Update over invoering fosfaatrechten melkveehouderij

Op 2 juli 2015 kondigde (voormalig) Staatssecretaris Dijksma de invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij aan. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over het stelsel van fosfaatrechten. Met de brief van de voormalig Staatssecretaris van 26 oktober 2015 is echter weer enige informatie meer bekend geworden.

Voor een nadere toelichting op de invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij en de eerste informatie daarover, verwijs ik u graag naar mijn artikel “Invoering fosfaatrechten melkveehouderij”. In dit artikel noem ik enkele relevante overwegingen uit de brief van 26 oktober 2015.

Peildatum 2 juli 2015

Voor de invoering van fosfaatrechten geldt het jaar 2014 als referentiejaar en 2 juli 2015 als peildatum. Voor productiegroei die ten opzichte van de peildatum wordt gerealiseerd, worden geen fosfaatrechten toegewezen. Echter, zo lang er geen wet in werking is getreden die fosfaatrechten feitelijk introduceert, staat het bedrijven nog vrij te groeien binnen de bestaande wettelijke kaders. Als de wet die fosfaatrechten introduceert in de loop van 2016 in werking treedt, kunnen bedrijven daar na afloop van het kalenderjaar 2016 op worden aangesproken. Ondernemers die hun fosfaatproductie ten opzichte van de peildatum verder later toenemen, zullen vanaf het moment van inwerkingtreding van het stelsel van fosfaatrechten er zorg voor moeten dragen dat hun fosfaatproductie in overeenstemming is met het aantal fosfaatrechten dat op hun bedrijf rust.

Afroming en overdracht

De wet waarbij de fosfaatrechten zullen worden geïntroduceerd, zal instrumenten bevatten die het mogelijk maken om fosfaatrechten af te romen ter borging van het sectorplafond van 84,9 miljoen kg fosfaat.

Fosfaatrechten zullen – voor zover op dit moment bekend – verhandelbaar zijn binnen de eigen sector.

Bij afroming en overdracht zal mogelijk worden gedifferentieerd naar type melkveehouderij. Deze differentiatie kan door andere – secundaire – beleidsdoelen worden ingegeven, bijvoorbeeld het borgen van grondgebondenheid.

Melkvee

Het stelsel van fosfaatrechten zal niet uitsluitend zien op melkveehouderijbedrijven, maar op alle bedrijven met melkvee. Bedrijven die zich enkel toeleggen op het houden van jongvee, zullen voor het houden van dit jongvee ook over de benodigde fosfaatrechten moeten beschikken.

Kringloopwijzer

De kringloopwijzer zal uitsluitend als bedrijfsspecifieke verantwoording worden geaccepteerd als de wetenschappelijke onderbouwing onafhankelijk is getoetst, de centrale database adequaat is geborgd en er geen onduidelijkheden meer bestaan over de type melkveehouderijbedrijven waarvoor de kringloopwijzer een geschikt instrument is. Tot die tijd zullen bedrijven verantwoording moeten afleggen op basis van de wettelijke excretieforfaits.

Inwerkingtreding

Er wordt naar gestreefd om het stelsel van fosfaatrechten op 1 juli 2016 in werking te laten treden. Nu onze nieuwe Staatssecretaris van Economische Zaken, dhr. Van Dam, zich alle landbouwdossiers echter nog eigen moet maken, kan deze datum mogelijk nog worden gewijzigd.

mw. mr. Franca Damen