische en tekstuele wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzingen zijn de volgende:

  • Mestbewerking: mestbewerking is niet in versie 1.2 van de BZV opgenomen. Reden daarvoor is dat de provincie werkt aan een nieuw mestbeleid. Met de uitkomsten daarvan wordt bezien of en zo ja hoe mestbewerking in een volgende versie van de BZV wordt opgenomen.
  • Volksgezondheid: in 2016 gaan ZLTO, GGD en de provinciale raad gezondheid met de certificerende instanties in gesprek om hen te bewegen de maatregelen ten behoeve van volksgezondheid te implementeren in certificaten. Zodra de aanbevelingen van de projectgroep “Gezondheid in de Brabantse Zorgvuldigheidsscore” zijn overgenomen in de certificaten, worden deze verwerkt in de BZV.
  • Certificaten: in de BZV versie 1.2 zijn enkele wijzigingen met betrekking tot certificaten opgenomen, namelijk: 1) het Belgische IKM certificaat (Integrale Kwaliteitszorg Melk) is toegevoegd, 2) bij versie 9 en 10 van de het certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij (hierna: MDV) worden, ten opzichte van versie 8, meer maatregelen geëist voor brandveiligheid; MDV versie 9 en 10 zijn opgenomen met een waardering van 10 punten, en 3) de eisen van Milieukeur zijn aangescherpt; dit certificaat eist meer maatregelen ten behoeve van diergezondheid; de waardering is verhoogd van 15 naar 16 punten. De eisen van de certificaten Beter Leven en het Keurmerk Zoönosen zijn gewijzigd, maar deze wijzigingen in de certificaten leiden niet tot een andere waardering in de BZV.
  • Fijnstof: in de lijst “emissiefactoren fijnstof veehouderij” van de Rijksoverheid is een aantal (erkende) technieken opgenomen om de fijnstofuitstoot te verminderen. Voor pluimvee zijn de technieken (nog) niet door de Rijksoverheid in de lijst met emissiefactoren opgenomen. Om de ontwikkeling van deze technieken te stimuleren, zijn enkele van deze technieken (overgenomen uit de MDV) in de BZV opgenomen.
  • Geur: de evaluatie van het geurbeleid kan op termijn mogelijk tot een bijstelling van de regelgeving en de BZV leiden.

Nadat het ontwerp nadere regels ten behoeve van de BZV versie 1.2 ter inzage heeft gelegen, zal deze versie definitief worden vastgesteld en op een later moment in werking treden (de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin de wijzigingsverordening wordt geplaatst).

mw. mr. Franca Damen