Volksgezondheid en veehouderij

Wanneer aan een veehouderij een omgevingsvergunning wordt verleend of wanneer een bestemmingsplan mogelijkheden biedt voor veehouderijen, wordt er door omwonenden steeds meer gereclameerd over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Daarbij wordt vaak een beroep gedaan op verschillende onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, zoals het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ (juli 2016) en de aanvullende studies daarop (juni 2017). Het betreft een actueel en belangrijk onderwerp en verdient dan ook aandacht bij de voorbereiding van besluiten.

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over de veehouderij in relatie tot de volksgezondheid.

Geen bewijs voor causaal verband veehouderij en gezondheidsrisico’s

De bewijskracht voor een causaal verband tussen de veehouderij en volksgezondheidsrisico’s schiet tekort. Dit staat in een Kamerbrief van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 3 augustus 2018. Geen bewijs causaal verband De Minister gaat in de Kamerbrief...

Milieueffectrapport vereist vanwege endotoxinen veehouderij

De gevolgen van de emissie van endotoxinen door een veehouderij kunnen zodanig zijn dat hiervoor in het kader van een omgevingsvergunning milieu een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 25 juli 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2496)....

Nieuwe uitspraak over toetsing endotoxinen veehouderij

De Raad van State heeft op 25 juli 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:2395) opnieuw een uitspraak gedaan over de toetsing van endotoxinen bij de beoordeling van een omgevingsvergunning voor een veehouderij. Dát endotoxinen als mogelijk effect op de volksgezondheid meegenomen moeten worden bi...

Toets vergunning veehouderij aan toetsingskader endotoxinen

Het effect dat nabijgelegen veehouderijen op de volksgezondheid kunnen hebben, is een mee te wegen belang bij het verlenen van een omgevingsvergunning milieu voor een veehouderij. Een van deze effecten ziet op endotoxinen. Op 28 februari 2018 heeft rechtbank Oost-Brabant hierover...

Uitspraak over toetsingskader endotoxinen veehouderij

Het effect dat nabijgelegen veehouderijen op de volksgezondheid kunnen hebben, is een mee te wegen belang bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Een van deze effecten ziet op endotoxinen. Op 13 december 2017 heeft de Raad van State hierover een eerste uitspraak gedaan (ECLI...

De rol van gezondheidseffecten in een planschadezaak

Als een besluit wordt genomen waarin de ontwikkeling van bijvoorbeeld een veehouderij wordt toegestaan, wordt er steeds vaker gereclameerd over mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. Daarover bestaat inmiddels veel rechtspraak. Maar hoe zit het met mogelijke gezondheidsrisic...

Aanvullende studies VGO-onderzoek

Op 16 juni 2017 is het rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (aanvullende studies)’ bekend gemaakt. In dit rapport worden de resultaten uit het rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ van juli 2016 bevestigd. Daarnaast wordt in het rapport ingegaan op de effecten v...

Overheid zorgt voor vervolg op VGO-onderzoek

Het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ van juli 2016 krijgt een vervolg. Dit vervolg uit zich in een maatregelenpakket voor de pluimveehouderij om de emissie van fijn stof te reduceren, mogelijke maatregelen om de emissie van ammoniak te reduceren en aanvullende ond...

Ministerie slaat plank mis bij Interimwet veedichte gebieden

Het ministerie van Economische Zaken wil provincies bevoegdheden geven om de veehouderij te reguleren. Daarom wordt de Interimwet veedichte gebieden voorgesteld. Een ontwerp hiervoor heeft tot 23 mei 2017 ter consultatie gelegen. Toepassing van de in het ontwerpwetsvoorstel opgen...

Uitspraak RvS over VGO-rapport

In 2016 heeft het RIVM het rapport ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden’ bekend gemaakt. Op dit rapport wordt door veel overheden en omwonenden van veehouderijen een beroep gedaan. Het rapport bevat echter geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten op basis waarvan kan...

Streep door 100 meter afstand volksgezondheid

Aspecten van volksgezondheid zijn een bij de vaststelling van een bestemmingsplan mee te wegen belang. Dit betekent echter niet dat in een bestemmingsplan zonder meer een afstand kan worden vereist tussen veehouderijen en gevoelige functies. In haar uitspraak van 4 november 2015...

Veehouderij en volksgezondheid: eerste resultaten VGO onderzoek

Vanaf 2014 is het RIVM gestart met een nader onderzoek naar de gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij (IVG). Dit betreft het onderzoek “Veehouderij en Gezondheid Omwonenden”. Op 12 maart 2015 verschenen de eerste resultaten van dit onderzoek. Door het nieuwe onderzo...

Beoordeling OBM: geur en volksgezondheid in relatie tot MER

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets dienen enkel de effecten tengevolge van de aangevraagde wijziging en/of uitbreiding beoordeeld te worden. Ook wanneer het bijvoorbeeld gaat om de aspecten geur en volksgezondheid, dient enkel beoordeeld te worden of...

Veehouderij en volksgezondheid: beoordeling en advies

Met toenemende mate wordt er in het kader van omgevingsvergunningen milieu voor veehouderijen een beroep gedaan op de volksgezondheid. Inmiddels is het een gegeven dat aspecten van volksgezondheid op grond van het wettelijk toetsingskader betrokken dienen te worden bij de besluit...

Heldere uitspraak rechtbank Oost-Brabant omtrent omgevingsvergunning milieu

Op 6 juni 2014 (ECLI:NL:RBOBR:2014:3163) deed rechtbank Oost-Brabant een interessante uitspraak over een uitbreiding van een pluimveehouderij. Daarin kwamen meerdere aspecten aan de orde die relevant zijn voor de (agrarische) adviespraktijk. Op de belangrijkste onderdelen ga ik i...

Wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid

Op 16 juni 2014 maakte Staatssecretaris Dijksma het concept wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid bekend. In onderhavig artikel geef ik een eerste beschouwing van het concept wetsvoorstel. In Nederland kennen we onder andere de Wet geurhinder en veehouderij voor het be...

Ruimtelijke ordening en dierziekten

De mogelijke besmetting van dierziekten is een onderwerp dat in veel juridische procedures aan de orde komt. In haar uitspraak van 6 november 2013 heeft de Afdeling geoordeeld dat de mogelijke besmetting van dierziekten een ruimtelijk relevant belang is. De Wet ruimtelijke ordeni...

Volksgezondheid bij vergunningverlening

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de mogelijk negatieve gevolgen van (intensieve) veehouderijen voor de volksgezondheid van omwonenden. Inmiddels zijn hier ook diverse onderzoeken naar verricht. Het laatste onderzoek  is van de Gezondheidsraad en dateert van 30 nov...

Veehouderij en volksgezondheid

De laatste jaren heerst er in de maatschappij veel onrust over de intensieve veehouderij in ons land. Deze onrust bestaat onder meer uit de mogelijke risico's voor de volksgezondheid ten gevolge van veehouderijen. In juridische procedures tegen nieuwe veehouderijen danwel uitbrei...