Maatregelenpakket zorgvuldige veehouderij Noord-Brabant

Op 14 juni 2017 presenteerden Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een maatregelenpakket dat versneld moet leiden tot een zorgvuldige veehouderij in de provincie. Op diezelfde dag is een aanpassing van de Verordening natuurbescherming van de provincie in werking getreden en de dag ervoor is een ontwerp voor een aanpassing van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij bekend gemaakt.

Verordening Ruimte 2014

Tot het maatregelenpakket behoren onder andere de stalderingsregeling en de nieuwe mogelijkheden voor mestbewerking die in de Verordening Ruimte 2014 (VR2014) opgenomen zullen worden. Hiertoe heeft in het voorjaar van 2017 een ontwerp voor de wijziging van de VR2014 ter inzage gelegen.

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

Daarnaast gaat de normscore van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) omhoog. In plaats van (minimaal) een 7 zal (minimaal) een 7,25 gehaald moeten worden. Hiervoor is op 13 juni 2017 een ontwerp voor de wijziging van de BZV gepubliceerd.

In de wijziging van de BZV worden ook de criteria ten aanzien van de grondgebondenheid van een veehouderij aangescherpt. Deze criteria hebben onder andere betrekking op de grond die bij een bedrijf in gebruik is. Daaraan wordt het volgende toegevoegd:

“(…) grond die (…) bij het bedrijf in gebruik is voor gewassen die overwegend voor de eigen bedrijfsvoering worden geteeld (…)”

Verder wordt BZV versie 1.2 vervang door BZV versie 2.0.

Verordening natuurbescherming

Andere onderdelen van het maatregelenpakket hebben betrekking op de ammoniakemissie. De provincie wil dat veehouderijen de ammoniakemissie versneld reduceren. Daarvoor zijn regels opgenomen in de Verordening natuurbescherming van de provincie Noord-Brabant.

Op 13 juni 2017 is een aanpassing van (bijlage 2 van) de Verordening natuurbescherming bekend gemaakt. Deze aanpassing is op 14 juni 2017 in werking getreden. Samenvattend zijn de volgende punten aangepast:

  • de emissie-eisen gelden vanaf 14 juni 2017 ook voor rundvee en geiten;
  • de emissie-eisen voor nieuwe stallen worden stapsgewijs strenger.

Om aan het laatst genoemde punt uitvoering te geven, worden de reductiepercentages en reductiefactoren in vier stappen verhoogd, namelijk op het moment van inwerkingtreding van de bijlage (2), per 1 januari 2020, per 1 januari 2014 en per 1 januari 2028.

Daarnaast ligt nog een volgende aanpassing van de Verordening natuurbescherming ter besluitvorming voor bij Gedeputeerde Staten: het versneld aanpassen van oude stallen. Oude stallen zullen uiterlijk op 1 januari 2022 (in plaats van 2028) moeten voldoen aan de eisen uit de Verordening natuurbescherming.

mw. mr. Franca Damen