Ruimtelijke ordening en provinciaal beleid

Of een agrarisch bedrijf op een bepaalde locatie mag vestigen en/of uitbreiden en zo ja, onder welke voorwaarden, is onder andere afhankelijk van de regels over ruimtelijke ordening. Deze regels zijn vastgelegd in (gemeentelijke) bestemmingsplannen en (provinciale) verordeningen en/of beleidsregels. Steeds meer provincies stellen eisen aan de ontwikkeling van veehouderijen. Die eisen zijn vaak gericht op een verdere verduurzaming van de sector.

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over ruimtelijke ordening en provinciaal beleid in relatie tot agrarische bedrijven. De artikelen over deze onderwerpen die niet specifiek over de agrarische sector gaan, kunt u lezen op de pagina over ruimtelijke ordening.

Toepassen RAV-emissiefactoren in ruimtelijke ordening

De RAV-emissiefactoren mogen worden toegepast bij de beoordeling van een goede ruimtelijke ordening, ook als er twijfel is over die factoren. Dat oordeelde rechtbank Noord-Nederland in een uitspraak van 11 augustus 2021 (ECLI:NL:RBNNE:2021:3647). Rechtbank Noord-Nederland oord...

Brabants stikstofbeleid op individueel niveau bekijken

In juli 2017 heeft de provincie Noord-Brabant het stikstofbeleid ten aanzien van de veehouderij flink aangescherpt. De provincie eist sindsdien dat bestaande stallen vervroegd moeten worden aangepast, aan strengere ammoniakemissiereductie-eisen moeten voldoen en op huisvestingsni...

Versoepeling Brabantse natuureisen

De strenge Brabantse natuureisen worden naar verwachting versoepeld. Dat volgt uit het Bestuursakkoord 2020-2030 van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten in Noord-Brabant dat op 15 mei 2020 is geïnstalleerd. Brabantse natuureisen In de provincie Noord-Brabant gelden stren...

Ruimere mogelijkheden onder de Omgevingswet

Als de Omgevingswet in werking treedt, kunnen provincies aanzienlijk meer regelen in hun provinciale verordeningen en gemeenten aanzienlijk meer in hun omgevingsplannen. Een uitspraak van de Raad van State van 12 februari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:452) maakt dat duidelijk. Deze uits...

De rol van vogelgriep in een bestemmingsplan

Een uitbraak van vogelgriep kan grote gevolgen hebben voor de pluimveehouderij. Het is dan ook begrijpelijk dat pluimveehouders mogelijke risicobronnen voor vogelgriep bij voorkeur voorkomen. Hoe zit het als een gemeente zo’n mogelijke risicobron wil toestaan in een bestemmingspl...

Uitspraak RvS over stalderingsregel

De Brabantse stalderingsregel is volgens de Raad van State toegestaan op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Dit volgt uit een uitspraak van de Raad van State van 7 november 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3609). De uitspraak gaat over een bestemmingsplan voor een locatie in het bui...

RvS: geen schorsing uitspraak stalderingsregel

De stalderingsregel in de Brabantse Verordening ruimte moet in bepaalde situaties buiten toepassing worden gelaten. Dat oordeelde rechtbank Oost-Brabant op 22 mei 2018. De provincie heeft bij de Raad van State geprobeerd om deze uitspraak te schorsen. Maar de Raad van State gaat...

Brabantse stalderingsregel onzorgvuldig en onevenredig

De stalderingsregel in de Brabantse Verordening ruimte is jegens een bepaalde groep veehouders in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Dat oordeelde rechtbank Oost-Brabant in een uitspraak van 22 mei 2018 (ECLI:NL:RBO...

Maatregelenpakket zorgvuldige veehouderij Noord-Brabant

Op 14 juni 2017 presenteerden Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een maatregelenpakket dat versneld moet leiden tot een zorgvuldige veehouderij in de provincie. Op diezelfde dag is een aanpassing van de Verordening natuurbescherming van de provincie in werking get...

Stalderingsregeling voor Brabantse veehouderij

Als het aan de provincie Noord-Brabant ligt, kunnen Brabantse veehouderijen alleen nog uitbreiden als de stallen van een andere veehouderij komen te vervallen. De provincie is voornemens om daarvoor in de Verordening Ruimte 2014 een stalderingsregeling op te nemen. Hiervoor heeft...

Meer mestverwerkingsmogelijkheden in Brabant?

De provincie Noord-Brabant wil weer meer mogelijkheden gaan bieden voor mestverwerking. Daarvoor zal de Verordening Ruimte worden aangepast. Hiervoor heeft in het voorjaar van 2017 een ontwerp wijziging van de Verordening Ruimte 2014 ter inzage gelegen. Bewerken of verwerken v...

Verplichte stikstoftoets op Brabantse EHS-gebieden

Bedrijven die willen uitbreiden en zijn gelegen in de nabijheid van een tot de EHS behorend gebied in de provincie Noord-Brabant, moeten ervoor zorgen dat de ecologische waarden en kenmerken van het gebied niet door een toename van ammoniakemissie c.q. stikstofdepositie worden aa...

Vereisten aan zorgvuldige dialoog conform VR2014 Brabant

Het voeren van een zorgvuldige dialoog is een van de voorwaarden die door provincie Noord-Brabant wordt gesteld aan het verkrijgen van toestemming voor de toename van de oppervlakte van bestaande gebouwen voor de uitoefening van een veehouderij. In een uitspraak van 20 april 2016...

Scheuren van grasland niet regulier binnen agrarisch bedrijf

Het scheuren van grasland is geen reguliere werkzaamheid binnen de agrarische bedrijfsvoering. Dit oordeelde de Afdeling in haar uitspraak van 9 maart 2016 (201503642). Dit kan tot gevolg hebben dat voor het scheuren van grasland in sommige gevallen een vergunning is vereist op g...

Opslag grasbalen geen agrarisch gebruik

In een uitspraak van 17 februari 2016 (201504286) oordeelde de Afdeling dat het opslaan van grasbalen gelet op de feiten en omstandigheden niet kon worden aangemerkt als agrarisch gebruik, zoals bedoeld in het relevante bestemmingsplan. Om die reden was de betreffende agrariër in...

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij versie 1.2

De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV), zoals die is neergelegd in de nadere regels op basis van de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant, wordt periodiek bijgesteld. Van 4 januari 2016 tot en met 1 februari 2016 ligt een ontwerp van de BZV versie 1....

Aanduiding “beperkingen veehouderij” in VR2014 Brabant houdt stand

Op 23 december 2015 (201408337) heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant. In deze uitspraak heeft de Afdeling overwogen dat de aanduiding “beperkingen veehouderij” uit de Verordening Ruimte 2014 kan worden geacht met he...

Streep door 100 meter afstand volksgezondheid

Aspecten van volksgezondheid zijn een bij de vaststelling van een bestemmingsplan mee te wegen belang. Dit betekent echter niet dat in een bestemmingsplan zonder meer een afstand kan worden vereist tussen veehouderijen en gevoelige functies. In haar uitspraak van 4 november 2015...

Geurregels in bestemmingsplan doorkruisen wettelijk kader

Wanneer in een bestemmingsplan regels met betrekking tot het aspect geur worden opgenomen, dient ervoor gewaakt te worden dat deze niet het wettelijk kader met betrekking tot dit aspect doorkruisen. In haar uitspraak van 4 november 2015 (201404465) oordeelde de Afdeling dat de in...

NGE niet ruimtelijk relevant; diersoort wel

Een NGE-norm in een bestemmingsplan is ongeschikt om bij te dragen aan een duurzame veehouderij en het reguleren en beperken van gevolgen van veehouderijen voor de omgeving. Een NGE-norm is dan ook niet ruimtelijk relevant. De op een veehouderij aanwezige diersoort is daarentegen...

Uitleg “voormalige bedrijfswoning” in VR2014 Brabant

Op 28 oktober 2015 (201410290) heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over de wijze waarop een “voormalige bedrijfswoning” in de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant moet worden uitgelegd. Situatie Aan de orde is een reactieve aanwijzing van het college va...

Uitleg “uitbreiding veehouderij” in VR2014 Brabant

Een wijzigingsplan waarbij de vorm van een bouwblok wordt gewijzigd, zonder dat daarbij de omvang van het bouwblok toeneemt, is niet aan te merken als een uitbreiding van een veehouderij, zoals bedoeld in de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant. Dit volgt uit ee...

Woningbouw belemmering voor veehouderij

In een uitspraak van 8 april 2015 (201407149) vernietigde de Afdeling een bestemmingsplan voor de bouw van 40 woningen, omdat deze een nabijgelegen veehouderij konden belemmeren in zijn bedrijfsvoering. Ook was het bestemmingsplan in strijd met de ladder voor duurzame verstedelij...
1 2