Natuurbescherming vóór het pas

Het natuurbeschermingsrecht was tot 1 januari 2017 vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998. Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. In beide wetten was ook het Programma Aanpak Stikstof (PAS) opgenomen. De artikelen die specifiek over het PAS gaan, kunt u op de desbetreffende pagina lezen. Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over het natuurbeschermingsrecht vóór de inwerkingtreding van het PAS.

Bevoegd gezag bij Nb-vergunning

Het komt regelmatig voor dat er in de praktijk vragen rijzen over wie het bevoegd gezag is om een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb) te verlenen. Ook niet alle provincies lijken hier op dezelfde wijze mee om te gaan. Op 27 a...

Externe saldering: directe samenhang

Bij externe saldering op grond van artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet dient op grond van vaste jurisprudentie van de Afdeling onder meer aangetoond te worden dat sprake is van een directe samenhang tussen, kort gezegd, een stoppend bedrijf en een uitbreidend bedrijf. Voor...

Externe saldering met milieuvergunning en/of Nb-vergunning?

Over externe saldering in het kader van de Natuurbeschermingswet is inmiddels de nodige jurisprudentie verschenen. Zeker nu de Programmatische Aanpak Stikstof er aan lijkt te komen, is en blijft externe saldering een ‘hot item’. In onderhavig artikel ga ik in op de vereisten aan...

RWE-uitspraak in een notendop

Inmiddels heeft de Afdeling diverse uitspraken gedaan met betrekking tot de RWE Eemshaven. De laatste uitspraak dateert van 16 april 2014 en heeft betrekking op de verleende natuurbeschermingswetvergunningen. In onderhavig artikel bespreek ik enkele relevante overwegingen die in...

Aanhaakplicht Natuurbeschermingswet

Indien voor een bepaald project zowel een omgevingsvergunning als een natuurbeschermingswetvergunning vereist is, worden deze vergunningen gecoördineerd. Met deze coördinatie kan tactisch worden omgegaan. Op grond van artikel 47a van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb)...

Salderen nu en in de toekomst

In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb) speelt salderen een belangrijke rol. In onderhavig artikel tracht ik een overzicht te geven van salderen nu en in de toekomst. Salderen nu De Natuurbeschermingswet speelt voor veehouderijen met name een rol wanneer...

Salderen via depositiebank

Op 13 november 2013 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) twee belangrijke uitspraken gedaan over saldering via een depositiebank. Onder voorwaarden is saldering via een depositiebank toegestaan. Achtergrond Voor het verkrijgen va...

Salderen niet altijd ten opzichte van referentiedatum

Agrarische ondernemers die hun veehouderij willen uitbreiden, hebben over het algemeen een vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb) nodig. Bij de vergunningverlening wordt vaak gebruik gemaakt van de salderingsmogelijkheid op grond van ar...

Vervolg uitspraak Raad van State 7 september 2011

Op 7 september 2011 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een belangrijke uitspraak over artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb). Voor een nadere toelichting hierop verwijs ik u graag naar het artikel dat ik hier eerder ov...

Juiste uitleg artikel 19kd Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet 1998 is een wet die veel vraagtekens over zich af roept. In het bijzonder artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb) roept veel vraagtekens over zich af. De laatste maanden is er weer volop discussie geweest over een juiste uitleg van artikel...

Heldere uitspraak inz. artikel 19kd Natuurbeschermingswet

Voor met name veel veehouderijen speelt artikel 19kd van de Natuurbeschermingswet een belangrijke rol bij de vergunningverlening op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet (hierna: Nb). Op grond van artikel 19kd Nb betrekt het bevoegd gezag bij het verlenen van een ver...

Beoordeling buitenlandse Natura 2000-gebieden

Het beoordelen van mogelijke negatieve c.q. verstorende effecten op Natura 2000-gebieden over de grens is een aspect waar men in de praktijk nog wel eens spreekwoordelijk over valt. Dát deze effecten voor buitenlandse Natura 2000-gebieden beoordeeld moeten worden ingeval van een...

Natuurbeschermingswet: recente jurisprudentie

Op 20 februari jl. heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) twee uitspraken gedaan met betrekking tot de Natuurbeschermingswet, welke uitspraken ik hier kort zal bespreken. Natuurbeschermingswetvergunning Beuningen Één van de uitspra...

Regeling stikstofdepositie artikel 19kd Nb

In een vorig artikel schreef ik over de vergunningplicht ex artikel 19d lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 (in het vervolg: Nb). Bij de toepassing van dit artikel is de bijzondere regeling voor stikstofdepositie zoals opgenomen in artikel 19kd Nb van groot belang. Op deze bi...

Vergunning artikel 19d Natuurbeschermingswet

Voor de praktijk is artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 een belangrijk artikel. In dit artikel is een vergunningplicht opgenomen voor projecten of andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van...

Ontwikkelingen Natuurbeschermingswet

Zoals ik eerder schreef, is de Natuurbeschermingswet 1998 een wet die continu aan wijzigingen onderhevig is. Op de meest relevante recente ontwikkelingen zal ik hier ingaan. Vergunningplicht bestaand gebruik Onder bestaand gebruik dient op grond van artikel 1 sub m van de N...

Depositiebank in het kader van de Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet 1998 (in het vervolg: Nbw) is een wet die met name de laatste jaren tot veel vragen en discussies heeft geleid. Aan deze vragen en discussies komt vooralsnog ook nog geen einde, aangezien de wet continu aan wijzigingen onderhevig is. Binnenkort zal ik mee...
1 2 3