Natuurbescherming vóór het pas

Het natuurbeschermingsrecht was tot 1 januari 2017 vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998. Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. In beide wetten was ook het Programma Aanpak Stikstof (PAS) opgenomen. De artikelen die specifiek over het PAS gaan, kunt u op de desbetreffende pagina lezen. Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over het natuurbeschermingsrecht vóór de inwerkingtreding van het PAS.

Meitellingen uit verleden leiden wederom tot vernietiging Nb-vergunning

In de uitspraak van de Afdeling van 22 juli 2015 (201408315) is een door de provincie Noord-Brabant verleende Nb-vergunning voor een veehouderij aan de orde. Tegen deze vergunning is door Stichting Werkgroep Behoud de Peel beroep ingediend. In dit beroepschrift heeft de Stichting...

Vernietiging Nb-vergunning; hoe PASsend verder?

In de uitspraak van de Afdeling van 29 juli 2015 (201410451; vgl. ABRS 29 juli 2015, 201500151) was een besluit van de provincie Overijssel omtrent een aanvraag om een Nb-vergunning van een rundveehouderij aan de orde. De provincie heeft deze vergunning geweigerd, omdat volgens h...

Utrechtse depositiebank onderuit

In een uitspraak van de Afdeling van 15 juli 2015 (201407102 e.a.) is de Utrechtse depositiebank onderuit gegaan. De salderingsmethodiek van de depositiebank voldoet niet aan de daaraan te stellen eisen. Gelet op de methodiek kan bovendien niet worden gesproken van een directe sa...

Melding veehouderij zonder aantallen dieren als referentiesituatie

Bij een aanvraag om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet die is ingediend vóór 1 juli 2015 en voldoet aan het overgangsrecht, zoals dat wordt opgenomen in de Natuurbeschermingswet zoals deze zal gelden vanaf 1 juli 2015, is de milieutoestemming ten tijde van de re...

Afbranden stal wijzigt referentiesituatie Nb niet

Op 10 juni 2015 heeft de Afdeling twee uitspraken over Nb-vergunningen gedaan, waarin aspecten aan de orde komen waarover, voor zover mij bekend, niet eerder een uitspraak is gedaan. De uitspraken zijn weinig verrassend, maar desalniettemin acht ik ze wel vermeldenswaardig. Tu...

Stoppersregeling geen nieuwe referentiesituatie Nb-vergunning

Uit een uitspraak van de Afdeling van 3 juni 2015 (201309542) volgt dat het indienen van een bedrijfsontwikkelingsplan in het kader van het Actieplan Ammoniak Veehouderij geen nieuwe referentiesituatie oplevert in het kader van een aanvraag om een vergunning op grond van de Natuu...

Meitellingen uit verleden van belang bij Nb-vergunning

Uit een uitspraak van de Afdeling van 20 mei 2015 (201405347) volgt dat meitellingen uit het verleden van belang kunnen zijn bij het nemen van een beslissing op een aanvraag om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet. Indien uit meitellingen uit het verleden blijkt d...

Afwijzing schorsingsverzoek bemesten in kader van Natuurbeschermingswet

In haar uitspraak van 1 mei 2015 (201501163/2/R2) heeft de Voorzieningenrechter van de Afdeling een schorsingsverzoek van MOB en Vereniging Leefmilieu met betrekking tot beweiden en bemesten in het kader van de Natuurbeschermingswet afgewezen. Volgens de Voorzieningenrechter weeg...

Nieuwe belangrijke uitspraak over artikel 19j Nb vs artikel 19kd Nb

Op 15 april 2015 (201406542) heeft de Afdeling wederom een belangrijke uitspraak gedaan over de wijze waarop artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet moet worden uitgelegd in het kader van de vaststelling van plannen, die moeten worden beoordeeld conform artikel 19j van de Natuu...

Uitspraken over artikel 19kd Nb in verhouding tot artikel 19j Nb

Op 1 april 2015 heeft de Afdeling twee belangrijke uitspraken gedaan over de wijze waarop artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet moet worden uitgelegd in het kader van de vaststelling van plannen, die moeten worden beoordeeld conform artikel 19j van de Natuurbeschermingswet. H...

Onjuiste beoordeling artikel 16 Nb-vergunning door Brabant

De Afdeling heeft in een aantal uitspraken van 25 maart 2015 (201402704, 201401545 en 201400855) geoordeeld dat de provincie Noord-Brabant aanvragen om een vergunning op grond van artikel 16 van de Natuurbeschermingswet op een onjuiste wijze beoordeeld. De Afdeling heeft de bestr...

“Ondergrens” van 0,05 mol bij Nb-vergunning niet toegestaan

Op 8 april 2015 (201402208 e.a.) heeft de Afdeling weer een belangrijke uitspraak gedaan over de beoordeling van aanvragen om een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet. Uit de uitspraak volgt onder meer dat het hanteren van een “ondergrens”...

Beoordeling Natura 2000 Buitenring Parkstad Limburg

In haar uitspraken van 11 maart 2015 (201207642 en 201307354) is de Afdeling uitvoerig ingegaan op de beoordeling van Natura 2000 in het kader van het inpassingsplan dat is vastgesteld voor Buitenring Parkstad Limburg en de Nb-vergunning die hiervoor is verleend. Daarbij komt ook...

Brabant laat verzoek stikstofverordening ten onrechte buiten behandeling

Provincie Noord-Brabant heeft er nogal een handje van om aanvragen om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb resp. Nb-vergunning) buiten behandeling te laten. Dit gold ook voor meldingen c.q. salderingsverzoeken op grond van de Verordening stikstof en Na...

Oplossing beweiden en bemesten in kader van Natuurbeschermingswet

Op 4 februari 2015 deed de Afdeling een uitspraak waaruit volgde dat voor beweiden en bemesten een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet benodigd kan zijn. Deze uitspraak heeft in de praktijk de nodige onrust veroorzaakt. Vandaag, op 2 maart 2015, kwam Staatssecretaris...

Beweiding en bemesting opnemen in Nb-vergunning

Op 4 februari 2015 heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over beweiding en bemesting in het kader van vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet. Uit de uitspraak volgt dat beweiding en bemesting in een Nb-vergunning moeten worden opgenomen. Situatie MOB hee...

Gebrek aan ammoniakrechten vormt knelpunt voor MER(-beoordeling)

Wanneer een veehouderij over onvoldoende ammoniakrechten beschikt, dan vormt dit een knelpunt bij het opstellen van een milieueffectrapport of een aanmeldingsnotitie voor een MER-beoordeling. Dit volgt uit een uitspraak van rechtbank Oost-Brabant van 29 december 2014 (ECLI:NL:RBO...

De Natuurbeschermingswet en de VVGB

In de praktijk is het helaas hoofdregel in plaats van uitzondering dat aanvragen voor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet stuiten op de nodige problemen. Is het geen gewijzigde wetgeving en/of nieuwe jurisprudentie, dan zijn het wel steeds verdergaande eisen van...

Nb-vergunning voor bedrijventerrein en rondweg

Regelmatig blijven er interessante uitspraken verschijnen over vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet. Deze keer sta ik stil bij een interessante uitspraak van de Afdeling over een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet vo...

Beleidsregel Nb-vergunningen Drenthe

Op 24 november 2014 heeft de provincie Drenthe de “Beleidsregel vaststelling één- en driejaarsvoorschriften NB-wetvergunningen” gepubliceerd. Deze beleidsregel moet voortaan worden betrokken bij de beoordeling van vergunningaanvragen op grond van de Natuurbeschermingswet. Inho...

Intern salderen: niet corrigeren met Besluit huisvesting!

Op 5 november 2014 heeft de Afdeling weer een belangrijke uitspraak gedaan voor de veehouderij in het kader van de Natuurbeschermingswet. In deze uitspraak heeft de Afdeling zicht uitgelaten over de vraag of al dan niet moet worden gecorrigeerd met het Besluit huisvesting. Het an...

Verlenen van natuurbeschermingswet vergunning onder voorwaarden

Wanneer een veehouderij haar ammoniakrechten in het kader van externe saldering verkoopt aan een andere veehouderij, komt het regelmatig voor dat de saldogevende veehouderij de bedrijfsvoering nog enige tijd wil doorzetten. Uit een uitspraak van de Afdeling van 15 oktober 2014 (2...

Uitspraak vergunning interimmer o.g.v. Natuurbeschermingswet

Op 8 oktober 2014 deed de Voorzitter van de Raad van State uitspraak over een natuurbeschermingswetvergunning die was verleend aan een zogenaamde interim uitbreider. Uit de uitspraak volgt dat rekening gehouden dient te worden met de al jaren bestaande situatie. Aan de orde wa...
1 2 3