0

Zorgvuldige veehouderij Brabant: wijziging Verordening Ruimte

Op 22 maart 2013 hebben Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant in meerderheid ingestemd met een pakket maatregelen dat de balans tussen agrarische sector en maatschappelijke omgeving zou moeten herstellen. Alleen veehouders die aantoonbaar maatschappelijk verantwoord produceren, krijgen in de toekomst de ruimte om hun bedrijf te ontwikkelen. De maatregelen zijn een vervolg op de werkconferentie ‘Transitie naar een zorgvuldige veehouderij’, ook wel het Brabantberaad genoemd.

De denklijn komt erop neer dat veehouders die willen uitbreiden, daar alleen toestemming voor krijgen als ze extra maatregelen nemen op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn, diergezondheid, natuur en milieu. De provincie werkt hiervoor een instrument uit dat duurzame bedrijfsvoering objectiveert. Dit wordt de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (hierna: BZV) genoemd. De BZV geldt voor alle vormen van veehouderijen in Noord-Brabant. Het systeem wordt uiteindelijk gekoppeld aan de provinciale Verordening Ruimte. Het College van Gedeputeerde Staten wil in september 2013 met de BZV gaan werken.

Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant besloten op 22 maart 2013 niet alleen over een zorgvuldige veehouderij, maar ook over de verlenging van de bouwstop voor geiten- en schapenbedrijven. Deze bouwstop wordt met maximaal één jaar verlengd. Verder gaat een bovengrens gelden van 1,5 hectare bouwblok voor alle veehouderijen. Er wordt geen tijdelijke bouwstop voor alle veehouderijen ingesteld.

Met het oog op dit pakket aan maatregelen is op 28 maart 2013 een ontwerp wijziging van de Verordening Ruimte gepubliceerd. Dit ontwerp ligt van 28 maart tot en met 24 april 2013 ter inzage. Met deze wijziging wordt beoogd te voorkomen dat een transitie naar een zorgvuldige veehouderij door de verdere intensivering van de melkveehouderij langer gaat duren. Om die reden is besloten om vooruitlopend op een aantal nog uit te werken maatregelen en regelingen in de Verordening Ruimte op te nemen dat de bouwblokken voor een grondgebonden veehouderij evenals bij intensieve veehouderijen ten hoogste 1,5 hectare groot mogen zijn.

Omdat grondgebonden veehouderijen, veelal melkveebedrijven, gebruik maken van ruwvoer en daarvoor in verhouding tot bijvoorbeeld varkenshouderijen meer opslagruimte nodig hebben, wordt in aanvulling op de regeling voor een maximaal bouwblok van 1,5 hectare een extra bepaling voorgesteld die het mogelijk maakt dat de noodzakelijke voerplaten aansluitend aan het toegekende bouwblok worden opgericht, mits dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Dit is een uitzondering op de hoofdregel dat alle voorzieningen ten behoeve van een agrarisch bedrijf binnen het bouwblok worden opgenomen. De behoefte aan ruimte voor voerplaten is afhankelijk van de bedrijfsvoering en de bedrijfsgrootte.

In de voorgestelde wijziging van de Verordening Ruimte wordt geen beperking aan de omvang van akkerbouwbedrijven gesteld. Wel wordt de bouwstop voor geiten- en schapenhouderijen met een jaar verlengd. Het advies van de Gezondheidsraad van 30 november 2012 geeft de provincie Noord-Brabant op dit moment onvoldoende aanleiding om de bouwstop te heroverwegen. Nieuw voor geiten- en schapenhouderijen in de voorgestelde wijziging van de Verordening Ruimte is de mogelijkheid die aan gemeenten wordt geboden om in het kader van de verlening van een omgevingsvergunning af te wijken van de bouwstop voor zogenaamde knelgevallen. De voorwaarden die aan deze uitzonderingsmogelijkheid worden gesteld, zijn echter wel streng. Het aantal gevallen dat voor deze uitzonderingsmogelijkheid van de bouwstop voor geiten- en schapenhouderijen in aanmerking komt, zal naar verwachting dan ook beperkt zijn.

Heeft u vragen over de voorgestelde wijziging van de Verordening Ruimte of over de denklijn van de provincie Noord-Brabant over de transitie naar een zorgvuldige veehouderij, neem dan gerust contact met mij op.

mw. mr. Franca Damen

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =