Opslag grasbalen geen agrarisch gebruik

In een uitspraak van 17 februari 2016 (201504286) oordeelde de Afdeling dat het opslaan van grasbalen gelet op de feiten en omstandigheden niet kon worden aangemerkt als agrarisch gebruik, zoals bedoeld in het relevante bestemmingsplan. Om die reden was de betreffende agrariër in overtreding.

Een agrariër heeft van de gemeente een last onder dwangsom opgelegd gekregen vanwege het opslaan van gras-, hooi- en strobalen op een perceel. Het perceel behoort niet tot de huiskavel van de agrariër. Volgens de gemeente is deze opslag in strijd met het ter plaatse vigerende bestemmingsplan. Tegen de opgelegde last onder dwangsom heeft de agrariër beroep ingediend.

Op grond van het bestemmingsplan rust op het betreffende perceel de bestemming “agrarisch”. Ingevolge de planvoorschriften zijn de als “agrarisch” aangewezen gronden bestemd voor agrarisch gebruik. Het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te doen of laten gebruiken op een wijze of tot een doel dat strijdig is met de gegeven bestemmingen. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de grond voor onder meer het opslaan van hooi- en strobalen en opslag anders dan inherent aan het toegelaten gebruik.

Op het perceel zijn ongeveer 2000 in plastic verpakte balen door de agrariër opgeslagen. Voor zover het betreft de opslag van hooi- en strobalen volgt uit de planvoorschriften dat dit in strijd is met het bestemmingsplan. Ook de opslag van grasbalen ter plaatse is naar het oordeel van de Afdeling in strijd met het bestemmingsplan. Daartoe heeft de Afdeling overwogen dat dit niet kan worden aangemerkt als inherent aan het op het perceel toegelaten agrarisch gebruik. Daarbij wordt de omvang van de opslag in aanmerking genomen, evenals de omstandigheid dat het niet om gras van het perceel gaat, maar om gras dat op andere percelen van de agrariër wordt geteeld.

Nu sprake is van een overtreding van het bestemmingsplan mocht de gemeente naar het oordeel van de Afdeling een last onder dwangsom opleggen.

mw. mr. Franca Damen