Alle artikelen omgevingsrecht

Hieronder staat een overzicht van al mijn artikelen over omgevingsrecht. Op de andere pagina’s onder het thema omgeving zijn de artikelen onderverdeeld aan de hand van verschillende onderwerpen over het omgevingsrecht.

Omgevingsvergunning voor tijdelijke activiteit

Per 1 november 2014 is aan artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht een nieuwe categorie toegevoegd, te weten “ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10, voor een termijn van ten hoogste tien jaar”. Op 29 januari 2016 deed...

Vergunning asielzoekerscentrum blijft in stand

Wanneer een omgevingsvergunning wordt verleend voor een asielzoekerscentrum, wordt deze veelal voor bepaalde tijd verleend. De tijdelijkheid van de activiteit is voldoende gewaarborgd indien tussen het bevoegd gezag en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers een overeenkomst is g...

Vernietiging bestemmingsplan wegens privacy

In een uitspraak van 30 december 2015 (201502223) vernietigde de Afdeling een bestemmingsplan voor het realiseren van nieuwbouw vanwege de privacy van omwonenden. De gemeenteraad heeft naar het oordeel van de Afdeling in het bestemmingsplan ten onrechte geen voorwaardelijke verpl...

Toetsingskader terrassen: bestemmingsplan en APV

De gevolgen van de exploitatie van een terras dienen te worden beoordeeld. Dit dient zowel in het kader van een bestemmingsplan als in het kader van een vergunning op grond van de APV te worden gedaan. In haar uitspraak van 16 december 2015 (201504759) gaat de Afdeling nader op d...

Schorsing intrekkingsbesluit vergunning vergistingsinstallatie

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben besloten tot intrekking van de omgevingsvergunning voor een inrichting voor het vergisten van mest en het co-vergisten van andere organische producten. De Voorzieningenrechter van rechtbank Oost-Brabant schorste dit beslui...

Uitleg “voormalige bedrijfswoning” in VR2014 Brabant

Op 28 oktober 2015 (201410290) heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over de wijze waarop een “voormalige bedrijfswoning” in de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant moet worden uitgelegd. Situatie Aan de orde is een reactieve aanwijzing van het college va...

Beoordeling actuele regionale behoefte conform ladder

Regelmatig verschijnen er uitspraken over de toepassing van de ladder duurzame verstedelijking. Op 28 oktober 2015 (201409239) heeft de Afdeling een interessante uitspraak gedaan over de wijze waarop de actuele regionale behoefte mag worden beoordeeld. Op grond van artikel 3.1...

Voorschriften omtrent milieuaspecten in bestemmingsplan

Waar we van oorsprong een scheiding kennen tussen het ruimtelijk spoor en milieuspoor, zien we de laatste jaren steeds meer milieuaspecten in het ruimtelijk spoor aan de orde komen. Dat de voorschriften in planregels ter bescherming van milieuaspecten ver kunnen gaan, blijkt weer...

Luifel bij terras vergunningvrij

Uit een uitspraak van de Afdeling van 14 oktober 2015 (201500378) volgt dat een luifel, die is bevestigd aan de voorgevel van een pand – bijvoorbeeld een café – en die dient ter wering van de zon, vergunningvrij is. Voor een dergelijke luifel is dus geen omgevingsvergunning verei...

Heldere uitspraak ladder duurzame verstedelijking

Op 7 oktober 2015 (201503510) heeft de Afdeling een heldere uitspraak gedaan over de ladder duurzame verstedelijking. In de uitspraak komen veel belangrijke aspecten ten aanzien van de ladder aan de orde, waarmee een goed overzicht wordt gegeven. Situatie Aan de orde is een...

Overeenkomst van belang bij planologisch besluit

Als tussen een initiatiefnemer en een gemeente een overeenkomst is gesloten voor bijvoorbeeld een bedrijfsverplaatsing, dan dient de gemeenteraad die overeenkomst te betrekken bij de beoordeling van het al dan niet verlenen van planologische medewerking aan die bedrijfsverplaatsi...

Bijzondere gevoeligheid is ruimtelijk relevant

Het komt regelmatig voor dat bepaalde gewassen of bedrijven bijzonder gevoelig zijn voor bepaalde milieu-emissies. In een uitspraak van 23 september 2015 (201500977) oordeelde de Afdeling dat deze bijzondere gevoeligheid ruimtelijk relevant is en dat hiermee dus rekening dient te...

Parkeerkwestie o.g.v bestemmingsplan toetsen in vergunning

Op 9 september 2015 (201410585) heeft de Afdeling een heldere uitspraak gedaan over de wijze waarop in een bestemmingsplan kan worden vastgelegd dat een parkeerkwestie dient te worden beoordeeld in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Situatie Aan de orde...

Gevolgen inbreiding in bestaande woonkern voor planschade

In een uitspraak van de Afdeling van 9 september 2015 (201500362) komt op heldere wijze aan de orde wat de gevolgen van een inbreiding in een bestaande woonkern kunnen zijn voor een verzoek om tegemoetkoming in planschade. Situatie Aan de orde zijn een aantal verzoeken om t...

Ingrijpende wijziging hoofdgebouw niet relevant

Voor beantwoording van de vraag of een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij kan worden opgericht, is onder andere de totale oppervlakte aan eventuele reeds aanwezige bijbehorende bouwwerken op het perceel in relatie tot het hoofdgebouw relevant. Uit een uitspraak van de Afdeling v...

Vrijstellingsbevoegdheid mag niet leiden tot nieuwe bestemming

Op 19 mei 2015 (ECLI:NL:RBOVE:2015:2410) heeft rechtbank Overijssel een uitspraak gedaan waaruit volgt dat het niet is toegestaan om een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik te verlenen op grond van een vrijstellingsbevoegdheid in een bestemmingsplan, waardoor aan gr...

Vergunninghouder is niet degene aan wie vergunning is verleend

Uit een uitspraak van de Afdeling van 27 mei 2015 (201406744) blijkt dat onder een “vergunninghouder” in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet moet worden verstaan degene aan wie de vergunning ooit is verleend. Het begrip “vergunninghouder” moet in ruime zin worden opgev...

Categorieën gevallen waarin geen VVGB is vereist

Uit een uitspraak van de Afdeling van 27 mei 2015 (201404980) volgt dat een besluit van een gemeenteraad waarin is bepaald dat slechts een verklaring van geen bedenkingen is vereist voor ruimtelijke relevante ontwikkelingen van enige omvang waarover niet eerder door de gemeentera...

Kadastraal perceel vs. bouwperceel

Bij de vaststelling van de omvang van een bouwperceel is de actuele situatie bepalend, waarbij in beginsel dient te worden uitgegaan van het kadastraal perceel waarop het bouwplan is voorzien. In haar uitspraak van 20 mei 2015 (201406459) oordeelde de Afdeling dat een situatie wa...

Uitspraak over vastleggen voorkeursalternatief in bestemmingsplan

Op 29 april 2015 (201400301) heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over een bestemmingsplan ten behoeve van een intensieve veehouderij, waarin een aantal relevante onderwerpen op heldere wijze aan de orde komen. Het betreft onder meer het milieueffectrapport (hierna: MER), waaro...

Wat te doen met nieuwe rapporten gedurende procedure?

Uit een uitspraak van de Afdeling van 6 mei 2015 (201407570) volgt dat wanneer hangende een procedure nieuwe rapporten worden opgesteld, dit onder omstandigheden een aanleiding kan vormen om deze rapporten toe te zenden aan bezwaarmakers en hen in de gelegenheid te stellen om hie...

Reactieve aanwijzing bij omgevingsvergunning

Wanneer een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik wordt verleend op grond van de uitgebreide procedure, zijn een aantal artikelen uit de Wet ruimtelijke ordening van overeenkomstige toepassing. Een van deze artikelen betreft de bevoegdheid van GS tot het geven van een...

Woningbouw belemmering voor veehouderij

In een uitspraak van 8 april 2015 (201407149) vernietigde de Afdeling een bestemmingsplan voor de bouw van 40 woningen, omdat deze een nabijgelegen veehouderij konden belemmeren in zijn bedrijfsvoering. Ook was het bestemmingsplan in strijd met de ladder voor duurzame verstedelij...

Leegstand in de ruimtelijke ordening

Bij de beoordeling of medewerking moet worden verleend aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling moet rekening worden gehouden met bestaande leegstand. Er dient te allen tijde sprake te zijn van een goede ruimtelijke ordening. Ladder voorduurzame verstedelijking Op grond van a...
1 2 3 4 5