PLATTELANDSWONINGEN

In de praktijk komt het vaak voor dat een agrarisch bedrijf en de daarbij behorende bedrijfswoning van elkaar zijn gesplitst. De agrariër is dan alleen eigenaar van het bedrijf, maar niet van de woning. De eigenaar van de woning heeft niets (meer) met het agrarisch bedrijf van doen. In dat geval is de bewoning van de bedrijfswoning vaak in strijd met het bestemmingsplan.

Om de bewoning mogelijk te maken zonder dat het agrarisch bedrijf in de bedrijfsvoering wordt belemmerd, is op 1 januari 2013 de ‘Wet plattelandswoningen’ in werking getreden. Uit de rechtspraak blijkt dat een goede afweging hierbij (met name ten aanzien van de luchtkwaliteit) erg belangrijk is. Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over plattelandswoningen.

Moet gemeente handhavend optreden tegen burgerbewoning van bedrijfswoning?

Het komt veel voor dat een bedrijfswoning die van oorsprong bij een agrarisch bedrijf behoorde, inmiddels niet meer wordt bewoond door de agrariër maar door iemand die niets met het agrarisch bedrijf van doen heeft. Vaak is dit op grond van het bestemmingsplan echter niet toegest...

Rechtbank miskent toetsingskader luchtkwaliteit bij omgevingsvergunning

In een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik die wordt verleend op basis van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid hoeft niet te worden getoetst aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer. Ook hoeft geen rekening te worden gehouden met de feitelijke bew...

Plattelandswoning kent eigen beoordelingswijze woon- en leefklimaat

Ter plaatse van een plattelandswoning moet sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit blijkt inmiddels duidelijk uit de rechtspraak. De mate van bescherming is echter anders dan bij een burgerwoning en lijkt behoorlijk rekbaar. Op 18 mei 2016 (201406460/3) deed de...

Geurbelasting 29 oue/m3 acceptabel bij plattelandswoning

Uit een uitspraak van de Afdeling van 17 februari 2016 (201504146) volgt dat een geurbelasting van 29 oue/m3 bij een plattelandswoning acceptabel kan zijn. Van belang daarbij is onder meer dat een plattelandswoning niet wordt beschermd tegen de geurbelasting van de inrichting waa...

Plattelandswoning: het kan!

In een eerder artikel stelde ik de vraag of de Wet plattelandswoningen gelet op de jurisprudentie inmiddels een dode letter is geworden. Na de uitspraak van de Afdeling van 4 februari 2015, waarin zij oordeelde dat ter plaatse van een plattelandswoning de luchtkwaliteit beoordeel...

Wet plattelandswoningen dode letter?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet plattelandswoningen op 1 januari 2013 is hierover de nodige jurisprudentie gewezen. Een eerste belangrijke uitspraak was de uitspraak van de Afdeling van 4 februari 2015, waarin werd geoordeeld dat ter plaatse van een plattelandswoning moet wo...

Kamerbrief plattelandswoningen

Nadat de Afdeling op 4 februari 2015 een belangrijke uitspraak heeft gedaan over plattelandswoningen in relatie tot de luchtkwaliteit, heeft de Minisister van Infrastructuur en Milieu aangegeven om na te gaan wat de gevolgen hiervan zijn voor de praktijk. In haar brief van 2 juli...

Beperkte beoordeling luchtkwaliteit bij plattelandswoning?

Sinds de uitspraak van de Afdeling van 4 februari 2015 heb ik al diverse artikelen geschreven naar aanleiding van nieuwe jurisprudentie over plattelandswoningen. Desondanks zie ik aanleiding om hierover thans wederom een artikel te schrijven, en wel naar aanleiding van een uitspr...

Recente uitspraken plattelandswoning

De afgelopen weken heeft de Afdeling een aantal uitspraken gedaan over plattelandswoningen. Deze uitspraken vormen een vervolg op de uitspraak van 4 februari 2015, waarin de Afdeling heeft geoordeeld dat de wijze waarop plattelandswoningen worden beoordeeld in strijd is met de Ri...

Wet plattelandswoningen en luchtkwaliteit: een update

Op 4 februari 2015 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over de Wet plattelandswoningen. Daarin heeft de Afdeling geoordeeld dat de luchtkwaliteit ter plaatse van plattelandswoningen wél moet worden beoordeeld. Op 27 maart 2015 gaf de Minister van Infrastructuur en Milieu haar...

Beoordeling plattelandswoning in strijd met Wet luchtkwaliteit

Vandaag, op 4 februari 2015, heeft de Afdeling een belangrijke uitspraak gedaan over plattelandswoningen in relatie tot de luchtkwaliteit. De Afdeling heeft geoordeeld dat bij plattelandswoningen wél een beoordeling van de luchtkwaliteit moet worden uitgevoerd. Het niet uitvoeren...

Vergunning voor plattelandswoning vernietigd

Wanneer een bedrijfswoning bij een (voormalig) agrarisch bedrijf wordt bewoond door een “derde” is dit in beginsel in strijd met het bestemmingsplan. De bewoning kan echter worden gelegaliseerd met inachtneming van de Wet plattelandswoningen die op 1 januari 2013 in werking is ge...