Regelgeving veehouderij

Nieuwe regels voor de veehouderij volgen elkaar in hoog tempo op. Het is belangrijk om deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden.

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over (nieuwe) nationale wet- en regelgeving voor de veehouderij. De artikelen over nieuwe provinciale regels voor de veehouderij kunt u lezen op de pagina over ruimtelijke ordening en provinciaal beleid.

Fosfaatwet melkveehouderij in werking getreden

Op 1 januari 2018 is de Fosfaatwet melkveehouderij in werking getreden. Met het oog daarop werd op 28 december 2017 nog een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet bekend gemaakt. In deze wijziging is het generieke kortingspercentage voor fosfaatrechten vastgesteld en...

Gerechtshof: fosfaatreductieplan houdt stand

Op 31 oktober 2017 heeft het gerechtshof Den Haag uitspraken gedaan over de Regeling fosfaatreductieplan 2017. Volgens het hof is deze regeling als zodanig niet onrechtmatig. Mogelijk is de regeling voor individuele melkveehouderijen wel onrechtmatig. Maar daar daarover heeft het...

Vrijstelling AMvB grondgebondenheid is geen besluit

Op 1 januari 2016 is de ‘AMvB grondgebondenheid’ in werking getreden. Bij het ministerie van Economische Zaken kon een verzoek worden ingediend om vrijstelling van de AMvB grondgebondenheid, waarna dit verzoek werd toegewezen of afgewezen. Deze toewijzing of afwijzing is echter g...

Ministerie slaat plank mis bij Interimwet veedichte gebieden

Het ministerie van Economische Zaken wil provincies bevoegdheden geven om de veehouderij te reguleren. Daarom wordt de Interimwet veedichte gebieden voorgesteld. Een ontwerp hiervoor heeft tot 23 mei 2017 ter consultatie gelegen. Toepassing van de in het ontwerpwetsvoorstel opgen...

Fosfaatreductieplan in strijd met artikel 1 EP!

Op 4 mei 2017 heeft de voorzieningenrechter van rechtbank Den Haag de eerste vonnissen gewezen over de Regeling fosfaatreductieplan 2017. Naar het oordeel van de rechter is er een wettelijke grondslag voor de Regeling, maar is deze onmiskenbaar onevenredig voor biologische melkve...

Regeling fosfaatreductieplan 2017 wederom aangepast

Op 28 april 2017 is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 voor een tweede keer sinds de inwerkingtreding ervan op 1 maart jl. aangepast. Niet-melkproducerende bedrijven zijn uit de Regeling gehaald. Voor melkproducerende bedrijven is een jongveeaantal ingevoerd. Daarnaast is de Re...

Vleesveehouders uit Regeling fosfaatreductieplan 2017

Op 17 februari 2017 is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in de Staatscourant bekend gemaakt. Geheel onverwacht werden ook vleesveehouders met het fosfaatreductieplan geconfronteerd. De gevolgen daarvan zijn voor hen erg groot. Dat was voor veel vleesveehouders aanleiding om op...

Regeling fosfaatreductieplan 2017 bekend gemaakt

Op 17 februari 2017 is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 bekend gemaakt. Deze regeling stimuleert (met name) melk-producerende bedrijven om het aantal stuks rundvee terug te brengen. Op deze manier moet in 2017 een reductie van 4 miljoen kilogram fosfaatproductie worden behaal...

POR-regeling beëindigd op oneigenlijke gronden?

In zijn brief van 3 februari 2017 heeft Staatssecretaris Van Dam aangegeven dat hij heeft besloten de ontheffingen die in het verleden zijn verstrekt in het kader van de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling) en die geldig zijn tot en met 31 december 2...

Fosfaatreductieplan versus strafbaar feit natuurwetgeving?

Op dit moment wordt het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij voorbereid. Het plan wijzigt nog regelmatig, maar de verwachting is dat het op korte termijn in werking treedt. Naast de juridische kanttekeningen die hierbij zijn te maken, kan het fosfaatreductieplan ook leiden...

Wetsvoorstel fosfaatrechten melkveehouderij bekend gemaakt

Op 8 september 2016 is het wetsvoorstel voor de invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij bekend gemaakt en naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel voorziet niet alleen in de invoering van fosfaatrechten, maar ook in de mogelijkheid tot een generieke afroming v...

CBb oordeelt over Wet verantwoorde groei melkveehouderij

De in de Wet verantwoorde groei melkveehouderij voorziene maatregelen zijn naar het oordeel van het CBb in hun algemeenheid toegestaan. De Staatssecretaris van EZ heeft echter in een aantal situaties ten onrechte niet beoordeeld of sprake is van een individuele en buitensporige l...

Mogelijkheid generieke afroming productierechten pluimvee en varkens

Met het oog op de invoering van het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij zal de Meststoffenwet worden gewijzigd. In deze wijziging zal tevens de mogelijkheid tot een generieke afroming van de productierechten voor pluimvee en varkens worden opgenomen. Dit maakte Sta...

Nadere invulling stelsel fosfaatrechten melkveehouderij

Op 3 maart 2016 maakte Staatssecretaris Van Dam een nadere invulling van het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij bekend. In de brief wordt op enkele punten nadere duidelijkheid gegeven, maar helaas blijft er nog steeds veel onduidelijk. Aankondiging fosfaatrecht...

Update over grondgebonden groei melkveehouderij

Het is de bedoeling dat op 1 januari 2016 de algemene maatregel van bestuur grondgebonden groei melkveehouderij in werking treedt. Hiermee wordt beoogd om grondloze groei van de melkveehouderij te beperken. Op 13 november 2015 maakte Staatssecretaris Van Dam het rekenmodel grondg...

Update over invoering fosfaatrechten melkveehouderij

Op 2 juli 2015 kondigde (voormalig) Staatssecretaris Dijksma de invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij aan. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over het stelsel van fosfaatrechten. Met de brief van de voormalig Staatssecretaris van 26 oktober 2015 is echter weer eni...

Invoering fosfaatrechten melkveehouderij

Op 2 juli 2015 kondigde Staatssecretaris Dijksma aan dat zij voornemens is om voor de melkveehouderij fosfaatrechten in te voeren. Op 7 oktober 2015 vond hierover in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats. In dit artikel geef ik een toelichting op de belangrijkste aspecten...

Grondgebonden groei melkveehouderij

Op 1 januari 2016 zal de nieuwe regeling grondgebonden groei melkveehouderij in werking treden. Dat is althans de bedoeling. Of dit middels een AMvB gebeurt danwel middels een wijziging van de wet, is op dit moment nog niet bekend. In dit artikel ga ik in op de aangekondigde AMvB...

Wijziging Regeling ammoniak / geurhinder en veehouderij

Op 8 juni 2015 is een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij bekend gemaakt. Deze wijziging is inmiddels ook in werking getreden. Daarnaast zijn op 1 juli 2015 een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij gepubliceerd....

Nieuw Besluit emissiearme huisvesting vastgesteld

Op 25 juni 2015 is het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting vastgesteld. Het besluit is op 1 juli 2015 gepubliceerd in Staatsblad 2015, 266 en zal op een later, nog te bepalen, tijdstip in werking treden. In dit artikel zet ik de belangrijkste onderdelen van het Besluit emissie...

Staatssecretaris Dijksma over verplichte stalregistratie

Begin maart 2015 verscheen het bericht dat stalregistratie verplicht wordt in de gecombineerde opgave. Daarover ontstond de nodige ophef. Verschillende fracties uit de Tweede Kamer stelden hierover dan ook vragen aan Staatssecretaris Dijksma. In haar brief van 30 maart 2015 gaf z...

Overgangsrecht voor Besluit emissiearme huisvestingssystemen

In het wetsvoorstel voor het nieuwe Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren is geen overgangsrecht opgenomen voor omgevingsvergunningen die zijn aangevraagd vóór inwerkingtreding van het nieuwe Besluit huisvestingssystemen. Naar aanleiding van Kamervragen die...