Programma Aanpak Stikstof

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Het PAS moet ervoor zorgen dat de natuur versterkt, de stikstofdepositie daalt en er ruimte blijft voor economische ontwikkelingen. De invoering van het PAS heeft geleid tot een nieuw toetsingskader voor economische ontwikkelingen. In een uitspraak van 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het PAS juridisch geen stand kan houden en niet mag worden gebruikt als toestemmingsbasis voor activiteiten.

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over het PAS. Deze gaan ook over de verschillende uitspraken die zijn gedaan over het PAS, tot en met de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 waarin het PAS juridisch ‘onderuit’ is gegaan. Artikelen over het natuurbeschermingsrecht ná het vervallen van het PAS, zijn hier te lezen.

Rechtbank laat besluit o.g.v. Programma Aanpak Stikstof in stand

Beroepsprocedures tegen besluiten waarin het Programma Aanpak Stikstof is toegepast, worden momenteel aangehouden in verband met de prejudiciële vragen die de Raad van State hierover aan het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft gesteld. Rechtbank Midden-Nederland deed op 1...

Blogserie uitspraken PAS (deel 15): uitzondering op vergunningplicht

Voor beweiden en bemesten is een uitzondering op de vergunningplicht ingevolge de Wet natuurbescherming gemaakt. Is deze uitzondering in overeenstemming met artikel 6 van de Habitatrichtlijn? Deze vraag staat centraal in de tussenuitspraak van de Raad van State van 17 mei 2017 (E...

Blogserie uitspraken PAS (deel 14): project of andere handeling

Of beweiden en bemesten mogen worden uitgezonderd van de vergunningplicht ingevolge de Wet natuurbescherming is onder andere afhankelijk van de vraag of deze activiteiten moeten worden geduid als project of andere handeling. De Raad van State is hier in de tussenuitspraak van 17...

Blogserie uitspraken PAS (deel 13): beweiden en bemesten

Op 17 mei 2017 heeft de Raad van State twee tussenuitspraken gedaan over het Programma Aanpak Stikstof. In deel 1 tot en met deel 12 van mijn blogserie ben ik ingegaan op de ‘algemene zaak’. In deel 13 tot en met deel 15 ga ik in op de uitspraak die gaat over beweiden en bemesten...

Blogserie uitspraken PAS (deel 12): samenvatting en conclusie

De Raad van State oordeelde in de tussenuitspraak van 17 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1259) dat aan het Programma Aanpak Stikstof verschillende gebreken kleven. Daarnaast is onzeker of het Programma Aanpak Stikstof in overeenstemming is met artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Daarom...

Blogserie uitspraken PAS (deel 11): gebreken PAS t.a.v. depositieruimte

Aan het Programma Aanpak Stikstof kleeft een aantal gebreken. Dat oordeelde de Raad van State in de tussenuitspraak van 17 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1259). In deel 10 van mijn blogserie ben ik ingegaan op de gebreken ten aanzien van de depositiedaling. In dit deel ga ik in op de...

Blogserie uitspraken PAS (deel 10): gebreken PAS t.a.v. depositiedaling

Aan het Programma Aanpak Stikstof kleeft een aantal gebreken. Dat oordeelde de Raad van State in de tussenuitspraak van 17 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1259). Deze gebreken hebben onder andere betrekking op de onderbouwing van de (gevolgen van de) verschillende maatregelen die in h...

Blogserie uitspraken PAS (deel 9): juridische kwalificatie PAS-maatregelen

In deel 7 en deel 8 van mijn blogserie ben ik ingegaan op de passende beoordeling voor het Programma Aanpak Stikstof en de rechtspraak over de verschillende maatregelen als bedoeld in artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Aan de hand van die rechtspraak heb ik toegelicht onder welke...

Blogserie uitspraken PAS (deel 8): rechtspraak over maatregelen

In de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en de Raad van State is regelmatig de vraag aan de orde gekomen hoe een bepaalde maatregel in de zin van artikel 6 van de Habitatrichtlijn moet worden gekwalificeerd en of, en zo ja onder welke voorwaarden die maatregel mag word...

Blogserie uitspraken PAS (deel 7): passende beoordeling en de maatregelen

In de passende beoordeling van het Programma Aanpak Stikstof zijn verschillende maatregelen en ontwikkelingen betrokken. De vraag is hoe deze juridisch moeten worden geduid. De Raad van State is hierop uitvoerig ingegaan in de tussenuitspraak van 17 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:125...

Blogserie uitspraken PAS (deel 3): toetsingskader en wijze van instemming

In deel 3 van mijn blogserie over de uitspraken van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof ga ik in op het toetsingskader voor economische ontwikkelingen. Hoe zit het met de grens- en drempelwaarde? En wat is het oordeel van de Raad van State over de wijze van inste...

Blogserie uitspraken PAS (deel 2): het programma en de gebreken

In deel 2 van mijn blogserie over de uitspraken van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof ga ik in op het programma als zodanig. Waar bestaat dat ook alweer uit? En wat is daarin ook alweer opgenomen? En aan welke onderdelen van het programma kleven naar het oordee...

Blogserie uitspraken PAS (deel 1): tijdelijk geen Wnb-vergunningen

Op 17 mei 2017 heeft de Raad van State twee tussenuitspraken gedaan over het Programma Aanpak Stikstof. In deze uitspraken heeft de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Op 24 mei 2017 werd bekend gemaakt dat er voorlopig geen nieuwe beslui...

Tweede verhelderende uitspraak over overgangsrecht PAS

Op 28 december 2016 heeft de Raad van State een tweede verhelderende uitspraak gedaan over het overgangsrecht in de Natuurbeschermingswet in verband met de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (201601935, ECLI:NL:RVS:2016:3489). Uit de uitspraak volgt dat het o...

RvS doet uitspraak over overgangsrecht PAS

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof in werking getreden. Voor vergunningaanvragen die zijn ingediend vóór 1 juli 2015 is overgangsrecht opgenomen in de Natuurbeschermingswet. Op 14 december 2016 heeft de Raad van State een eerste uitspraak gedaan over dit overgan...

RvS doet uitspraak over bevoegdheid o.g.v. PAS

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli 2015 is ook de bevoegdheidsregeling op grond van de Natuurbeschermingswet gewijzigd. Op 30 november 2016 heeft de Raad van State twee uitspraken over deze bevoegdheidsregeling gedaan (2016...

PAS-melding is geen toestemming o.g.v. Habitatrichtlijn

De bevestiging van een melding in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof levert geen formeel besluit op en is daarom niet appellabel. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 2 november 2016 (201509082, ECLI:NL:RVS:2016:2903 e.a.). Ook oordeelde de Raad van...

Uitspraken Nb met doorkijk naar PAS

Vóór de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof op 1 juli 2015 zijn nog veel aanvragen om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet ingediend. Op 2 maart 2016 deed de Afdeling twee uitspraken (201504734 en 201501538) die interessant zijn voor dergelijke...

Nb-melding is niet appellabel

De eerste uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die op 1 juli 2015 in werking is getreden, is een feit. Op 6 november 2015 (201507651) deed de Voorzieningenrechter van de Afdeling een uitspraak over een verzoek om voorlopige voorziening van de MOB en Vereniging...

Provinciale beleidsregels PAS

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof in werking getreden. Naast de landelijke kaders, zoals vastgelegd in het programma aanpak stikstof, hebben provincies de mogelijkheid om eigen beleidsregels vast te stellen. In dit artikel ga ik hier nader op in. Algemene be...

Inwerkingtreding Programmatische Aanpak Stikstof

Op 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof in werking. Dit betekent dat de wijziging van de Natuurbeschermingswet (programmatische aanpak stikstof), het Besluit grenswaarden PAS, de Regeling PAS en het programma aanpak stikstof op 1 juli 2015 in werking treden. In d...
1 2 3