Spuitzone bij hobbymatige fruitteelt

Uit een uitspraak van de Afdeling van 2 december 2015 (201500060) volgt dat ook in geval van hobbymatige fruitteelt een spuitzone voor gewasbeschermingsmiddelen moet worden aangehouden. Dit geldt ook indien feitelijk geen gewasbeschermingsmiddelen worden gehanteerd. Als vuistregel kan een afstand van 50 meter worden gehanteerd.

Situatie

Een aardbeienkweker heeft bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd voor het verbouwen en gebruiken van een veldschuur voor de huisvesting van tijdelijke werknemers op perceel X, welke huisvesting ter plaatse in strijd is met het bestemmingsplan. Op perceel Y, dat is gelegen naast perceel X, bevindt zich een fruitboomgaard. De twee percelen worden van elkaar gescheiden door een sloot. De afstand tussen het bouwplan en de fruitboomgaard bedraagt ongeveer 4 meter.

De gemeente heeft de aangevraagde vergunning in het definitieve besluit geweigerd. Daartoe heeft de gemeente overwogen dat op perceel Y een fruitboomgaard is toegestaan en dat niet is uitgesloten dat bestrijdingsmiddelen kunnen worden toegepast. Ter plaatse van de huisvestingslocatie kan naar de mening van de gemeente geen goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd, nu deze locatie binnen een afstand van 50 meter vanaf de fruitboomgaard is gelegen.

Tegen dit weigeringsbesluit heeft de aardbeienkweker beroep en vervolgens hoger beroep ingediend.

Juridisch kader

In een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik dient te worden beoordeeld of sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij dient bijvoorbeeld ook rekening gehouden te worden met spuitzones ten behoeve van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn echter geen wettelijke bepalingen inzake minimaal aan te houden afstanden tussen de gronden waarop bomen en andere gewassen in de open lucht worden geteeld en nabijgelegen gevoelige objecten, zoals het bouwplan dat voorziet in de huisvesting van werknemers. Het ontbreken van dergelijke voorschriften laat onverlet dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening een afweging van alle bij het gebruik van de gronden betrokken belangen dient plaats te vinden, inclusief het milieubelang, waarbij de aan te houden afstand tussen een fruitteeltbedrijf en een gevoelig object zodanig gekozen dient te worden dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse kan worden gewaarborgd.

Uitspraak

Toepassing van de vuistregel om een afstand aan te houden van 50 meter tussen gevoelige functies en agrarische bedrijvigheid in de fruitsector waarbij gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, is in het algemeen niet onredelijk. Dit brengt echter niet met zich dat een kortere afstand in een concreet geval niet redelijk zou kunnen zijn, indien aan deze afstand een deugdelijke motivering ten grondslag is gelegd. De Afdeling heeft in onderhavige kwestie overwogen dat de omstandigheid dat de fruitboomgaard slechts hobbymatig wordt gebruikt, zoals de aardbeienkweker in onderhavige kwestie heeft betoogd, dit niet anders maakt. Een aan te houden afstand in verband met het woon- en leefklimaat van nabijgelegen gevoelige objecten geldt niet uitsluitend voor bedrijfsmatige teelt, maar ook voor hobbymatige teeltactiviteiten.

Omdat in onderhavige kwestie sprake was van slechts een afstand van 4 meter, heeft de Afdeling – in navolging op de uitspraak van de rechtbank – overwogen dat hierdoor geen aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de beoogde huisvestingslocatie kan worden gewaarborgd. Dat bij de fruitboomgaard feitelijk geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, zoals de aardbeienkweker heeft gesteld, maakt dit naar het oordeel van de Afdeling niet anders. Reden daarvoor is dat moet worden uitgegaan van hetgeen ter plaatse planologisch mogelijk is. De Afdeling heeft het beroep daarom ongegrond verklaard.

mw. mr. Franca Damen