Programmatische Aanpak Stikstof

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Het PAS moet ervoor zorgen dat de natuur versterkt, de stikstofdepositie daalt en er ruimte blijft voor economische ontwikkelingen. De invoering van het PAS heeft geleid tot een nieuw toetsingskader voor economische ontwikkelingen. Of het PAS juridisch stand zal houden, is op dit moment nog onzeker. De Raad van State heeft hierover op 17 mei 2017 in een aantal pilotzaken namelijk zogeheten prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof van Justitie heeft deze vragen in een arrest van 7 november 2018 beantwoord. Op dit moment moet de einduitspraak van de Raad van State in de pilotzaken worden afgewacht.

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over het Programma Aanpak Stikstof.

Wetsvoorstel PAS ten aanzien van bestemmingsplannen

Op dit moment ligt het wetsvoorstel ten behoeve van de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: PAS) voor. Een belangrijk artikel uit het wetsvoorstel betreft onder meer het voorgestelde artikel 19km Natuurbeschermingswet (hierna: Nb). Dit artikel bepaald, kort gezegd, in welk so...

Blunder in wetsvoorstel Programmatische Aanpak Stikstof

Op 25 juni 2013 werd het wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) openbaar bekend gemaakt. Met dit wetsvoorstel wordt beoogd een wettelijke basis te leggen voor de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: PAS). Bij het wetsvoorste...

Programmatische Aanpak Stikstof: Kamerleden zonder ruggengraat

Op 17 april 2013 heeft in de Tweede Kamer een debat plaatsgevonden over de Programmatische Aanpak Stikstof. Op verzoek van een van de leden van de Tweede Kamer heb ik mijn juridisch advies met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: PAS) ten behoeve van dit deb...

De (on)haalbaarheid van de Programmatische Aanpak Stikstof

Onlangs heeft een lid van de Tweede Kamer mij gevraagd om mijn visie te geven over de Programmatische Aanpak Stikstof (hierna: PAS) ten behoeve van een debat hierover in de Tweede Kamer. Dit debat heeft plaatsgevonden op 17 april 2013. Mijn visie zal ik in het navolgende uiteenze...
1 2 3