Algemene artikelen natuurbeschermingswetgeving

In het natuurbeschermingsrecht zijn ook verschillende onderwerpen aan de orde die ondanks de verschillende wetswijzigingen niet (wezenlijk) zijn veranderd. Het gaat daarbij vaak om meer algemene onderwerpen. Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen hierover.

Overzicht jurisprudentie Natuurbeschermingswet

De afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante uitspraken met betrekking tot de Natuurbeschermingswet gedaan. In onderstaand artikel treft u een kort overzicht van de meest relevante overwegingen van de uitspraken van 15 juli 2015 tot en met 12 augustus 2015. Voor een na...

Natuurstichting stuit in Nb-zaak op relativiteitsvereiste

Dat ook een natuurstichting in het kader van een Nb-procedure op het relativiteitsvereiste kan stuiten, volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 12 augustus 2015 (201408976). In deze zaak ging het om een door de provincie Noord-Brabant verleende Nb-vergunning voor een varkensh...

Stikstofdepositie op Duitse Natura 2000 op Duitse wijze beoordelen

In haar uitspraak van 5 augustus 2015 (201409071), waarin het “Tracébesluit Verruiming Vaarweg Eemshaven-Noordzee 2014” aan de orde is, bevestigt de Afdeling haar uitspraak van 16 april 2014 (201304768) waarin zij heeft geoordeeld dat voor de beoordeling van de stikstofdepositie...

Bestemmingsplan vernietigd wegens strijd met “aanhaakregime” Nb

In de uitspraak van de Afdeling van 5 augustus 2015 (201402159) is een bestemmingsplan van de gemeente Eemsmond aan de orde. In het bestemmingsplan is een planregel opgenomen, waarin is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders bij het toestaan van bouwwerken en werk...

Aanvraag Nb-vergunning hoeft niet ter inzage te worden gelegd

In de uitspraak van de Afdeling van 29 juli 2015 (201500624) is een door de provincie Overijssel verleende Nb-vergunning ten behoeve van een melkrundveehouderij aan de orde. In het beroepschrift dat MOB tegen deze vergunning heeft ingediend, heeft MOB onder andere aangevoerd dat...

Nb-vergunning voor project, niet voor gebieden

In haar uitspraak van 15 juli 2015 (201406756 e.a.) heeft de Afdeling uitdrukkelijk overwogen dat een Nb-vergunning wordt verleend voor een bepaald project, en niet voor bepaalde Natura 2000-gebieden. Meer specifiek heeft de Afdeling het volgende overwogen: “De Afdeling stelt...

Geen belang bij Natura 2000 op afstand van 620 meter

De afgelopen jaren zijn er al verschillende uitspraken gedaan over het relativiteitsvereiste in het kader van Natura 2000. Op 13 mei 2015 (201307872) heeft de Afdeling hierover wederom een uitspraak gedaan. Uit deze uitspraak volgt dat wanneer een appellant op een afstand van cir...

Nb-vergunning voor verdiepen van gebied voor kust

Op 11 maart 2015 (201404137 en 201407631) heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over Nb-vergunningen die zijn verleend voor enerzijds het verdiepen van drie gebieden voor de kust van Zeewolde en anderzijds voor het verdiepen van drie gebieden in het Veluwemeer en het verbreden e...

Beoordeling Natura 2000 Buitenring Parkstad Limburg

In haar uitspraken van 11 maart 2015 (201207642 en 201307354) is de Afdeling uitvoerig ingegaan op de beoordeling van Natura 2000 in het kader van het inpassingsplan dat is vastgesteld voor Buitenring Parkstad Limburg en de Nb-vergunning die hiervoor is verleend. Daarbij komt ook...

Aanvullende gegevens aanvraag Nb-vergunning

De ontwikkelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet gaan snel. De ‘trend’ in de jurisprudentie van de Afdeling lijkt te zijn dat er steeds striktere eisen worden gesteld aan externe saldering. Een ander voorbeeld dat kan worden genoemd, is het onderuitgaan van een aantal...

Relativiteitsvereiste bij Nb-vergunning

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat tegen vergunningen die zijn verleend op grond van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb) bezwaar wordt gemaakt. Wanneer de bezwaren worden ingediend door omwonenden, is er een punt waarmee u mogelijk alle bezwaren van omwonenden van tafe...

Natura 2000-gebieden waarborgen in bestemmingsplan

De Natuurbeschermingswet blijft een ‘hot item’. Niet alleen voor wat betreft extern salderen en de aankomende Programmatische Aanpak Stikstof, maar ook voor wat betreft het waarborgen van Natura 2000-gebieden in bestemmingsplannen. Toelichting artikel 19j Nb Op grond van ar...

RWE-uitspraak in een notendop

Inmiddels heeft de Afdeling diverse uitspraken gedaan met betrekking tot de RWE Eemshaven. De laatste uitspraak dateert van 16 april 2014 en heeft betrekking op de verleende natuurbeschermingswetvergunningen. In onderhavig artikel bespreek ik enkele relevante overwegingen die in...

Praktische benadering bij ontbreken van passende beoordeling

Wanneer in een concrete situatie ten onrechte geen passende beoordeling, zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet, is opgesteld, hoeft dit op zichzelf nog niet direct te leiden tot een vernietiging van het betrokken besluit. Het ontbreken van een passende beoordeling kan namelij...

Beoordeling buitenlandse Natura 2000-gebieden

Het beoordelen van mogelijke negatieve c.q. verstorende effecten op Natura 2000-gebieden over de grens is een aspect waar men in de praktijk nog wel eens spreekwoordelijk over valt. Dát deze effecten voor buitenlandse Natura 2000-gebieden beoordeeld moeten worden ingeval van een...

Natuurbeschermingswet: vergunning voor tijdelijke ontsluitingsweg

Artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 kent een vergunningplicht voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000 ge...

Natuurbeschermingswet: recente jurisprudentie

Op 20 februari jl. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) twee uitspraken gedaan met betrekking tot de Natuurbeschermingswet, welke uitspraken ik hier kort zal bespreken. Natuurbeschermingswetvergunning Beuningen Één van de uitspra...

Vergunning artikel 19d Natuurbeschermingswet

Voor de praktijk is artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 een belangrijk artikel. In dit artikel is een vergunningplicht opgenomen voor projecten of andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van...

Habitatrichtlijn als basis voor vergunningplicht Natuurbeschermingswet

De basis van onze Natuurbeschermingswet 1998 wordt gevormd door de Habitatrichtlijn 92/43 EEG (in het vervolg: Hrl). Met name artikel 6 Hrl is daarbij van belang. Dit artikel legt, kort gezegd, aan de lidstaten de verplichting op om maatregelen te treffen om de instandhouding van...

Ontwikkelingen Natuurbeschermingswet

Zoals ik eerder schreef, is de Natuurbeschermingswet 1998 een wet die continu aan wijzigingen onderhevig is. Op de meest relevante recente ontwikkelingen zal ik hier ingaan. Vergunningplicht bestaand gebruik Onder bestaand gebruik dient op grond van artikel 1 sub m van de N...
1 2