LAND- EN TUINBOUW

Bedrijven die actief zijn in de land- en tuinbouw hebben net als de veehouderij met veel, maar andere, regels te maken. Ook zijn er aspecten waarvoor geen concrete regels gelden, maar die wel van belang zijn en moeten worden meegewogen bij besluiten over de land- en tuinbouw. Denk bijvoorbeeld aan de spuitzone die moet worden aangehouden tussen percelen waarop gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast en gevoelige functies.

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over de land- en tuinbouw.

Generieke spuitvrije zones in bestemmingsplan?

Moet een gemeente in een bestemmingsplan generieke spuitvrije zones rond gevoelige objecten opnemen? Deze vraag was aan de orde in een uitspraak van de Raad van State van 21 juli 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1603). Degenen die beroep hadden ingediend, stelden dat de gemeente in het...

Lelieteelt en Natura 2000: natuurvergunning nodig?

Op 18 juni 2021 heeft rechtbank Noord-Nederland een uitspraak gedaan over lelieteelt en Natura 2000-gebieden (ECLI:NL:RBNNE:2021:2483). Blijkt uit deze uitspraak nu dat voor lelieteelt mogelijk een natuurvergunning nodig is? Volgens de rechtbank kan voor lelieteelt mogelijk ee...

Beregenen met omgevingsvergunning bouwen?

Voor een beregeningsinstallatie kan een omgevingsvergunning bouwen nodig zijn. Dat oordeelde rechtbank Gelderland in een uitspraak van 13 februari 2020 (ECLI:NL:RBGEL:2020:965). Een omgevingsvergunning bouwen is nodig voor het bouwen van een bouwwerk. Dat is alleen anders als...

Een ‘Hawk Eyes’ vogelverschrikker is geen bouwwerk

Vogelverschrikkers kunnen verschillen in omvang en vormgeving, maar iedereen is er bekend mee. Mogen vogelverschrikkers overal worden geplaatst of is hiervoor een omgevingsvergunning nodig? Voor zover het gaat om vogelverschrikkers die vallen onder de categorie ‘Hawk Eyes’ oordee...

Hoe moeten de BBT voor een (fruit)bedrijf worden vastgesteld?

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning milieu moet in acht worden genomen dat in de inrichting waaraan vergunning wordt verleend, de beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. In een uitspraak van de Raad van State van 23 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2279) ston...

Lichthinder door glastuinbouw op afstand 2 km?

De gloed die boven kassen met assimilatiebelichting ontstaat, kan op grote afstand, ook op een afstand van 2 km, worden waargenomen. Daarom kunnen personen die op een dusdanig grote afstand wonen onder omstandigheden belanghebbend zijn bij een besluit over de lichtuitstraling van...

Aanscherping emissies gewasbeschermingsmiddelen

Per 1 januari 2017 wijzigt het Activiteitenbesluit in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten (Staatscourant 2016, 32229). Achtergrond De wijziging beoogt de gewasbescherming verder te verduurzamen door algem...

Bestrijdingsmiddelengebruik reguleren in bestemmingsplan

Een regulering waarbij rekening wordt gehouden met de hoeveelheid te gebruiken gewasbeschermingsmiddelen in verschillende teelten kan vanuit planologisch oogpunt gewenst zijn. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 8 juni 2016 (201410338). In deze uitspraak is een bes...

Spuitzone minder dan 50 m behoeft locatie specifiek onderzoek

Een spuitafstand voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen van 10,7 meter is ontoereikend naar het oordeel van de Afdeling. Ondanks dat er geen wettelijke afstand is voorgeschreven voor een spuitzone, wordt een afstand van 50 meter in het algemeen tot uitgangspunt genomen. A...

Spuitzone bij hobbymatige fruitteelt

Uit een uitspraak van de Afdeling van 2 december 2015 (201500060) volgt dat ook in geval van hobbymatige fruitteelt een spuitzone voor gewasbeschermingsmiddelen moet worden aangehouden. Dit geldt ook indien feitelijk geen gewasbeschermingsmiddelen worden gehanteerd. Als vuistrege...

Waarborgen spuitzone gewasbeschermingsmiddelen

Op 2 september 2015 (201500601) heeft de Afdeling weer een heldere uitspraak gedaan over het waarborgen van een spuitzone voor gewasbeschermingsmiddelen in een bestemmingsplan. In de uitspraak komen diverse aspecten aan de orde die van belang zijn bij het bepalen van de vereiste...