Algemene artikelen natuurbeschermingswetgeving

In het natuurbeschermingsrecht zijn ook verschillende onderwerpen aan de orde die ondanks de verschillende wetswijzigingen niet (wezenlijk) zijn veranderd. Het gaat daarbij vaak om meer algemene onderwerpen. Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen hierover.

Relativiteitsvereiste bij Nb-vergunning

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat tegen vergunningen die zijn verleend op grond van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb) bezwaar wordt gemaakt. Wanneer de bezwaren worden ingediend door omwonenden, is er een punt waarmee u mogelijk alle bezwaren van omwonenden van tafe...

Natura 2000-gebieden waarborgen in bestemmingsplan

De Natuurbeschermingswet blijft een ‘hot item’. Niet alleen voor wat betreft extern salderen en de aankomende Programmatische Aanpak Stikstof, maar ook voor wat betreft het waarborgen van Natura 2000-gebieden in bestemmingsplannen. Toelichting artikel 19j Nb Op grond van ar...

RWE-uitspraak in een notendop

Inmiddels heeft de Afdeling diverse uitspraken gedaan met betrekking tot de RWE Eemshaven. De laatste uitspraak dateert van 16 april 2014 en heeft betrekking op de verleende natuurbeschermingswetvergunningen. In onderhavig artikel bespreek ik enkele relevante overwegingen die in...

Praktische benadering bij ontbreken van passende beoordeling

Wanneer in een concrete situatie ten onrechte geen passende beoordeling, zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet, is opgesteld, hoeft dit op zichzelf nog niet direct te leiden tot een vernietiging van het betrokken besluit. Het ontbreken van een passende beoordeling kan namelij...

Beoordeling buitenlandse Natura 2000-gebieden

Het beoordelen van mogelijke negatieve c.q. verstorende effecten op Natura 2000-gebieden over de grens is een aspect waar men in de praktijk nog wel eens spreekwoordelijk over valt. Dát deze effecten voor buitenlandse Natura 2000-gebieden beoordeeld moeten worden ingeval van een...

Natuurbeschermingswet: vergunning voor tijdelijke ontsluitingsweg

Artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 kent een vergunningplicht voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000 ge...

Natuurbeschermingswet: recente jurisprudentie

Op 20 februari jl. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) twee uitspraken gedaan met betrekking tot de Natuurbeschermingswet, welke uitspraken ik hier kort zal bespreken. Natuurbeschermingswetvergunning Beuningen Één van de uitspra...

Vergunning artikel 19d Natuurbeschermingswet

Voor de praktijk is artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 een belangrijk artikel. In dit artikel is een vergunningplicht opgenomen voor projecten of andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van...

Habitatrichtlijn als basis voor vergunningplicht Natuurbeschermingswet

De basis van onze Natuurbeschermingswet 1998 wordt gevormd door de Habitatrichtlijn 92/43 EEG (in het vervolg: Hrl). Met name artikel 6 Hrl is daarbij van belang. Dit artikel legt, kort gezegd, aan de lidstaten de verplichting op om maatregelen te treffen om de instandhouding van...

Ontwikkelingen Natuurbeschermingswet

Zoals ik eerder schreef, is de Natuurbeschermingswet 1998 een wet die continu aan wijzigingen onderhevig is. Op de meest relevante recente ontwikkelingen zal ik hier ingaan. Vergunningplicht bestaand gebruik Onder bestaand gebruik dient op grond van artikel 1 sub m van de N...
1 2 3