Algemene artikelen natuurbeschermingswetgeving

In het natuurbeschermingsrecht zijn ook verschillende onderwerpen aan de orde die ondanks de verschillende wetswijzigingen niet (wezenlijk) zijn veranderd. Het gaat daarbij vaak om meer algemene onderwerpen. Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen hierover.

Nb-vergunning voor golfterrein?

Voor het exploiteren van een golfterrein dat in of direct nabij een Natura 2000-gebied is gelegen, kan een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet vereist zijn. Dit volgt uit een uitspraak van de Raad van State van 15 juni 2016 (201503953). Een werkgroep en een aantal om...

Één-op-één inpassing Nb-vergunning in bestemmingsplan

Een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet kan één-op-één worden ingepast in een bestemmingsplan. Dit heeft de Afdeling expliciet overwogen in een uitspraak van 1 juni 2016 (201501041). De onherroepelijke vergunning moet daartoe één-op-één worden gewaarborgd in de planrege...

Natura 2000 waarborgen in bestemmingsplan

Bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan moeten de maximale planologische mogelijkheden worden onderzocht. Ten aanzien van veel aspecten mogen deze mogelijkheden op representatieve wijze worden ingevuld, doch dit geldt niet voor het aspect Natura 2000. Mede gelet daarop...

Verkleinen Natura 2000-gebied niet zonder meer toegestaan

Wanneer een gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied, kent het een strikte beschermingsstatus. Het verkleinen van een dergelijk gebied is dan ook niet zonder meer toegestaan. Dit volgt duidelijk uit een uitspraak van de Afdeling van 18 mei 2016 (201504578). In deze uitspraak s...

Toename stikstofdepositie niet altijd doorslaggevend

Wanneer sprake is van een toename van stikstofdepositie ten gevolge van een plan of project, is dit niet altijd doorslaggevend voor de vraag of significante negatieve effecten ten gevolge van dat plan of project kunnen worden uitgesloten. Ook wanneer reeds sprake is van een overs...

Nb-vergunning voor slopen en bouwen appartementen vernietigd

Ook voor het slopen van gebouwen en het bouwen van appartementen in de nabijheid van een Natura 2000-gebied kan een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet vereist zijn. Maar dat zo’n vergunning vervolgens wordt vernietigd, zal voor velen mogelijk niet direct in de lijn...

Hoe kritiek is overschrijding kritische depositiewaarde?

Wanneer de kritische depositiewaarde van een Natura 2000-gebied wordt overschreden en toestemming wordt gegeven aan een project, andere handeling of plan, wordt vaak aangevoerd dat dit strijd oplevert met de Natuurbeschermingswet. Maar hoe kritiek is een overschrijding van de kri...

Vernietiging voorschriften Nb-vergunning

Aan een Nb-vergunning mogen voorschriften worden verbonden. Deze voorschriften mogen echter niet in strijd zijn met de bepalingen in de Natuurbeschermingswet. De Afdeling vernietigde in een uitspraak van 23 december 2015 (201409359) een Nb-vergunning, omdat de daarin opgenomen vo...

Geen Natura 2000-toets in gebruiksverbod bestemmingsplan

Wanneer een bestemmingsplan wordt vastgesteld, dient op grond van artikel 19j van de Natuurbeschermingswet te worden beoordeeld of het plan geen significant verstorende effecten kan veroorzaken voor Natura 2000-gebieden. Deze beoordeling mag niet worden doorgeschoven naar een lat...

Teeltondersteunende voorzieningen verstoren Natura 2000

Teeltondersteunende voorzieningen kunnen mogelijk significant verstorende effecten veroorzaken op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 18 november 2015 (201404338 en 201501595). Nu de gemeenteraad dit niet heeft onderkend in de passen...

Wijzigingsbevoegdheid in relatie tot artikel 19j Nb

Wanneer in een bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen, houdt dit in dat het eventuele gebruik daarvan in beginsel als in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening moet worden geacht. Derhalve dient reeds ten tijde van de vaststelling van het moederplan...

Stikstofneutrale planregels volstaan niet

De afgelopen jaren zijn er al veel bestemmingsplan door de Afdeling vernietigd, omdat de daarin opgenomen planregels in strijd met artikel 19j van de Natuurbeschermingswet zijn vastgesteld. Ook in een uitspraak van de Afdeling van 7 oktober 2015 (201404380 en 201408209) is weer e...

Relativiteitsvereiste bij Natura 2000 afhankelijk van omstandigheden

Of een appellant in het kader van een beroepsprocedure het relativiteitsvereiste kan worden tegengeworpen bij beroepsgronden ten aanzien van Natura 2000, is echt afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden. In een uitspraak van 19 augustus 2015 (201406183) bepaalde de Af...

Weigering Nb-vergunning ondanks ontbreken significante effecten

Wanneer er sprake is van een project dat niet leidt tot significante negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, kan een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb resp. Nb-vergunning) voor een dergelijk project tóch geweigerd worden, en wel op grond van artikel...

Overzicht jurisprudentie Natuurbeschermingswet

De afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante uitspraken met betrekking tot de Natuurbeschermingswet gedaan. In onderstaand artikel treft u een kort overzicht van de meest relevante overwegingen van de uitspraken van 15 juli 2015 tot en met 12 augustus 2015. Voor een na...

Natuurstichting stuit in Nb-zaak op relativiteitsvereiste

Dat ook een natuurstichting in het kader van een Nb-procedure op het relativiteitsvereiste kan stuiten, volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 12 augustus 2015 (201408976). In deze zaak ging het om een door de provincie Noord-Brabant verleende Nb-vergunning voor een varkensh...

Stikstofdepositie op Duitse Natura 2000 op Duitse wijze beoordelen

In haar uitspraak van 5 augustus 2015 (201409071), waarin het “Tracébesluit Verruiming Vaarweg Eemshaven-Noordzee 2014” aan de orde is, bevestigt de Afdeling haar uitspraak van 16 april 2014 (201304768) waarin zij heeft geoordeeld dat voor de beoordeling van de stikstofdepositie...

Bestemmingsplan vernietigd wegens strijd met “aanhaakregime” Nb

In de uitspraak van de Afdeling van 5 augustus 2015 (201402159) is een bestemmingsplan van de gemeente Eemsmond aan de orde. In het bestemmingsplan is een planregel opgenomen, waarin is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders bij het toestaan van bouwwerken en werk...

Aanvraag Nb-vergunning hoeft niet ter inzage te worden gelegd

In de uitspraak van de Afdeling van 29 juli 2015 (201500624) is een door de provincie Overijssel verleende Nb-vergunning ten behoeve van een melkrundveehouderij aan de orde. In het beroepschrift dat MOB tegen deze vergunning heeft ingediend, heeft MOB onder andere aangevoerd dat...

Nb-vergunning voor project, niet voor gebieden

In haar uitspraak van 15 juli 2015 (201406756 e.a.) heeft de Afdeling uitdrukkelijk overwogen dat een Nb-vergunning wordt verleend voor een bepaald project, en niet voor bepaalde Natura 2000-gebieden. Meer specifiek heeft de Afdeling het volgende overwogen: “De Afdeling stelt...

Geen belang bij Natura 2000 op afstand van 620 meter

De afgelopen jaren zijn er al verschillende uitspraken gedaan over het relativiteitsvereiste in het kader van Natura 2000. Op 13 mei 2015 (201307872) heeft de Afdeling hierover wederom een uitspraak gedaan. Uit deze uitspraak volgt dat wanneer een appellant op een afstand van cir...

Nb-vergunning voor verdiepen van gebied voor kust

Op 11 maart 2015 (201404137 en 201407631) heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over Nb-vergunningen die zijn verleend voor enerzijds het verdiepen van drie gebieden voor de kust van Zeewolde en anderzijds voor het verdiepen van drie gebieden in het Veluwemeer en het verbreden e...

Beoordeling Natura 2000 Buitenring Parkstad Limburg

In haar uitspraken van 11 maart 2015 (201207642 en 201307354) is de Afdeling uitvoerig ingegaan op de beoordeling van Natura 2000 in het kader van het inpassingsplan dat is vastgesteld voor Buitenring Parkstad Limburg en de Nb-vergunning die hiervoor is verleend. Daarbij komt ook...

Aanvullende gegevens aanvraag Nb-vergunning

De ontwikkelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet gaan snel. De ‘trend’ in de jurisprudentie van de Afdeling lijkt te zijn dat er steeds striktere eisen worden gesteld aan externe saldering. Een ander voorbeeld dat kan worden genoemd, is het onderuitgaan van een aantal...
1 2 3