Update discussie V-stacks

Het is inmiddels alweer enige tijd geleden dat de discussie over de juistheid van het rekenprogramma V-stacks ter discussie werd gesteld. Inmiddels is op de website van Infomil een artikel geplaatst over hoe om te gaan met V-stacks.

In een eerder artikel ben ik al ingegaan op de discussie over het rekenprogramma V-stacks en het vervolg daarvan. Zoals ik toen al heb aangegeven, kan de discussie geen gevolgen hebben voor bestaande veehouderijen die beschikken over een onherroepelijke vergunning. Op de website van Infomil wordt dit ook bevestigd.

Bij lopende en toekomstige vergunningaanvragen en meldingen moet nog altijd gewoon worden getoetst aan de normen zoals opgenomen in de Wet geurhinder en veehouderij. In de Regeling geurhinder en veehouderij is bepaald dat voor het berekenen van de geurbelasting het rekenprogramma V-stacks vergunning gebruikt moet worden. Dit is ook meerdere malen door de Afdeling bevestigd (zie bijvoorbeeld ABRS 19 februari 2014, 201304177).

Op Infomil staat binnen dit kader vervolgens vermeld dat de afwijkingen in de berekende geurbelasting in de meeste gevallen in de praktijk in absolute zin niet groot genoeg zijn om tot een ander besluit te komen.

Uit het onderzoek van Witteveen + Bos blijkt dat de grootste afwijkingen zich voordoen op korte afstand van het emissiepunt. Hier is het effect in absolute getallen ook het grootst. In een aantal gevallen kan het volgens Infomil gaan om een situatie waarin het model die afwijkingen vertoont, die ook aantoonbaar zijn, en dit kan leiden tot een ander besluit. Het gaat dan om situaties waarin de uitkomsten dicht bij de norm zitten én

  • het om zeer grote stallen gaat
  • het grote stallen zijn met emissiepunten aan de zijkant, of
  • te toetsten objecten op korte afstand liggen (tot 100 meter).

Het is goed om hier in lopende en nieuwe vergunningaanvragen rekening te houden.

Naar aanleiding van de discussie die is ontstaan over het rekenprogramma V-stacks vergunningen, wordt het programma uitgebreid met een gebouwmodule. De aanpassing en aanwijzingen in de Regeling geurhinder en veehouderij zijn rond september klaar. Of de gebouwmodule ook in V-stacks gebied nodig is, is op dit moment nog niet bekend.

mw. mr. Franca Damen