Overheid zorgt voor vervolg op VGO-onderzoek

Het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ van juli 2016 krijgt een vervolg. Dit vervolg uit zich in een maatregelenpakket voor de pluimveehouderij om de emissie van fijn stof te reduceren, mogelijke maatregelen om de emissie van ammoniak te reduceren en aanvullende onderzoeken. Op basis van deze aanvullende onderzoeken wordt mogelijk een norm voor endotoxinen voor de buitenlucht ingevoerd.

Kamerbrief 1 juni 2017

Dit maakten de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu bekend in een Kamerbrief van 1 juni 2017. De onderzoeken ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ (VGO-onderzoek) en ‘Emissies van endotoxinen uit de veehouderij’ vormden voor hen aanleiding om passende maatregelen te onderzoeken.

De onderzoeken bevatten echter geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten. Bovendien kan op basis van de onderzoeken geen algemeen antwoord worden gegeven op de vraag of veehouderijen effecten hebben op de gezondheid van mensen die in de buurt van veehouderijen wonen. Dit staat expliciet in het VGO-onderzoek vermeld.

Maatregelenpakket fijn stof

De Staatssecretarissen achten het noodzakelijk om de emissie van fijn stof op pluimveebedrijven in tien jaar minimaal te halveren. Daarvoor wordt een maatregelenpakket voorgesteld:

  • het aanscherpen van de normen voor de emissie van fijn stof uit pluimveestallen;
  • sectoraal onderzoeks- en innovatieprogramma emissiearme pluimveehouderij;
  • maatschappelijk innovatieprogramma duurzame veehouderij;
  • versnellen erkenning nieuwe fijn stof beperkende maatregelen.

Wettelijke maatregelen om de emissie van fijn stof op pluimveebedrijven te verminderen, worden aan het volgende kabinet overgelaten. Gelet op de Kamerbrief moet echter rekening worden gehouden met een aanscherping van de maximale emissiewaarden voor fijn stof in het Besluit emissiearme huisvesting.

Maatregelen ammoniak

Het is ook noodzakelijk om de ammoniakemissie in de veehouderij verder te reduceren. Hier wordt echter al op verschillende manier op ingezet:

  • het Programma Aanpak Stikstof;
  • de (aangescherpte) maximale emissiewaarden voor ammoniak in het Besluit emissiearme huisvesting;
  • de voer- en managementmaatregelen als bedoeld in bijlage 2 van de Regeling ammoniak en veehouderij;
  • het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij.

Er wordt nog verkend of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Handreiking veehouderij en volksgezondheid

Voor het beoordelen van aanvragen voor een uitbreiding of nieuwvestiging van een veehouderij op het aspect volksgezondheid wordt een handreiking veehouderij en volksgezondheid opgesteld.

Lopende onderzoeken

Voor endotoxinen wordt een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Daaruit moet volgen of een norm voor endotoxinen voor de buitenlucht kan worden ingevoerd.

Daarnaast is een aanvullende studie in het kader van het VGO-onderzoek uitgevoerd. Het rapport van deze studie wordt voor het zomerreces 2017 verwacht.

mw. mr. Franca Damen