Regeling fosfaatreductieplan 2017 wederom aangepast

Op 28 april 2017 is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 voor een tweede keer sinds de inwerkingtreding ervan op 1 maart jl. aangepast. Niet-melkproducerende bedrijven zijn uit de Regeling gehaald. Voor melkproducerende bedrijven is een jongveeaantal ingevoerd. Daarnaast is de Regeling aangepast voor zeldzame rassen.

Niet-melkproducerende bedrijven uit Regeling

Op 12 april 2017 heeft de Staatssecretaris aangekondigd dat de Regeling zal worden beperkt tot melkproducerende bedrijven. De Regeling heeft namelijk onbedoelde negatieve gevolgen voor niet-melkproducerende bedrijven. Voor een toelichting daarop verwijs ik u graag naar het artikel dat ik daarover eerder schreef.

De Regeling is hierop nu aangepast. Niet-melkproducerende bedrijven zijn met terugwerkende kracht tot 1 maart 2017 – de datum van inwerkingtreding van de Regeling – uit de Regeling gehaald. Aan deze bedrijven wordt geen geldsom opgelegd.

Jongveeaantal

De Staatssecretaris wil blijvend borgen dat het onderbrengen van runderen door melkproducerende bedrijven op niet-melkproducerende bedrijven – om daarmee niet over te hoeven gaan tot reductie in 2017 – wordt tegengegaan. Daarom is voor melkproducerende bedrijven een jongveeaantal ingevoerd:

“getal dat wordt berekend door het aantal runderen van de houder op 28 april 2017 van 0 tot 1 jaar en van 1 jaar of ouder dat niet heeft gekalfd te delen door het aantal runderen van de houder op die datum dat ten minste eenmaal heeft gekalfd”

Melkproducerende bedrijven kunnen het jongvee afvoeren naar elke gewenste bestemming, maar moeten voor het bereiken of behouden van hun GVE-reductie zorg dragen voor het in stand houden van het aandeel jongvee binnen de totale melkveestapel op hun bedrijf.

Afvoer runderen

Voor runderen die tenminste één keer hebben gekalfd, geldt dat alle afvoer telt als reductie. Als runderen worden afgevoerd naar een niet-melkproducerend bedrijf geldt de voorwaarde dat deze runderen niet binnen vier maanden terug mogen keren op het oorspronkelijke melkproducerende bedrijf.

Zeldzame rassen

Daarnaast is besloten om runderen van bepaalde zeldzame rassen die na 1 oktober 2016 zijn of worden geboren, niet onder de werking van de Regeling te laten vallen. Het gaat daarbij om de volgende rassen: Brandrood rund, Fries Hollands vee, Roodbont Fries vee, Groninger Blaarkop en de Lakenvelder.

mw. mr. Franca Damen