ALLE ARTIKELEN OVER NATUURBESCHERMINGSRECHT

Hieronder staat een overzicht van al mijn artikelen over natuurbeschermingsrecht. Op de andere pagina’s onder het thema natuur zijn de artikelen onderverdeeld aan de hand van de verschillende wettelijke regimes.

Salderen via depositiebank

Op 13 november 2013 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) twee belangrijke uitspraken gedaan over saldering via een depositiebank. Onder voorwaarden is saldering via een depositiebank toegestaan. Achtergrond Voor het verkrijgen va...

Salderen niet altijd ten opzichte van referentiedatum

Agrarische ondernemers die hun veehouderij willen uitbreiden, hebben over het algemeen een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb) nodig. Bij de vergunningverlening wordt vaak gebruik gemaakt van de salderingsmogelijkheid op grond van ar...

De (on)mogelijkheden van saldering in de PAS

Bij de nieuwvestiging of uitbreiding van een (intensieve) veehouderij is in het kader van de Natuurbeschermingswet saldering sinds een aantal jaren niet meer weg te denken. Daarbij kan het enerzijds gaan om interne saldering en anderzijds om externe saldering. Saldering is nodig...

Wetsvoorstel PAS ten aanzien van bestemmingsplannen

Op dit moment ligt het wetsvoorstel ten behoeve van de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: PAS) voor. Een belangrijk artikel uit het wetsvoorstel betreft onder meer het voorgestelde artikel 19km Natuurbeschermingswet (hierna: Nb). Dit artikel bepaald, kort gezegd, in welk so...

Blunder in wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof

Op 25 juni 2013 werd het wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) openbaar bekend gemaakt. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd een wettelijke basis te leggen voor de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: PAS). Bij het wetsvoorste...

Vervolg uitspraak Raad van State 7 september 2011

Op 7 september 2011 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een belangrijke uitspraak over artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb). Voor een nadere toelichting hierop verwijs ik u graag naar het artikel dat ik hier eerder ov...

Juiste uitleg artikel 19kd Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet 1998 is een wet die veel vraagtekens over zich af roept. In het bijzonder artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb) roept veel vraagtekens over zich af. De laatste maanden is er weer volop discussie geweest over een juiste uitleg van artikel...

De wetgeving in (te) snel(le)treinvaart

De laatste jaren heeft de wetgever de tendens tot deregulering, althans, dat zegt men. De wetgever gaat echter in sneltreinvaart, mijns inziens in een te snelle treinvaart. Bepaalde stations lijkt de wetgever voorbij te razen. Omissies die in de wetgeving zijn geslopen, worden on...

Programmatische Aanpak Stikstof: Kamerleden zonder ruggengraat

Op 17 april 2013 heeft in de Tweede Kamer een debat plaatsgevonden over de Programmatische Aanpak Stikstof. Op verzoek van een van de leden van de Tweede Kamer heb ik mijn juridisch advies met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: PAS) ten behoeve van dit deb...

Heldere uitspraak inz. artikel 19kd Natuurbeschermingswet

Voor met name veel veehouderijen speelt artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet een belangrijke rol bij de vergunningverlening op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb). Op grond van artikel 19kd Nb betrekt het bevoegd gezag bij het verlenen van een ver...

Beoordeling buitenlandse Natura 2000-gebieden

Het beoordelen van mogelijke negatieve c.q. verstorende effecten op Natura 2000-gebieden over de grens is een aspect waar men in de praktijk nog wel eens spreekwoordelijk over valt. Dát deze effecten voor buitenlandse Natura 2000-gebieden beoordeeld moeten worden ingeval van een...

De (on)haalbaarheid van de Programmatische Aanpak Stikstof

Onlangs heeft een lid van de Tweede Kamer mij gevraagd om mijn visie te geven over de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: PAS) ten behoeve van een debat hierover in de Tweede Kamer. Dit debat heeft plaatsgevonden op 17 april 2013. Mijn visie zal ik in het navolgende uiteenze...

Natuurbeschermingswet: vergunning voor tijdelijke ontsluitingsweg

Artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 kent een vergunningplicht voor het realiseren van projecten of het verrichten van andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000 ge...

Natuurbeschermingswet: recente jurisprudentie

Op 20 februari jl. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) twee uitspraken gedaan met betrekking tot de Natuurbeschermingswet, welke uitspraken ik hier kort zal bespreken. Natuurbeschermingswetvergunning Beuningen Één van de uitspra...

Regeling stikstofdepositie artikel 19kd Nb

In een vorig artikel schreef ik over de vergunningplicht ex artikel 19d lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 (in het vervolg: Nb). Bij de toepassing van dit artikel is de bijzondere regeling voor stikstofdepositie zoals opgenomen in artikel 19kd Nb van groot belang. Op deze bi...

Vergunning artikel 19d Natuurbeschermingswet

Voor de praktijk is artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 een belangrijk artikel. In dit artikel is een vergunningplicht opgenomen voor projecten of andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van...

Habitatrichtlijn als basis voor vergunningplicht Natuurbeschermingswet

De basis van onze Natuurbeschermingswet 1998 wordt gevormd door de Habitatrichtlijn 92/43 EEG (in het vervolg: Hrl). Met name artikel 6 Hrl is daarbij van belang. Dit artikel legt, kort gezegd, aan de lidstaten de verplichting op om maatregelen te treffen om de instandhouding van...

Ontwikkelingen Natuurbeschermingswet

Zoals ik eerder schreef, is de Natuurbeschermingswet 1998 een wet die continu aan wijzigingen onderhevig is. Op de meest relevante recente ontwikkelingen zal ik hier ingaan. Vergunningplicht bestaand gebruik Onder bestaand gebruik dient op grond van artikel 1 sub m van de N...

Depositiebank in het kader van de Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet 1998 (in het vervolg: Nbw) is een wet die met name de laatste jaren tot veel vragen en discussies heeft geleid. Aan deze vragen en discussies komt vooralsnog ook nog geen einde, aangezien de wet continu aan wijzigingen onderhevig is. Binnenkort zal ik mee...
1 6 7 8