MER-(beoordelingsplicht) bij wijziging veehouderij?

Wanneer een veehouderij wordt uitgebreid, vindt er regelmatig ook een wijziging plaats in de bestaande stallen. Er dient dan beoordeeld te worden of deze wijzigingen zodanig zijn dat deze aangemerkt dienen te worden als de oprichting van een inrichting. Indien dat het geval is, moet deze wijziging worden meegenomen bij beantwoording van de vraag of de drempelwaarden voor een MER-(beoordelings)plicht worden overschreden.

Of een wijziging moet worden aangemerkt als de oprichting van een nieuwe installatie, is een veelvoorkomend onderwerp in de jurisprudentie. Ik wijs op een aantal uitspraken:

  • het aanleggen van een koelsysteem én het plaatsen van chemische luchtwassers én het aanpassen van het centraal afzuigsysteem van bestaande stallen betreft geen zodanige wijzigingen dat moet worden gesproken van het oprichten van een nieuwe installatie (zie bijv. ABRS 28 mei 2008, 200705212);
  • het vergroten van de stal en het wijzigen van het stalsysteem is niet aan te merken als het oprichten van een nieuwe installatie (zie bijv. ABRS 13 december 2006, 200601180);
  • het vergroten van een stal met berging en het toepassen van mixluchtventilatie in combinatie met een centrale emissiekoker kan niet worden aangemerkt als het oprichten van een nieuwe installatie (zie bijv. ABRS 14 juli 2010, 200908601);
  • het wijzigen van de hokindeling binnen bestaande stallen maakt niet dat sprake is van het oprichten van een nieuwe installatie (zie bijv. ABRS 27 juni 2012, 201103730);
  • het wijzigen van de stalsystemen binnen een aantal stallen is niet aan te merken als het oprichten van een nieuwe installatie, ook niet als dit leidt tot een toename van emissies (zie bijv. ABRS 26 mei 2010, 200902750).

Dit is slechts een kleine greep uit de jurisprudentie. In iedere situatie dient afzonderlijk aan de hand van de relevante feiten en omstandigheden beoordeeld te worden of er een milieueffectrapport moet worden opgesteld, of dat er een MER-beoordeling of een vormvrije MER-beoordeling moet worden uitgevoerd.

mw. mr. Franca Damen