Regelgeving veehouderij

Nieuwe regels voor de veehouderij volgen elkaar in hoog tempo op. Het is belangrijk om deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden.

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over (nieuwe) nationale wet- en regelgeving voor de veehouderij. De artikelen over nieuwe provinciale regels voor de veehouderij kunt u lezen op de pagina over ruimtelijke ordening en provinciaal beleid.

Grondgebonden groei melkveehouderij

Op 1 januari 2016 zal de nieuwe regeling grondgebonden groei melkveehouderij in werking treden. Dat is althans de bedoeling. Of dit middels een AMvB gebeurt danwel middels een wijziging van de wet, is op dit moment nog niet bekend. In dit artikel ga ik in op de aangekondigde AMvB...

Wijziging Regeling ammoniak / geurhinder en veehouderij

Op 8 juni 2015 is een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij bekend gemaakt. Deze wijziging is inmiddels ook in werking getreden. Daarnaast zijn op 1 juli 2015 een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij gepubliceerd....

Nieuw Besluit emissiearme huisvesting vastgesteld

Op 25 juni 2015 is het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting vastgesteld. Het besluit is op 1 juli 2015 gepubliceerd in Staatsblad 2015, 266 en zal op een later, nog te bepalen, tijdstip in werking treden. In dit artikel zet ik de belangrijkste onderdelen van het Besluit emissie...

Staatssecretaris Dijksma over verplichte stalregistratie

Begin maart 2015 verscheen het bericht dat stalregistratie verplicht wordt in de gecombineerde opgave. Daarover ontstond de nodige ophef. Verschillende fracties uit de Tweede Kamer stelden hierover dan ook vragen aan Staatssecretaris Dijksma. In haar brief van 30 maart 2015 gaf z...

Overgangsrecht voor Besluit emissiearme huisvestingssystemen

In het wetsvoorstel voor het nieuwe Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwhuisdieren is geen overgangsrecht opgenomen voor omgevingsvergunningen die zijn aangevraagd vóór inwerkingtreding van het nieuwe Besluit huisvestingssystemen. Naar aanleiding van Kamervragen die...
1 2