Het vervolg van V-stacks

Onlangs is door de provincie Noord-Brabant het rekenprogramma V-stacks ter discussie gesteld. Hierover zijn door een aantal Kamerleden vragen gesteld. De Staatssecretaris heeft deze vragen op 10 juni 2014 beantwoord. Op de beantwoording van de Kamervragen ga ik in het navolgende nader in.

V-stacks is het programma dat in het kader van vergunningaanvragen voor milieuactiviteiten al sinds 2007 op grond van de Regeling geurhinder en veehouderij verplicht wordt gebruikt bij de beoordeling van de geurbelasting afkomstig van een veehouderij. Volgens de provincie Noord-Brabant zou dit programma grote afwijkingen tonen ten opzichte van de realiteit.

Staatssecretaris Mansveld heeft naar aanleiding van de gestelde Kamervragen, samengevat weergegeven, het volgende bericht (zie beantwoording Kamervragen van Van Gerven en Smaling respectievelijk Cegerek en Van Dekken).

Deugdelijkheid rekenprogramma

Allereerst is van belang dat de Staatssecretaris het niet eens is met de (veronder)stelling dat het rekenprogramma V-stacks niet deugdelijk is en de geurhinder daardoor in werkelijkheid soms veel hoger zou liggen. Het gaat om een verschil in de uitkomst tussen twee modellen, aldus de Staatssecretaris. Het rekenmodel V-stacks is een vereenvoudiging van het rekenmodel Stacks, speciaal ontwikkeld om stallen op eenvoudige wijze in te voeren. Daarbij was het ook uitdrukkelijk de wens van alle betrokkenen, waaronder provincies, om een rekenmodel zo eenvoudig mogelijk in het gebruik te maken. Het model Stacks is gericht op industrie. V-stacks is gebaseerd op het rekenhart van Stacks.

Het onderzoek van de provincie Noord-Brabant ziet op twee situaties en het zegt op zichzelf weinig over de algemene betrouwbaarheid van het rekenprogramma V-stacks.

De Staatssecretaris ziet geen aanleiding om de Wet geurhinder en veehouderij aan te scherpen.

Nader onderzoek

Het rekenprogramma V-stacks wordt op dit moment nader getoetst. Tot nu toe is het beeld dat het model in de meeste situaties voldoet. In een aantal bijzondere situaties, zoals bij zeer korte afstanden en bij grote stallen, is een aanpassing van het model nodig, aldus de Staatssecretaris.

De Staatssecretaris acht geen evaluatie van de gehele geursystematiek noodzakelijk. Wel wordt de discussie omtrent V-stacks betrokken bij de evaluatie van het invoegen van agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit.

Gevolgen voor verleende en onherroepelijke vergunningen

Voor bestaande vergunningen zijn er geen juridische consequenties. De systematiek van de Wet geurhinder en veehouderij en het Activiteitenbesluit zorgt ervoor dat wanneer er geen wijzigingen binnen een veehouderij plaatsvinden, een veehouder recht houdt op het aantal dieren dat in de vergunning c.q. melding is vastgelegd.

Gevolgen voor aangevraagde en in procedure zijnde vergunningen

Zoals hiervoor is aangegeven, moet het rekenprogramma V-stacks voor een aantal bijzondere situaties aangepast worden. De Staatssecretaris hoopt binnen enkele weken te kunnen berichten in welke exacte situaties afwijkingen binnen het model gevolgen heeft voor een besluit tot vergunningverlening. Inmiddels is besloten tot een specifieke uitbreiding van het model. De Staatssecretaris verwacht dat deze aanpassing binnen enkele maanden doorgevoerd kan worden.

Bij lopende en toekomstige vergunningaanvragen en meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit is het bevoegd gezag verplicht om te toetsen aan de geurnormen met inachtneming van het model V-stacks. De geconstateerde afwijkingen van het V-stacks model zijn juridisch enkel van belang voor zover die ook onderbouwd zijn, zich voordien in concrete gevallen in de praktijk en die afwijkingen zodanig zijn dat die tot een ander vergunningbesluit zou leiden dan op grond van het V-stacks model zou worden genomen.

Voor nieuwe besluiten op het gebied van ruimtelijke ordening is het programma V-stacks niet voorgeschreven voor de beoordeling van het aspect geur. Provincies en gemeentes kunnen deze besluiten daarom onderbouwen naar de beste bestaande inzichten, aldus de Staatssecretaris. Bij gewenst gebruik van V-stacks geldt hetzelfde als bij vergunningverlening, zoals in het voorgaande is toegelicht.

Conclusie

De beantwoording van de Kamervragen door de Staatssecretaris acht ik correct. De Staatssecretaris kan de ontstane discussie niet naast zich neerleggen en geeft dan ook terecht aan dat er nader onderzoek wordt uitgevoerd. Echter geeft zij mijns inziens ook terecht aan dat zij geen aanleiding heeft om de deugdelijkheid van het rekenprogramma V-stacks als zodanig ter discussie te stellen. Ook geeft zij terecht aan dat er geen juridische consequenties zijn voor vergunningen die onherroepelijk zijn en daarmee in rechte zijn komen vast te staan.

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op.

mw. mr. Franca Damen