Programmatische Aanpak Stikstof

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Het PAS moet ervoor zorgen dat de natuur versterkt, de stikstofdepositie daalt en er ruimte blijft voor economische ontwikkelingen. De invoering van het PAS heeft geleid tot een nieuw toetsingskader voor economische ontwikkelingen. Of het PAS juridisch stand zal houden, is op dit moment nog onzeker. De Raad van State heeft hierover op 17 mei 2017 in een aantal pilotzaken namelijk zogeheten prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof van Justitie heeft deze vragen in een arrest van 7 november 2018 beantwoord. Op dit moment moet de einduitspraak van de Raad van State in de pilotzaken worden afgewacht.

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over het Programma Aanpak Stikstof.

Gevolgen PAS-uitspraak Europese rechter

Op 7 november 2018 heeft de Europese rechter een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof. In dit artikel kunt u daarover meer lezen. Wilt u snel een overzicht lezen van: het Programma Aanpak Stikstof; de uitspraak van de Raad van State hierover (zie ook mij...

Programma Aanpak Stikstof ten einde n.a.v. uitspraak Hof van Justitie!?

Het Hof van Justitie heeft op 7 november 2018 een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In deze uitspraak heeft het Hof van Justitie de prejudiciële vragen van de Raad van State over het PAS beantwoord. In dit artikel worden de belangrijkste overwegingen van...

Aanpassing Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft in de Beleidsregel natuurbescherming de voorwaarden voor bedrijven om in aanmerking te komen voor een natuurbeschermingswetvergunning aangepast. Op deze manier wil de provincie nog meer het belang van duurzame bedrijfsvoering onderstrepen. Achter...

Programma Aanpak Stikstof omzeilen met ADC-toets?

Het Programma Aanpak Stikstof kan worden omzeild met de zogeheten ADC-toets. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarvoor gekozen in het kader van de Blankenburgverbinding, om op die manier niet de uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof af te hoeven wachten....

Blogserie conclusie A-G over PAS (deel 6): streep door PAS?

De Advocaat-Generaal heeft op 25 juli 2018 een conclusie genomen over de prejudiciële vragen van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) (zaken C-293/17 en C-294/17). De A-G is kritisch: er bestaat aanmerkelijke twijfel over de juridische houdbaarheid van het P...

Blogserie conclusie A-G over PAS (deel 5): drempel- en grenswaarde

De Advocaat-Generaal heeft op 25 juli 2018 een conclusie genomen over de prejudiciële vragen van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) (zaken C-293/17 en C-294/17). In dit deel van mijn blogserie over de conclusie van de A-G ga ik in op de drempel- en grenswa...

Blogserie conclusie A-G over PAS (deel 4): maatregelen

De Advocaat-Generaal heeft op 25 juli 2018 een conclusie genomen over de prejudiciële vragen van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) (zaken C-293/17 en C-294/17). In dit deel van mijn blogserie over de conclusie van de A-G ga ik in op de maatregelen die in...

Blogserie conclusie A-G over PAS (deel 3): passende beoordeling

De Advocaat-Generaal heeft op 25 juli 2018 een conclusie genomen over de prejudiciële vragen van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) (zaken C-293/17 en C-294/17). In dit deel van mijn blogserie over de conclusie van de A-G ga ik in op de eisen die worden ge...

Blogserie conclusie A-G over PAS (deel 2): beweiden en bemesten

De Advocaat-Generaal heeft op 25 juli 2018 een conclusie genomen over de prejudiciële vragen van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) (zaken C-293/17 en C-294/17). In dit deel van mijn blogserie over de conclusie van de A-G ga ik in op beweiden en bemesten i...

Blogserie conclusie A-G over PAS (deel 1): algemeen

De Advocaat-Generaal heeft op 25 juli 2018 een conclusie genomen over de prejudiciële vragen van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Ondanks dat het PAS volgens de Advocaat-Generaal veelbelovende oplossingen bevat, bestaat over het geheel genomen aanmerkel...

Mag grenswaarde uit Programma Aanpak Stikstof in bestemmingsplan?

Als de stikstofdepositie van een activiteit onder de grenswaarde uit het Programma Aanpak Stikstof blijft, is voor deze activiteit geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig. In dat geval kan worden volstaan met een melding. Mag deze grenswaarde worden overgenome...

Uitspraak over PAS en bestemmingsplan

Op 13 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3433) heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over een bestemmingsplan waarin een koppeling is gemaakt met het Programma Aanpak Stikstof. In de uitspraak is de Raad van State ook ingegaan op de vraag of een melding op grond van het Progr...

Rechtbank laat besluit o.g.v. Programma Aanpak Stikstof in stand

Beroepsprocedures tegen besluiten waarin het Programma Aanpak Stikstof is toegepast, worden momenteel aangehouden in verband met de prejudiciële vragen die de Raad van State hierover aan het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft gesteld. Rechtbank Midden-Nederland deed op 1...

Blogserie uitspraken PAS (deel 15): uitzondering op vergunningplicht

Voor beweiden en bemesten is een uitzondering op de vergunningplicht ingevolge de Wet natuurbescherming gemaakt. Is deze uitzondering in overeenstemming met artikel 6 van de Habitatrichtlijn? Deze vraag staat centraal in de tussenuitspraak van de Raad van State van 17 mei 2017 (E...

Blogserie uitspraken PAS (deel 14): project of andere handeling

Of beweiden en bemesten mogen worden uitgezonderd van de vergunningplicht ingevolge de Wet natuurbescherming is onder andere afhankelijk van de vraag of deze activiteiten moeten worden geduid als project of andere handeling. De Raad van State is hier in de tussenuitspraak van 17...

Blogserie uitspraken PAS (deel 13): beweiden en bemesten

Op 17 mei 2017 heeft de Raad van State twee tussenuitspraken gedaan over het Programma Aanpak Stikstof. In deel 1 tot en met deel 12 van mijn blogserie ben ik ingegaan op de ‘algemene zaak’. In deel 13 tot en met deel 15 ga ik in op de uitspraak die gaat over beweiden en bemesten...

Blogserie uitspraken PAS (deel 12): samenvatting en conclusie

De Raad van State oordeelde in de tussenuitspraak van 17 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1259) dat aan het Programma Aanpak Stikstof verschillende gebreken kleven. Daarnaast is onzeker of het Programma Aanpak Stikstof in overeenstemming is met artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Daarom...

Blogserie uitspraken PAS (deel 11): gebreken PAS t.a.v. depositieruimte

Aan het Programma Aanpak Stikstof kleeft een aantal gebreken. Dat oordeelde de Raad van State in de tussenuitspraak van 17 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1259). In deel 10 van mijn blogserie ben ik ingegaan op de gebreken ten aanzien van de depositiedaling. In dit deel ga ik in op de...

Blogserie uitspraken PAS (deel 10): gebreken PAS t.a.v. depositiedaling

Aan het Programma Aanpak Stikstof kleeft een aantal gebreken. Dat oordeelde de Raad van State in de tussenuitspraak van 17 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1259). Deze gebreken hebben onder andere betrekking op de onderbouwing van de (gevolgen van de) verschillende maatregelen die in h...

Blogserie uitspraken PAS (deel 9): juridische kwalificatie PAS-maatregelen

In deel 7 en deel 8 van mijn blogserie ben ik ingegaan op de passende beoordeling voor het Programma Aanpak Stikstof en de rechtspraak over de verschillende maatregelen als bedoeld in artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Aan de hand van die rechtspraak heb ik toegelicht onder welke...

Blogserie uitspraken PAS (deel 8): rechtspraak over maatregelen

In de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie en de Raad van State is regelmatig de vraag aan de orde gekomen hoe een bepaalde maatregel in de zin van artikel 6 van de Habitatrichtlijn moet worden gekwalificeerd en of, en zo ja onder welke voorwaarden die maatregel mag word...

Blogserie uitspraken PAS (deel 7): passende beoordeling en de maatregelen

In de passende beoordeling van het Programma Aanpak Stikstof zijn verschillende maatregelen en ontwikkelingen betrokken. De vraag is hoe deze juridisch moeten worden geduid. De Raad van State is hierop uitvoerig ingegaan in de tussenuitspraak van 17 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:125...
1 2 3