Alle artikelen omgevingsrecht

Hieronder staat een overzicht van al mijn artikelen over omgevingsrecht. Op de andere pagina’s onder het thema omgeving zijn de artikelen onderverdeeld aan de hand van verschillende onderwerpen over het omgevingsrecht.

Geen evidente privaatrechtelijke belemmering vanwege VvE

In het kader van de omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik die aan de orde is in de uitspraak van de Raad van State van 1 februari 2017 (201601723, ECLI:NL:RVS:2017:232) staat naar het oordeel van de Raad van State niet zonder meer vast dat een toestemming van de...

Toetsingskader omgevingsvergunning o.b.v. overgangsrecht

Als een bouwwerk door een calamiteit teniet gaat, mag het op basis van het overgangsrecht in een bestemmingsplan worden vernieuwd of veranderd. Dat geldt ook als het bouwwerk in strijd is met dat bestemmingsplan. Voor het vernieuwen of veranderen van het bouwwerk is een omgevings...

Weg bestemmen van bouwtitels in bestemmingsplan

Wat doe je als gemeente als er bouwtitels op bijvoorbeeld ongewenste locaties zijn gelegen? Kunnen deze bouwtitels dan eenvoudig weg worden bestemd? Of levert dat te grote planschaderisico’s op? Op 18 januari 2017 deed de Raad van State een uitspraak over de manier waarop met ong...

Bestemmingsplan mag bevoegdheid tot erfafsluiting beperken

Sommige eigenaren vinden het prettig en/of belangrijk om hun erf af te sluiten. Op grond van het Burgerlijk Wetboek zijn eigenaren ook bevoegd om hun erf af te sluiten. Maar deze bevoegdheid kan worden beperkt in een bestemmingsplan. Op 28 december 2016 deed de Raad van State hie...

Beleidsregel mag niet categorisch aanvragen afwijzen

Een beleidsregel die ertoe leidt dat de wettelijke bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning nimmer wordt toegepast, moet als onredelijk worden aangemerkt. Dat oordeelde rechtbank Gelderland in een uitspraak...

Woonbestemming kan ook toestemming kamerverhuur impliceren

Een woonbestemming komt veel voor in bestemmingsplannen. Vaak is voor het begrip ‘wonen’ echter geen definitie opgenomen in een plan. In dat geval kan de woonbestemming bijvoorbeeld ook kamerverhuur impliceren. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 16 november 2016...

Vergunning vuurwerkopslag niet weigeren om veiligheidsredenen

Als een omgevingsvergunning bouwen wordt aangevraagd voor het realiseren van een vuurwerkopslagplaats in een bestaande bedrijfshal, mag deze niet worden geweigerd om veiligheidsredenen. De vergunning mag namelijk alleen worden geweigerd als zich een van de limitatief voorgeschrev...

Eisen aan verzoek om als aanvraag te gelden

Een verzoek van een belanghebbende om een besluit te nemen, moet pas als een aanvraag worden beschouwd als het verzoek voldoende concreet is en gericht is tot het bevoegd gezag. Daarvoor is niet vereist dat de betrokkene een voorgeschreven formulier heeft gebruikt. Dit oordeelde...

Evidente privaatrechtelijke belemmering vanwege meerderheidsbelang in VvE

Bestuursrechters nemen zelden aan dat sprake is van een evidente privaatrechtelijke belemmering die aan besluitvorming in de weg stond. In een uitspraak van 10 mei 2016, gepubliceerd op 17 november 2016, nam rechtbank Gelderland wel aan dat sprake was van een evidente belemmering...

Nader afwegingsmoment in bestemmingsplan niet toegestaan

Het is in beginsel niet toegestaan om in een bestemmingsplan een nader afwegingsmoment op te nemen wat betreft de in het plan gegeven bouw- en gebruiksmogelijkheden. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 26 oktober 2016 (201601811, ECLI:NL:RVS:2016:2791). In dez...

Beoordeling voorwaarden wijzigingsbevoegdheid

De voorwaarden voor toepassing van een wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan kunnen in een procedure tegen dat bestemmingsplan ter discussie worden gesteld. Uit een uitspraak van de Raad van State van 12 oktober 2016 (201508445, ECLI:NL:RVS:2016:2712) volgt dat deze voorwa...

Geen regels over energiezuinigheid in bestemmingsplan

In een bestemmingsplan mogen geen regels worden gesteld met betrekking tot de energiezuinigheid. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 14 september 2016 (201601970). De uitspraak gaat over een bestemmingsplan dat is vastgesteld voor de herontwikkeling van het st...

Verplichte stikstoftoets op Brabantse EHS-gebieden

Bedrijven die willen uitbreiden en zijn gelegen in de nabijheid van een tot de EHS behorend gebied in de provincie Noord-Brabant, moeten ervoor zorgen dat de ecologische waarden en kenmerken van het gebied niet door een toename van ammoniakemissie c.q. stikstofdepositie worden aa...

Project in twee gemeenten: wie is bevoegd?

Bevoegd tot het nemen van een beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning is in beginsel het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar het betrokken project in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd. Maar hoe zit het als een project in twee gemeenten...

Uitspraak RvS over onderzoeks- en actualiseringsplicht vergunningen

De onderzoeks- en actualiseringsplicht in de Wabo verplicht het bevoegd gezag om de voorschriften van een omgevingsvergunning milieu te wijzigen of de omgevingsvergunning in te trekken als technische ontwikkelingen of ontwikkelingen van de kwaliteit van het milieu daartoe aanleid...

Reparatie Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Op 5 juli 2016 is de dertiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in werking getreden (Staatsblad 2016, 252). Deze tranche voorziet in een wijziging waarbij een aantal door de Raad van State geconstateerde gebreken worden gerepareerd. Achtergrond Op 3...

Begrenzen maximale planologische mogelijkheden tbv externe veiligheid

Met het oog op de beoordeling van de externe veiligheid kan het van belang zijn om de maximale planologische mogelijkheden te begrenzen. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 8 juni 2016 (201507529). In deze uitspraak is een bestemmingsplan aan de orde waarin de vest...

Regeling ruimte voor ruimte Brabant onverbindend

De regeling van de provincie Noord-Brabant voor ruimte voor ruimtewoningen is in strijd met de Wet ruimtelijke ordening. Reden daarvoor is dat het hierin opgenomen stelsel voor voorafgaande planologische medewerking door het college van gedeputeerde staten inmiddels is verouderd...

Vestiging agrarisch bedrijf in buitengebied ligt in lijn der verwachting

Agrarische bedrijven horen thuis in het buitengebied. Dit betekent echter niet dat voor nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf in het buitengebied als uitgangspunt geldt dat dit als een normale maatschappelijke ontwikkeling kan worden beschouwd. Dit is afhankelijk van de omstan...

Privaatrechtelijke belemmering geen weigeringsgrond voor watervergunning

Het bestaan van een evidente privaatrechtelijke belemmering vormt geen grond voor het weigeren van een watervergunning. De Waterwet kent namelijk een limitatieve opsomming van weigeringsgronden. Dit heeft de Afdeling overwogen in haar uitspraak van 30 maart 2016 (201507892). In d...

Gecombineerde toepassing artikel 4 bijlage II Bor

In haar uitspraak van 15 maart 2016 (ECLI:NL:RBMNE:2016:1335) overwoog rechtbank Midden-Nederland dat verschillende onderdelen van artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht gecombineerd kunnen worden toegepast. In de zaak die in deze uitspraak aan de orde was, waren...

Overeenkomst geen evidente privaatrechtelijke belemmering

Het is vaste rechtspraak dat een privaatrechtelijke belemmering alleen aan de verlening van een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik in de weg kan staan indien deze een evident karakter heeft. In haar uitspraak van 17 februari 2016 (201502260) oordeelde de Afdeling d...
1 2 3 4 5