ALLE ARTIKELEN OVER NATUURBESCHERMINGSRECHT

Hieronder staat een overzicht van al mijn artikelen over natuurbeschermingsrecht. Op de andere pagina’s onder het thema natuur zijn de artikelen onderverdeeld aan de hand van de verschillende wettelijke regimes.

Feitelijke situatie in Natura 2000-gebied bepalend voor plantoets

In een passende beoordeling moet worden bezien of een bestemmingsplan gevolgen heeft voor de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. Op welke wijze dat moet worden gedaan, heeft de Raad van State nader verduidelijkt in een uitspraak van 12 oktober 2016 (20150579...

Alterra-rapport stikstofdepositie Vogelrichtlijngebieden ontoereikend

Het Alterra-rapport “Effecten van stikstof op vogelsoorten in vogelrichtlijngebieden in Noord-Brabant” is ontoereikend om aan te tonen dat een project of andere handeling geen significante negatieve effecten veroorzaakt op de leefgebieden van vogelsoorten in een Natura 2000-gebie...

Nb-vergunning voor ‘bestaand gebruik’

Een van de uitzonderingen op de vergunningplicht ingevolge de Natuurbeschermingswet is wanneer er sprake is van bestaand gebruik. Omdat een vergunning meer rechtszekerheid geeft, hebben veel veehouders met het oog op de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof per 1 juli...

Nb-vergunning voor golfterrein?

Voor het exploiteren van een golfterrein dat in of direct nabij een Natura 2000-gebied is gelegen, kan een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet vereist zijn. Dit volgt uit een uitspraak van de Raad van State van 15 juni 2016 (201503953). Een werkgroep en een aantal om...

Of/of-vergunning als referentie voor Nb-vergunning mag!

Wanneer sprake is van een zogenaamde of/of-vergunning, mag ook de daarin hoogst vergunde ammoniakemissie worden meegenomen als referentiesituatie in het kader van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet (ingediend vóór 1 juli 2015). Dit volgt uit een uit...

Één-op-één inpassing Nb-vergunning in bestemmingsplan

Een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet kan één-op-één worden ingepast in een bestemmingsplan. Dit heeft de Afdeling expliciet overwogen in een uitspraak van 1 juni 2016 (201501041). De onherroepelijke vergunning moet daartoe één-op-één worden gewaarborgd in de planrege...

Afdeling laat Nb-vergunning uitrijden mest in stand

In een uitspraak van 1 juni 2016 (201406135) laat de Afdeling een aan een melkrundveehouderij verleende vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet in stand, welke tevens ziet op het uitrijden van mest in een Natura 2000-gebied. Situatie Gedeputeerde Staten van Noord-Holl...

Natura 2000 waarborgen in bestemmingsplan

Bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan moeten de maximale planologische mogelijkheden worden onderzocht. Ten aanzien van veel aspecten mogen deze mogelijkheden op representatieve wijze worden ingevuld, doch dit geldt niet voor het aspect Natura 2000. Mede gelet daarop...

Verkleinen Natura 2000-gebied niet zonder meer toegestaan

Wanneer een gebied is aangewezen als Natura 2000-gebied, kent het een strikte beschermingsstatus. Het verkleinen van een dergelijk gebied is dan ook niet zonder meer toegestaan. Dit volgt duidelijk uit een uitspraak van de Afdeling van 18 mei 2016 (201504578). In deze uitspraak s...

Toename stikstofdepositie niet altijd doorslaggevend

Wanneer sprake is van een toename van stikstofdepositie ten gevolge van een plan of project, is dit niet altijd doorslaggevend voor de vraag of significante negatieve effecten ten gevolge van dat plan of project kunnen worden uitgesloten. Ook wanneer reeds sprake is van een overs...

Nb-vergunning voor slopen en bouwen appartementen vernietigd

Ook voor het slopen van gebouwen en het bouwen van appartementen in de nabijheid van een Natura 2000-gebied kan een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet vereist zijn. Maar dat zo’n vergunning vervolgens wordt vernietigd, zal voor velen mogelijk niet direct in de lijn...

Uitspraken Nb met doorkijk naar PAS

Vóór de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof op 1 juli 2015 zijn nog veel aanvragen om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet ingediend. Op 2 maart 2016 deed de Afdeling twee uitspraken (201504734 en 201501538) die interessant zijn voor dergelijke...

Hoe kritiek is overschrijding kritische depositiewaarde?

Wanneer de kritische depositiewaarde van een Natura 2000-gebied wordt overschreden en toestemming wordt gegeven aan een project, andere handeling of plan, wordt vaak aangevoerd dat dit strijd oplevert met de Natuurbeschermingswet. Maar hoe kritiek is een overschrijding van de kri...

Ontwerp vrijstellingsbesluit beweiden en bemesten Natura 2000

Op 4 februari 2015 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan waaruit volgt dat voor beweiden en bemesten een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet kan zijn vereist. Naar aanleiding daarvan is de Staatssecretaris voornemens om wettelijk een vrijstelling van de vergunningpl...

Salderen met Nb-vergunning voor niet gebouwde stal

Ondanks dat sinds de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof per 1 juli 2015 een verbod geldt op extern salderen (het overgangsrecht en uitzonderingen daargelaten), sta ik in dit artikel toch nog stil bij een interessante uitspraak van de Afdeling van 27 januari 2...

Wet natuurbescherming: een eerste introductie

In de Wet natuurbescherming worden drie bestaande wetten samengevoegd, te weten de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Boswet. De wet strekt tot vereenvoudiging van de bestaande wetgeving. De Wet natuurbescherming kan worden gezien als de Natuurbeschermingswet in e...

Vernietiging voorschriften Nb-vergunning

Aan een Nb-vergunning mogen voorschriften worden verbonden. Deze voorschriften mogen echter niet in strijd zijn met de bepalingen in de Natuurbeschermingswet. De Afdeling vernietigde in een uitspraak van 23 december 2015 (201409359) een Nb-vergunning, omdat de daarin opgenomen vo...

Geen Nb-vergunning vereist voor saldogevende locatie

In haar uitspraak van 25 november 2015 (201503957) heeft de Afdeling overwogen dat in het kader van externe saldering niet vereist is dat voor een saldogevende locatie een Nb-vergunning is verleend. Deze uitspraak kan nog relevant zijn voor aanvragen om een Nb-vergunning die vóór...

Geen Natura 2000-toets in gebruiksverbod bestemmingsplan

Wanneer een bestemmingsplan wordt vastgesteld, dient op grond van artikel 19j van de Natuurbeschermingswet te worden beoordeeld of het plan geen significant verstorende effecten kan veroorzaken voor Natura 2000-gebieden. Deze beoordeling mag niet worden doorgeschoven naar een lat...

Teeltondersteunende voorzieningen verstoren Natura 2000

Teeltondersteunende voorzieningen kunnen mogelijk significant verstorende effecten veroorzaken op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 18 november 2015 (201404338 en 201501595). Nu de gemeenteraad dit niet heeft onderkend in de passen...

Gedeeltelijke vernietiging Nb-vergunning doelloos

In een uitspraak van 18 november 2015 (201405348) vernietigde de Afdeling een Nb-vergunning van de provincie Utrecht, voor zover deze was verleend voor een Natura 2000-gebied dat gedeeltelijk in de provincie Utrecht en gedeeltelijk in de provincie Gelderland was gelegen. Naar mij...

0,02% toename stikstofdepositie is significant

De vaststelling van bestemmingsplannen in relatie tot Natura 2000 gaat in de praktijk niet zonder slag of stoot. Dit blijkt ook weer uit een uitspraak van de Afdeling van 11 november 2015 (201500569). In deze uitspraak heeft de Afdeling onder meer geoordeeld dat een toename van s...

Nb-melding is niet appellabel

De eerste uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die op 1 juli 2015 in werking is getreden, is een feit. Op 6 november 2015 (201507651) deed de Voorzieningenrechter van de Afdeling een uitspraak over een verzoek om voorlopige voorziening van de MOB en Vereniging...

Nb-vergunning voor houden dieren en uitrijden mest?

In een uitspraak van 4 februari 2015 heeft de Afdeling geoordeeld dat voor het uitrijden van mest een Nb-vergunning benodigd kan zijn. Het uitrijden van mest vormt echter niet één project met het houden van dieren. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 21 oktober 2015 (...
1 2 3 4 5 7