Natuurbescherming vóór het pas

Het natuurbeschermingsrecht was tot 1 januari 2017 vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998. Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. In beide wetten was ook het Programma Aanpak Stikstof (PAS) opgenomen. De artikelen die specifiek over het PAS gaan, kunt u op de desbetreffende pagina lezen. Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over het natuurbeschermingsrecht vóór de inwerkingtreding van het PAS.

Drentse voorschriften Nb-vergunning toegestaan

Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe verbonden aan vergunningen ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 de zogenaamde een- en driejaarsvoorschriften. De Raad van State oordeelde in een uitspraak van 26 april 2017 (201604199, ECLI:NL:RVS:2017:1142) dat deze voorschriften n...

Alterra-rapport stikstofdepositie Vogelrichtlijngebieden ontoereikend

Het Alterra-rapport “Effecten van stikstof op vogelsoorten in vogelrichtlijngebieden in Noord-Brabant” is ontoereikend om aan te tonen dat een project of andere handeling geen significante negatieve effecten veroorzaakt op de leefgebieden van vogelsoorten in een Natura 2000-gebie...

Nb-vergunning voor ‘bestaand gebruik’

Een van de uitzonderingen op de vergunningplicht ingevolge de Natuurbeschermingswet is wanneer er sprake is van bestaand gebruik. Omdat een vergunning meer rechtszekerheid geeft, hebben veel veehouders met het oog op de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof per 1 juli...

Of/of-vergunning als referentie voor Nb-vergunning mag!

Wanneer sprake is van een zogenaamde of/of-vergunning, mag ook de daarin hoogst vergunde ammoniakemissie worden meegenomen als referentiesituatie in het kader van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet (ingediend vóór 1 juli 2015). Dit volgt uit een uit...

Afdeling laat Nb-vergunning uitrijden mest in stand

In een uitspraak van 1 juni 2016 (201406135) laat de Afdeling een aan een melkrundveehouderij verleende vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet in stand, welke tevens ziet op het uitrijden van mest in een Natura 2000-gebied. Situatie Gedeputeerde Staten van Noord-Holl...

Ontwerp vrijstellingsbesluit beweiden en bemesten Natura 2000

Op 4 februari 2015 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan waaruit volgt dat voor beweiden en bemesten een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet kan zijn vereist. Naar aanleiding daarvan is de Staatssecretaris voornemens om wettelijk een vrijstelling van de vergunningpl...

Salderen met Nb-vergunning voor niet gebouwde stal

Ondanks dat sinds de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof per 1 juli 2015 een verbod geldt op extern salderen (het overgangsrecht en uitzonderingen daargelaten), sta ik in dit artikel toch nog stil bij een interessante uitspraak van de Afdeling van 27 januari 2...

Vernietiging voorschriften Nb-vergunning

Aan een Nb-vergunning mogen voorschriften worden verbonden. Deze voorschriften mogen echter niet in strijd zijn met de bepalingen in de Natuurbeschermingswet. De Afdeling vernietigde in een uitspraak van 23 december 2015 (201409359) een Nb-vergunning, omdat de daarin opgenomen vo...

Geen Nb-vergunning vereist voor saldogevende locatie

In haar uitspraak van 25 november 2015 (201503957) heeft de Afdeling overwogen dat in het kader van externe saldering niet vereist is dat voor een saldogevende locatie een Nb-vergunning is verleend. Deze uitspraak kan nog relevant zijn voor aanvragen om een Nb-vergunning die vóór...

Gedeeltelijke vernietiging Nb-vergunning doelloos

In een uitspraak van 18 november 2015 (201405348) vernietigde de Afdeling een Nb-vergunning van de provincie Utrecht, voor zover deze was verleend voor een Natura 2000-gebied dat gedeeltelijk in de provincie Utrecht en gedeeltelijk in de provincie Gelderland was gelegen. Naar mij...

0,02% toename stikstofdepositie is significant

De vaststelling van bestemmingsplannen in relatie tot Natura 2000 gaat in de praktijk niet zonder slag of stoot. Dit blijkt ook weer uit een uitspraak van de Afdeling van 11 november 2015 (201500569). In deze uitspraak heeft de Afdeling onder meer geoordeeld dat een toename van s...

Nb-vergunning voor houden dieren en uitrijden mest?

In een uitspraak van 4 februari 2015 heeft de Afdeling geoordeeld dat voor het uitrijden van mest een Nb-vergunning benodigd kan zijn. Het uitrijden van mest vormt echter niet één project met het houden van dieren. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 21 oktober 2015 (...

Geen gecorrigeerd emissieplafond bij Nb-vergunning

In een Nb-vergunningprocedure wordt bij de beoordeling of de aangevraagde situatie leidt tot een toename van de ammoniakemissie niet gerekend met een gecorrigeerd emissieplafond. Dit heeft de Afdeling bevestigd in haar uitspraak van 21 oktober 2015 (201311396). Aan de orde is...

Dubbel benutten van intrekking milieuvergunning

Wanneer een milieuvergunning wordt ingetrokken, kan daar op meerdere wijzen gebruik van worden gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld zowel in het kader van de ruimtelijke ordening als in het kader van de natuurbeschermingswetgeving. In een uitspraak van 14 oktober 2015 (201408103) oordee...

Stikstofneutrale planregels volstaan niet

De afgelopen jaren zijn er al veel bestemmingsplan door de Afdeling vernietigd, omdat de daarin opgenomen planregels in strijd met artikel 19j van de Natuurbeschermingswet zijn vastgesteld. Ook in een uitspraak van de Afdeling van 7 oktober 2015 (201404380 en 201408209) is weer e...

Intrekken Nb-vergunning onder voorwaarden

Uit de jurisprudentie volgt dat het mogelijk is om een vergunning van een saldogevende locatie onder opschortende voorwaarden in te trekken ten behoeve van een saldo-ontvangende locatie. Er dient echter te allen tijde verzekerd te zijn dat het saldogevend bedrijf en het saldo-ont...

Voorlopige emissiefactor Rav geen belemmering voor Nb-vergunning

Wanneer in de Regeling ammoniak en veehouderij voor een bepaald huisvestingssysteem een voorlopige emissiefactor is opgenomen, dan vormt dit geen belemmering voor het verlenen van een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb resp. Nb-vergunning). Dit volgt uit...

Overzicht jurisprudentie Natuurbeschermingswet

De afgelopen weken zijn er weer een aantal interessante uitspraken met betrekking tot de Natuurbeschermingswet gedaan. In onderstaand artikel treft u een kort overzicht van de meest relevante overwegingen van de uitspraken van 15 juli 2015 tot en met 12 augustus 2015. Voor een na...

Stikstofdepositie op Duitse Natura 2000 op Duitse wijze beoordelen

In haar uitspraak van 5 augustus 2015 (201409071), waarin het “Tracébesluit Verruiming Vaarweg Eemshaven-Noordzee 2014” aan de orde is, bevestigt de Afdeling haar uitspraak van 16 april 2014 (201304768) waarin zij heeft geoordeeld dat voor de beoordeling van de stikstofdepositie...

Nb-vergunning vernietigd wegens overschatting referentiesituatie

In een uitspraak van de Afdeling van 5 augustus 2015 (201500495) ging het om een Nb-vergunning op grond van de artikelen 16 en 19d Nb ten behoeve van de uitbreiding, wijziging en exploitatie van een varkenshouderij. In deze uitspraak heeft de Afdeling onder meer haar uitspraak va...

Melding in referentiesituatie voor Nb-vergunning niet vervallen

In de uitspraak van de Afdeling van 5 augustus 2015 (201402808) was een Nb-vergunning aan de orde voor de uitbreiding en wijziging van een varkens- en rundveehouderij. In het beroep dat tegen deze vergunning was ingediend, werd onder andere aangevoerd dat de provincie in de Nb-ve...

Bestemmingsplan vernietigd wegens strijd met “aanhaakregime” Nb

In de uitspraak van de Afdeling van 5 augustus 2015 (201402159) is een bestemmingsplan van de gemeente Eemsmond aan de orde. In het bestemmingsplan is een planregel opgenomen, waarin is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders bij het toestaan van bouwwerken en werk...

Geen toetsing Nb-vergunning aan Besluit huisvesting

In de uitspraken van de Afdeling van 29 juli 2015 (201404367; zie ook 201404371, 201408058, 201409712, 201410010, 201410395, 201500406) zijn door de provincie Overijssel verleende Nb-vergunningen ten behoeve van veehouderijen aan de orde. In de beroepschriften die MOB tegen deze...

Bevoegd gezag bij Nb-vergunning

In de uitspraak van de Afdeling van 29 juli 2015 (201408366) is een door de provincie Zuid-Holland verleende Nb-vergunning voor een agrarisch bedrijf aan de orde. Tegen deze vergunning is door MOB beroep ingediend. In haar beroepschrift heeft MOB onder meer aangevoerd dat de prov...
1 2 3