Volksgezondheid en veehouderij

Wanneer aan een veehouderij een omgevingsvergunning wordt verleend of wanneer een bestemmingsplan mogelijkheden biedt voor veehouderijen, wordt er door omwonenden steeds meer gereclameerd over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Daarbij wordt vaak een beroep gedaan op verschillende onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, zoals het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ (juli 2016) en de aanvullende studies daarop (juni 2017). Het betreft een actueel en belangrijk onderwerp en verdient dan ook aandacht bij de voorbereiding van besluiten.

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over de veehouderij in relatie tot de volksgezondheid.

Wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid

Op 16 juni 2014 maakte Staatssecretaris Dijksma het concept wetsvoorstel dieraantallen en volksgezondheid bekend. In onderhavig artikel geef ik een eerste beschouwing van het concept wetsvoorstel. In Nederland kennen we onder andere de Wet geurhinder en veehouderij voor het be...

Ruimtelijke ordening en dierziekten

De mogelijke besmetting van dierziekten is een onderwerp dat in veel juridische procedures aan de orde komt. In haar uitspraak van 6 november 2013 heeft de Afdeling geoordeeld dat de mogelijke besmetting van dierziekten een ruimtelijk relevant belang is. De Wet ruimtelijke ordeni...

Volksgezondheid bij vergunningverlening

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de mogelijk negatieve gevolgen van (intensieve) veehouderijen voor de volksgezondheid van omwonenden. Inmiddels zijn hier ook diverse onderzoeken naar verricht. Het laatste onderzoek  is van de Gezondheidsraad en dateert van 30 nov...

Veehouderij en volksgezondheid

De laatste jaren heerst er in de maatschappij veel onrust over de intensieve veehouderij in ons land. Deze onrust bestaat onder meer uit de mogelijke risico's voor de volksgezondheid ten gevolge van veehouderijen. In juridische procedures tegen nieuwe veehouderijen danwel uitbrei...
1 2