Geen NGE in bestemmingsplan

Steeds vaker stellen gemeenten in bestemmingsplannen beperkingen aan de omvang van veehouderijen. Dit gebeurt op verschillende manieren. In een uitspraak van 30 juli 2014 (201307521) oordeelde de Afdeling dat een beperking door het opnemen van een maximum aantal toegestaan NGE niet getuigt van een goede ruimtelijke ordening.

In de uitspraak was aan de orde een bestemmingsplan van de gemeente Bladel. Het bestemmingsplan voorzag in het vastleggen van de maximaal toegestane omvang van de stalruimte in m2 van veehouderijen, waarbij de omvang wordt beperkt tot een equivalent van 300 Nederlandse grootte-eenheden (hierna: NGE).

Tegen dit bestemmingsplan was beroep ingediend. Appellanten stelden zich onder meer op het standpunt dat voor de beperking van de maximale omvang van de stalruimte van veehouderijen ten onrechte aansluiting is gezocht bij de norm van 300 NGE. Deze norm is volgens appellanten niet ruimtelijk relevant en de gemeenteraad heeft op geen enkele wijze onderbouwd dat het hanteren van deze norm kan bijdragen aan de aan het plan ten grondslag liggende doelstelling om een goed woon- en leefklimaat in de gemeente te waarborgen.

De Afdeling oordeelde dat appellanten terecht betoogden dat de door de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan gehanteerde NGE-norm ter bepaling van het maximale aantal m2 aan stalruimte niet ruimtelijk relevant is. De NGE is een vastgestelde economische norm voor statische vergelijking van agrarische bedrijven en biedt bij een bestemmingsplan geen adequaat handvat voor de beoordeling van de ruimtelijke effecten van een veehouderij op de omgeving. Niet is zonder meer inzichtelijk dat het hanteren van deze normering een adequaat middel is om de gewenste beperking van nadelige effecten van een veehouderij op de omgeving te kunnen bereiken, nu deze effecten van verschillende factoren afhankelijk zijn. Overigens is de NGE-norm verouderd en inmiddels vervangen door de standaardopbrengst (SO) als nieuwe economische norm en worden de bestaande NGE-normen ook niet langer geactualiseerd. Voorts oordeelde de Afdeling dat de gemeenteraad er geen blijk van heeft gegeven dat het door hem te dienen algemene belang heeft afgewogen tegen de individuele belangen van veehouderijen.

Gelet op het bovenstaande heeft de Afdeling het bestemmingsplan van de gemeente Bladel vernietigd. Uit deze uitspraak volgt dus weer een belangrijke ‘les’: een NGE-normering is niet geschikt om de omvang van veehouderijen in een bestemmingsplan te beperken.

mw. mr. Franca Damen