Ruimtelijke ordening en provinciaal beleid

Of een agrarisch bedrijf op een bepaalde locatie mag vestigen en/of uitbreiden en zo ja, onder welke voorwaarden, is onder andere afhankelijk van de regels over ruimtelijke ordening. Deze regels zijn vastgelegd in (gemeentelijke) bestemmingsplannen en (provinciale) verordeningen en/of beleidsregels. Steeds meer provincies stellen eisen aan de ontwikkeling van veehouderijen. Die eisen zijn vaak gericht op een verdere verduurzaming van de sector.

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over ruimtelijke ordening en provinciaal beleid in relatie tot agrarische bedrijven. De artikelen over deze onderwerpen die niet specifiek over de agrarische sector gaan, kunt u lezen op de pagina over ruimtelijke ordening.

Geen medewerking aan vestiging intensieve veehouderij in LOG

Wanneer een bepaald gebied als landbouwontwikkelingsgebied is aangewezen, zou je denken dat de vestiging van een intensieve veehouderij binnen dit gebied mogelijk zou moeten zijn. Dat dit niet zonder meer het geval is, blijkt ook weer uit een uitspraak van de Afdeling van 24 dece...

Beoordeling vergunningaanvraag bedrijfswoning

Wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfswoning, moet deze vergunningaanvraag altijd getoetst worden aan onder meer het bestemmingsplan. Dit geldt ook wanneer het gaat om het vervangen van een bestaande bedrijfswoning. Dit blijkt nog eens...

Geen NGE in bestemmingsplan

Steeds vaker stellen gemeenten in bestemmingsplannen beperkingen aan de omvang van veehouderijen. Dit gebeurt op verschillende manieren. In een uitspraak van 30 juli 2014 (201307521) oordeelde de Afdeling dat een beperking door het opnemen van een maximum aantal toegestaan NGE ni...

Beroep tegen uitbreiding bouwblok veehouderij ongegrond

Met grote regelmaat wordt er beroep aangetekend tegen bestemmingsplannen waarbij het bouwblok van een veehouderij wordt vergroot. In haar uitspraak van 16 juli 2014 (201400482) maakt de Afdeling nog eens duidelijk dat ‘loze’ beroepsgronden niet kunnen leiden tot een vernietiging...

Reconstructieplannen Brabant

Als er een provincie is die een geheel eigen koers vaart ten aanzien van de veehouderij, dan is het wel de provincie Noord-Brabant. Duidelijk is dat deze koers in hoog tempo wijzigt en over het algemeen steeds verdergaande restricties voor de veehouderij bevat. Één van de vele vo...

Ruimtelijke ordening en dierziekten

De mogelijke besmetting van dierziekten is een onderwerp dat in veel juridische procedures aan de orde komt. In haar uitspraak van 6 november 2013 heeft de Afdeling geoordeeld dat de mogelijke besmetting van dierziekten een ruimtelijk relevant belang is. De Wet ruimtelijke ordeni...

Voorbereidingsbesluit Brabant: bouwstop veehouderij

Op 20 september 2013 hebben Provinciale Staten op voorstel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen. Dit voorbereidingsbesluit heeft betrekking op de veehouderij in Brabant. Met het voorbereidingsbesluit kondigt de provinc...

Zorgvuldige veehouderij Brabant: wijziging Verordening Ruimte

Op 22 maart 2013 hebben Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant in meerderheid ingestemd met een pakket maatregelen dat de balans tussen agrarische sector en maatschappelijke omgeving zou moeten herstellen. Alleen veehouders die aantoonbaar maatschappelijk verantwoord p...

Bouwstop veehouderij Brabant

De geluiden gaan dat voor de gehele veehouderij in de provincie Noord-Brabant een bouwstop zal worden afgekondigd. Deze bouwstop wordt vermoedelijk op 22 maart 2013 afgekondigd, tegelijk met de verlenging van de bouwstop voor geiten- en schapenhouderijen die reeds sedert enkele j...

De intensieve veehouderij in Noord-Brabant: een juridische blik

Al eerder schreef ik over het beleid van de provincie Noord-Brabant met betrekking tot de intensieve veehouderij dat op de schop gaat (http://francadamen.wordpress.com/2012/01/21/provinciaal-beleid-intensieve-veehouderij-op-de-schop/). Zoals ik ook toen al heb vermeld, is voor de...

Provinciaal beleid intensieve veehouderij op de schop

Een groot gedeelte van de veehouderij in Nederland is intensief. Vooral in Noord-Brabant zijn er veel intensieve veehouderijen gevestigd. De intensieve veehouderij staat echter vanuit zowel de maatschappij als de politiek flink onder druk. Er wordt in de relevante wet- en regelge...
1 2