Programmatische Aanpak Stikstof

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Het PAS moet ervoor zorgen dat de natuur versterkt, de stikstofdepositie daalt en er ruimte blijft voor economische ontwikkelingen. De invoering van het PAS heeft geleid tot een nieuw toetsingskader voor economische ontwikkelingen. Of het PAS juridisch stand zal houden, is op dit moment nog onzeker. De Raad van State heeft hierover op 17 mei 2017 in een aantal pilotzaken namelijk zogeheten prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof van Justitie heeft deze vragen in een arrest van 7 november 2018 beantwoord. Op dit moment moet de einduitspraak van de Raad van State in de pilotzaken worden afgewacht.

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over het Programma Aanpak Stikstof.

Blogserie uitspraken PAS (deel 3): toetsingskader en wijze van instemming

In deel 3 van mijn blogserie over de uitspraken van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof ga ik in op het toetsingskader voor economische ontwikkelingen. Hoe zit het met de grens- en drempelwaarde? En wat is het oordeel van de Raad van State over de wijze van inste...

Blogserie uitspraken PAS (deel 2): het programma en de gebreken

In deel 2 van mijn blogserie over de uitspraken van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof ga ik in op het programma als zodanig. Waar bestaat dat ook alweer uit? En wat is daarin ook alweer opgenomen? En aan welke onderdelen van het programma kleven naar het oordee...

Blogserie uitspraken PAS (deel 1): tijdelijk geen Wnb-vergunningen

Op 17 mei 2017 heeft de Raad van State twee tussenuitspraken gedaan over het Programma Aanpak Stikstof. In deze uitspraken heeft de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Op 24 mei 2017 werd bekend gemaakt dat er voorlopig geen nieuwe beslui...

Tweede verhelderende uitspraak over overgangsrecht PAS

Op 28 december 2016 heeft de Raad van State een tweede verhelderende uitspraak gedaan over het overgangsrecht in de Natuurbeschermingswet in verband met de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (201601935, ECLI:NL:RVS:2016:3489). Uit de uitspraak volgt dat het o...

RvS doet uitspraak over overgangsrecht PAS

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof in werking getreden. Voor vergunningaanvragen die zijn ingediend vóór 1 juli 2015 is overgangsrecht opgenomen in de Natuurbeschermingswet. Op 14 december 2016 heeft de Raad van State een eerste uitspraak gedaan over dit overgan...

RvS doet uitspraak over bevoegdheid o.g.v. PAS

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op 1 juli 2015 is ook de bevoegdheidsregeling op grond van de Natuurbeschermingswet gewijzigd. Op 30 november 2016 heeft de Raad van State twee uitspraken over deze bevoegdheidsregeling gedaan (2016...

PAS-melding is geen toestemming o.g.v. Habitatrichtlijn

De bevestiging van een melding in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof levert geen formeel besluit op en is daarom niet appellabel. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 2 november 2016 (201509082, ECLI:NL:RVS:2016:2903 e.a.). Ook oordeelde de Raad van...

Uitspraken Nb met doorkijk naar PAS

Vóór de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof op 1 juli 2015 zijn nog veel aanvragen om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet ingediend. Op 2 maart 2016 deed de Afdeling twee uitspraken (201504734 en 201501538) die interessant zijn voor dergelijke...

Nb-melding is niet appellabel

De eerste uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), die op 1 juli 2015 in werking is getreden, is een feit. Op 6 november 2015 (201507651) deed de Voorzieningenrechter van de Afdeling een uitspraak over een verzoek om voorlopige voorziening van de MOB en Vereniging...

Provinciale beleidsregels PAS

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof in werking getreden. Naast de landelijke kaders, zoals vastgelegd in het programma aanpak stikstof, hebben provincies de mogelijkheid om eigen beleidsregels vast te stellen. In dit artikel ga ik hier nader op in. Algemene be...

Inwerkingtreding Programmatische Aanpak Stikstof

Op 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof in werking. Dit betekent dat de wijziging van de Natuurbeschermingswet (programmatische aanpak stikstof), het Besluit grenswaarden PAS, de Regeling PAS en het programma aanpak stikstof op 1 juli 2015 in werking treden. In d...

Vergunningverlening PAS – een helder overzicht

Op 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof in werking. De vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet blijft bestaan. De wijze van vergunningverlening verandert echter. De PAS kent een verbod op extern salderen. Voor aanvragen die zijn ingediend voorafgaa...

Programmatische Aanpak Stikstof: update voor veehouderij

Staatssecretaris Dijksma heeft in haar brief van 20 maart 2015 een eerste reactie gegeven op de 561 zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerp Programma Aanpak Stikstof. In deze reactie staan weer een aantal relevante punten voor de praktijk. Ontwikkelingsruimte veehouderij...

Het Programma Aanpak Stikstof ter inzage

Op 10 januari 2015 is het Programma Aanpak Stikstof als ontwerp ter inzage gelegd. Het programma heeft tot doel een vermindering van de stikstofbelasting van voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden te realiseren door middel van een samenhangende, overkoepelende a...

Ontwerp Regeling Programmatische Aanpak Stikstof

Op 9 januari 2015 maakte Staatssecretaris Dijksma de ontwerp Regeling Programmatische Aanpak Stikstof bekend. In deze regeling worden regels gesteld over onder meer de toedeling, reservering en registratie van ontwikkelingsruimte, de meldingsplicht voor projecten die onder de gre...

Ontwerp Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof (PAS)

Op 9 oktober 2014 maakte Staatssecretaris Dijksma het ontwerp Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof bekend. In dit besluit worden de grenswaarden vastgelegd die in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof gelden voor een uitzondering op de vergunningplicht...

Verbod op extern salderen in de PAS en de uitzonderingen daarop

Het wetsvoorstel voor de Programmatische Aanpak Stikstof kent een verbod op extern salderen. Ten aanzien van dit verbod voorziet het wetsvoorstel wel in overgangsrecht. Daarnaast bestaat er slechts in zeer bijzondere situaties een uitzondering op het verbod van extern salderen....

Wachten op de PAS of salderen nu het nog kan?

De Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: PAS) is een onderwerp dat in de praktijk veel aan de orde komt. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer de PAS in werking zal treden. Echter leidt de aankomende inwerkingtreding van de PAS op dit moment in de praktijk wel al tot veel v...

Programmatische Aanpak Stikstof oplossing voor interim uitbreiders

De afgelopen jaren is er een toenemende aandacht ontstaan voor de Natuurbeschermingswet. Dat geldt voor zowel nieuwe situaties als reeds bestaande situaties. Meer specifiek doel ik met deze laatste categorie op de zogenaamde interim uitbreiders. De praktijk wacht nog steeds op ee...

Gevolgen uitspraak HvJ EU over A2 voor PAS

Op 15 mei 2014 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen van de Raad van State over mitigerende en compenserende maatregelen. Deze vragen zijn gerezen in een procedure over verbreding van de A2. Casus A2 De zaak heeft bet...

De PAS en het overgangsrecht voor huidige vergunningaanvragen

Op 25 april 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Programmatische Aanpak Stikstof aangenomen. In de praktijk rijzen steeds meer vragen over vergunningverlening. Een belangrijke vraag daarbij is of de PAS voorziet in overgangsrecht voor huidige vergunningaanvragen. I...

Vergunningverlening op grond van de PAS

Op 25 april 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Programmatische Aanpak Stikstof aangenomen. De PAS kent een andere wijze van vergunningverlening dan de huidige Natuurbeschermingswet. Wat houdt de nieuwe wijze van vergunningverlening in en wat zijn de gevolgen hier...

De (on)mogelijkheden van saldering in de PAS

Bij de nieuwvestiging of uitbreiding van een (intensieve) veehouderij is in het kader van de Natuurbeschermingswet saldering sinds een aantal jaren niet meer weg te denken. Daarbij kan het enerzijds gaan om interne saldering en anderzijds om externe saldering. Saldering is nodig...
1 2 3