Natuur

De natuur in Nederland wordt door verschillende regels beschermd. Deze regels zijn voor veel soorten natuur, zoals de ecologische hoofdstructuur, vastgelegd in (gemeentelijke) bestemmingsplannen en (provinciale) verordeningen. Voor de zogeheten Natura 2000-gebieden zijn de regels vastgelegd in de Wet natuurbescherming.

Op grond van de Wet natuurbescherming is het verboden om zonder vergunning activiteiten uit te voeren die een verslechtering of significant verstorend effect kunnen veroorzaken op Natura 2000-gebieden. Vaak gaat het daarbij (vooral) om de stikstofdepositie die een activiteit veroorzaakt. Veel Natura 2000-gebieden zijn namelijk gevoelig voor stikstof, maar daarmee overbelast. Op termijn moet de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden (fors) omlaag worden gebracht.

Met het oog daarop en het (toch) mogelijk maken van economische ontwikkelingen is op 1 juli 2015 het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ingevoerd. Het PAS is vanaf 1 januari 2017 opgenomen in de Wet natuurbescherming en voor die tijd in de Natuurbeschermingswet 1998. Vanwege deze verschillende wettelijke kaders heb ik mijn artikelen aan de hand daarvan onderverdeeld.