Opslagtermijn afvalstoffen Europeesrechtelijk toegestaan?

Het Activiteitenbesluit bepaalt dat het is verboden om afvalstoffen voorafgaand aan nuttige toepassing langer dan drie jaar op te slaan. Dit verbod geldt voor niet vergunningplichtige inrichtingen. In een uitspraak van de Raad van State van 15 februari 2017 (201508889, ECLI:NL:RVS:2017:386) was de vraag aan de orde of het Activiteitenbesluit op dit punt wel in overeenstemming is met de Richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen. Deze richtlijn kent een dergelijk verbod namelijk niet.

De Richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen (Richtlijn 1999/31/EG) bepaalt slechts dat in beginsel na drie jaar sprake is van een stortplaats. Het langer dan drie jaar opslaan van afvalstoffen is ingevolge de Richtlijn niet verboden.

Dit betekent naar het oordeel van de Raad van State niet dat artikel 2.14a, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit – op grond waarvan het is verboden om afvalstoffen voorafgaand aan nuttige toepassing langer dan drie jaar op te slaan – in strijd is met de Richtlijn. De Richtlijn bevat namelijk geen bepaling die in de weg staat aan het verbod in artikel 2.14a, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit. Bovendien mogen lidstaten ingevolge artikel 193 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verdergaande beschermingsmaatregelen handhaven en treffen ter behoud, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu.

Het Activiteitenbesluit is op dit punt dan ook in overeenstemming met de Richtlijn.

mw. mr. Franca Damen