Algemene artikelen natuurbeschermingswetgeving

In het natuurbeschermingsrecht zijn ook verschillende onderwerpen aan de orde die ondanks de verschillende wetswijzigingen niet (wezenlijk) zijn veranderd. Het gaat daarbij vaak om meer algemene onderwerpen. Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen hierover.

Natuurvergunning geldt voor activiteiten

Een natuurvergunning geldt voor activiteiten en niet voor bepaalde emissies. Dit heeft de Raad van State nog eens duidelijk gemaakt in een uitspraak van 1 juli 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1528). In de praktijk is er wel eens discussie over de vraag waarvoor een natuurvergunning nou...

Brabants stikstofbeleid op individueel niveau bekijken

In juli 2017 heeft de provincie Noord-Brabant het stikstofbeleid ten aanzien van de veehouderij flink aangescherpt. De provincie eist sindsdien dat bestaande stallen vervroegd moeten worden aangepast, aan strengere ammoniakemissiereductie-eisen moeten voldoen en op huisvestingsni...

Natura 2000, stikstof en het relativiteitsvereiste

Iemand die geen belang heeft bij de bescherming van Natura 2000-gebieden, kan in een juridische procedure niet met succes een beroep doen op de natuurwetgeving. Daar staat het zogeheten relativiteitsvereiste namelijk aan in de weg. Op 24 juni 2020 heeft de Raad van State daar een...

Ontkoppelen natuurtoestemming is mogelijk

Het ontkoppelen van een natuurtoestemming is mogelijk, zo bevestigt de Raad van State in een uitspraak van 29 april 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1160). Dat geldt zowel voor een natuurvergunning (gebiedsbescherming) als voor een ontheffing (soortenbescherming). Achtergrond Als voor ee...

De PAS-uitspraak, het relaviteitsvereiste en een nadere beoordeling

De uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft voor veel andere lopende zaken gevolgen. Veel besluiten die op basis van het PAS zijn vastgesteld, worden vernietigd. Maar in sommige zaken biedt het relativiteitsvereiste of een nad...

Belangenafweging bij wijziging tenaamstelling Wnb-vergunning

Voor bedrijven die een stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaken, is het van belang om over een vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming (Wnb-vergunning) te beschikken. Als een dergelijk bedrijf wordt overgenomen, is het daarom ook van belang dat de Wnb-vergunnin...

Programma Aanpak Stikstof omzeilen met ADC-toets?

Het Programma Aanpak Stikstof kan worden omzeild met de zogeheten ADC-toets. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarvoor gekozen in het kader van de Blankenburgverbinding, om op die manier niet de uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof af te hoeven wachten....

Actualiteiten natuurbeschermingsrecht

Op 12 januari 2018 heb ik tijdens de Actualiteitendag agrarisch recht een presentatie mogen geven over het natuurbeschermingsrecht. Mijn presentatie kunt u hier bekijken. mw. mr. Franca Damen...

Twee bedrijven als één project in de zin van de Wet natuurbescherming?

Het samenvoegen van twee bedrijven in één vergunning op grond van de Wet natuurbescherming kan soms een oplossing bieden voor de stikstofproblematiek. Maar is dit juridisch wel mogelijk? De Raad van State heeft deze vraag beantwoord in een uitspraak van 8 november 2017 (ECLI:NL:R...

Maatregelenpakket zorgvuldige veehouderij Noord-Brabant

Op 14 juni 2017 presenteerden Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een maatregelenpakket dat versneld moet leiden tot een zorgvuldige veehouderij in de provincie. Op diezelfde dag is een aanpassing van de Verordening natuurbescherming van de provincie in werking get...

Stikstofneutraal bestemmingsplan toch toegestaan?

Het vaststellen van een bestemmingsplan dat significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied is in de praktijk vaak lastig. Uit de rechtspraak volgt namelijk dat de plantoets strikt moet worden uitgevoerd. Zelfs een stikstofneutraal bestemmingsplan volstaat niet. Of t...

Drainage in strijd met natuurbeschermingswetgeving aangelegd

Drainage op gronden in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied kan de kwaliteit van de natuurlijke habitats verslechteren of een significant verstorend effect hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Als drainage dan zonder natuurbeschermingswetvergunning wor...

Vaststelling referentiesituatie veehouderij t.b.v. Natura 2000

Uit vaste rechtspraak volgt dat voor de beoordeling van de vraag of een bestemmingsplan leidt tot significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden, moet worden uitgegaan van de feitelijk legaal bestaande situatie ten tijde van de vaststelling van dat plan. Maar hoe kan die referen...

Feitelijke situatie in Natura 2000-gebied bepalend voor plantoets

In een passende beoordeling moet worden bezien of een bestemmingsplan gevolgen heeft voor de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. Op welke wijze dat moet worden gedaan, heeft de Raad van State nader verduidelijkt in een uitspraak van 12 oktober 2016 (20150579...

Alterra-rapport stikstofdepositie Vogelrichtlijngebieden ontoereikend

Het Alterra-rapport “Effecten van stikstof op vogelsoorten in vogelrichtlijngebieden in Noord-Brabant” is ontoereikend om aan te tonen dat een project of andere handeling geen significante negatieve effecten veroorzaakt op de leefgebieden van vogelsoorten in een Natura 2000-gebie...

Nb-vergunning voor golfterrein?

Voor het exploiteren van een golfterrein dat in of direct nabij een Natura 2000-gebied is gelegen, kan een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet vereist zijn. Dit volgt uit een uitspraak van de Raad van State van 15 juni 2016 (201503953). Een werkgroep en een aantal om...

Één-op-één inpassing Nb-vergunning in bestemmingsplan

Een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet kan één-op-één worden ingepast in een bestemmingsplan. Dit heeft de Afdeling expliciet overwogen in een uitspraak van 1 juni 2016 (201501041). De onherroepelijke vergunning moet daartoe één-op-één worden gewaarborgd in de planrege...

Natura 2000 waarborgen in bestemmingsplan

Bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan moeten de maximale planologische mogelijkheden worden onderzocht. Ten aanzien van veel aspecten mogen deze mogelijkheden op representatieve wijze worden ingevuld, doch dit geldt niet voor het aspect Natura 2000. Mede gelet daarop...

Verkleinen Natura 2000-gebied niet zonder meer toegestaan

Wanneer een gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied, kent het een strikte beschermingsstatus. Het verkleinen van een dergelijk gebied is dan ook niet zonder meer toegestaan. Dit volgt duidelijk uit een uitspraak van de Afdeling van 18 mei 2016 (201504578). In deze uitspraak s...

Toename stikstofdepositie niet altijd doorslaggevend

Wanneer sprake is van een toename van stikstofdepositie ten gevolge van een plan of project, is dit niet altijd doorslaggevend voor de vraag of significante negatieve effecten ten gevolge van dat plan of project kunnen worden uitgesloten. Ook wanneer reeds sprake is van een overs...

Nb-vergunning voor slopen en bouwen appartementen vernietigd

Ook voor het slopen van gebouwen en het bouwen van appartementen in de nabijheid van een Natura 2000-gebied kan een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet vereist zijn. Maar dat zo’n vergunning vervolgens wordt vernietigd, zal voor velen mogelijk niet direct in de lijn...

Hoe kritiek is overschrijding kritische depositiewaarde?

Wanneer de kritische depositiewaarde van een Natura 2000-gebied wordt overschreden en toestemming wordt gegeven aan een project, andere handeling of plan, wordt vaak aangevoerd dat dit strijd oplevert met de Natuurbeschermingswet. Maar hoe kritiek is een overschrijding van de kri...

Vernietiging voorschriften Nb-vergunning

Aan een Nb-vergunning mogen voorschriften worden verbonden. Deze voorschriften mogen echter niet in strijd zijn met de bepalingen in de Natuurbeschermingswet. De Afdeling vernietigde in een uitspraak van 23 december 2015 (201409359) een Nb-vergunning, omdat de daarin opgenomen vo...

Geen Natura 2000-toets in gebruiksverbod bestemmingsplan

Wanneer een bestemmingsplan wordt vastgesteld, dient op grond van artikel 19j van de Natuurbeschermingswet te worden beoordeeld of het plan geen significant verstorende effecten kan veroorzaken voor Natura 2000-gebieden. Deze beoordeling mag niet worden doorgeschoven naar een lat...
1 2 3