Geen verplichte toepassing GIS-applicatie in V-stacks vergunning

Het gebruik van de GIS-applicatie voor het bepalen van de coördinaten van de emissiepunten van een inrichting is niet verplicht op grond van de Gebruikershandleiding bij het programma V-stacks vergunning. Dit oordeelde rechtbank Oost-Brabant in een uitspraak van 24 juni 2016 (ECLI:NL:RBOBR:2016:3295).

Aan de orde was de omgevingsvergunning milieu voor de wijziging van een varkenshouderij. In het beroepschrift dat tegen de omgevingsvergunning is ingediend, zijn onder andere gronden aangevoerd met betrekking tot de beoordeling van de geurhinder.

Gebruik van het model is voorgeschreven

Voor het bepalen van de geurhinder dient nog altijd te worden gerekend met het programma V-stacks vergunning, aldus de rechtbank. Zoals de Raad van State immers eerder al heeft overwogen, is voor het berekenen van de geurhinder van een veehouderij op grond van artikel 10, sub a, van de Wet geurhinder en veehouderij (hierna: Wgv) en artikel 2, eerste lid, van de Regeling geurhinder en veehouderij (hierna: Rgv) het gebruik van het programma V-stacks vergunning wettelijk voorgeschreven.

Bepalen coördinaten emissiepunten

In de Gebruikershandleiding bij het programma V-stacks vergunning staat vermeld dat in V-stacks vergunning de X- en Y-coördinaten van de bronnen van de bedrijven moeten worden ingevoerd. Voor het achterhalen van de coördinaten is een extra hulpmiddel met geografische informatie nodig, zoals een GIS-applicatie of een kaart met het grondgebied in een coördinatenraster.

Zoals de rechtbank heeft overwogen, wordt in de Gebruikershandleiding het gebruik van de GIS-applicatie niet dwingend voorgeschreven. In het geval het al dan niet voldoen aan de geurnorm afhankelijk is van een precieze bepaling van de emissiepunten en een verschil van enkele meters al tot een wezenlijk andere uitkomst kan leiden, biedt de GIS-applicatie naar het oordeel van de rechtbank niet de gewenste nauwkeurigheid. In dit geval had het bevoegd gezag daarom naar het oordeel van de rechtbank niet kunnen volstaan met het gebruik van de GIS-applicatie.

Op verzoek van de rechtbank heeft de StAB de coördinaten van de emissiepunten bepaald en op basis hiervan de geurbelasting van de varkenshouderij berekend om te beoordelen of wordt voldaan aan de wettelijke geurnorm. Daartoe heeft de StAB kadastraal veldwerk opgevraagd en dit vervolgens gecontroleerd aan de maatvoering van een woning. Op de website van ruimtelijke plannen is een drietal hoekpunten geselecteerd waarvan de rijksdriehoekscoördinaten zijn afgelezen. Daarmee is een nulpunt van de kaart bepaald en vanuit dat nulpunt zijn de coördinaten van de hoekpunten van de stallen van de varkenshouderij bepaald. Daarna zijn door middel van metingen ter plaatse van de emissiepunten van de stallen bepaald door deze vanaf een hoek van de stal in te meten. Deze emissiepunten zijn op de kaart ingetekend en vervolgens is met toepassing van de Gebruikershandleiding het geometrisch middelpunt bepaald. Op basis van de berekeningen die de StAB vervolgens heeft uitgevoerd met toepassing van het programma V-stacks vergunning, is tot de conclusie gekomen dat wordt voldaan aan de wettelijke geurnorm.

mw. mr. Franca Damen