Alle artikelen omgevingsrecht

Hieronder staat een overzicht van al mijn artikelen over omgevingsrecht. Op de andere pagina’s onder het thema omgeving zijn de artikelen onderverdeeld aan de hand van verschillende onderwerpen over het omgevingsrecht.

Planschade bij bestemmingswijziging retentiegebied

In een bestemmingsplan wordt aan gronden rondom wateren vaak een dubbelbestemming toegekend die verband houdt met bijvoorbeeld de bescherming van deze wateren of het bergen van water in geval van overstromingen. Uit een uitspraak van de Afdeling van 27 februari 2013 (201109377) v...

Tegemoetkoming in planschade: de basis

Iedereen kan er mee te maken krijgen: een waardevermindering van een woning of bedrijf of inkomensderving door besluitvorming van de overheid. In dat geval kán er grondslag bestaan voor een tegemoetkoming. In onderhavig artikel zet ik de basis uiteen voor een verzoek om tegemoetk...

De beoordeling van stemgeluid

Een regelmatig terugkerend onderwerp in de jurisprudentie is de wijze waarop stemgeluid bij een inrichting moet worden beoordeeld. In onderhavig artikel ga ik daar nader op in. Op grond van artikel 2.18 Activiteitenbesluit blijft bij het bepalen van geluidsniveaus, als bedoeld...

Beroep tegen uitbreiding bouwblok veehouderij ongegrond

Met grote regelmaat wordt er beroep aangetekend tegen bestemmingsplannen waarbij het bouwblok van een veehouderij wordt vergroot. In haar uitspraak van 16 juli 2014 (201400482) maakt de Afdeling nog eens duidelijk dat ‘loze’ beroepsgronden niet kunnen leiden tot een vernietiging...

Plicht tot opnemen uitbreidingsmogelijkheden in bestemmingsplan?

Een vraag die ook nogal eens bij agrarische ondernemers aan de orde komt bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan, is of het plan moet voorzien in uitbreidingsmogelijkheden. Dat dit voor vrijwel iedere ondernemer gewenst is, is duidelijk. Is de gemeente echter ook verpli...

Bouwen van sleufsilo voor veevoer vergunningplichtig?

Op 28 mei 2014 (201308896) heeft de Afdeling een interessante uitspraak gedaan over de vraag of voor het bouwen van een sleufsilo voor veevoer een omgevingsvergunning bouwen vereist is. De Afdeling beantwoordde deze vraag bevestigend. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht...

Faseren van nieuwe ontwikkeling in plangebied

Wanneer een nieuwe ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt, bestaat nogal eens de wens om hierin een bepaalde fasering aan te brengen. De gemeenteraad beschikt daartoe over diverse mogelijkheden. Voorop gesteld dient te worden dat een gemeenteraad bij het bepalen van...

Bouwen door plaatsen van kast

Bouwen in de zin van artikel 2.1 Wabo kan onder omstandigheden ook inhouden het plaatsen van een kast. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 19 maart 2014 (201307111). Op grond van artikel 2.1, eerste lid, sub a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna:...

Reactieve aanwijzing provincie

Artikel 3.8, zesde lid, Wro geeft het college van gedeputeerde staten (hierna: GS), onverminderd andere aan hem toekomende bevoegdheden, de bevoegdheid om met betrekking tot een onderdeel van een vastgesteld bestemmingsplan een zogenaamde reactieve aanwijzing te geven. Daarvoor d...

Procedure omgevingsvergunning wegens strijd provinciale verordening

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) kent, net als de Algemene wet bestuursrecht, twee verschillende soorten procedures. Het betreft de reguliere procedure en de zogenaamde uitgebreide procedure. Hoofdregel is op grond van artikel 3.7 Wabo dat de reguliere pro...

Parkeerbehoefte meenemen in bestemmingsplan

Bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan geldt in hoofdzaak één criterium, namelijk dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij dienen een groot aantal aspecten meegenomen te worden, zoals geluid, geur en luchtkwaliteit. Ook het aspect parkeren kan van bela...

Nieuwe projecten en het rechtszekerheidsbeginsel

Iedereen uit de praktijk kent het wel: nieuwe projecten waarvan de uitwerking en (juridische) procedures jarenlang duren. In de tussentijd kan de relevante wet- en regelgeving en het relevante 'beleid' - met name provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen - aan...

Eenvoudiger bouwen en planologisch strijdig gebruiken?

Deregulering, dat is wat de regering wil, ook voor de mogelijkheden om te bouwen en planologisch strijdig te gebruiken. Er komen echter steeds meer regels. Het thans voorliggende ontwerpbesluit tot wijziging van onder meer het Besluit omgevingsrecht is daar weer een typisch voorb...

De wetgeving in (te) snel(le)treinvaart

De laatste jaren heeft de wetgever de tendens tot deregulering, althans, dat zegt men. De wetgever gaat echter in sneltreinvaart, mijns inziens in een te snelle treinvaart. Bepaalde stations lijkt de wetgever voorbij te razen. Omissies die in de wetgeving zijn geslopen, worden on...

Wijzigingsbevoegdheid in de Wro: voorwaarden

Bij het vaststellen van een bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om te bepalen dat met inachtneming van de bij het plan te geven regels het college van burgemeester en wethouders binnen bij het plan te bepalen grenzen het plan kunnen wijzigen. Deze wijzigingsbevoe...

Omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik: welke procedure?

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen (hierna: Wabo) geldt een vergunningplicht voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, algemene regels van provincie of Rijk of een...

Vergunning van rechtswege II

In een eerder artikel heb ik reeds geschreven over de vergunning van rechtswege. De van rechtswege verleende vergunning wordt ook wel de lex silencio positivo genoemd. De grondslag van de van rechtswege verleende vergunning is gelegen in de Algemene wet bestuursrecht. Ook in het...

Vergunning van rechtswege

In het bestuursrecht kennen we de zogenaamde lex silencio postivo, beter bekend als de van rechtswege verleende vergunning. De grondslag van de van rechtswege verleende vergunning is gelegen in de Algemene wet bestuursrecht. In het navolgende ga ik in op de van rechtswege verleen...

Projecten in strijd met bestemmingsplan versus omgevingsvergunning

Projecten die in strijd zijn met het bestemmingsplan kunnen wettelijk gezien toch mogelijk worden gemaakt. De betreffende wet- en regelgeving is de laatste jaren evenwel diverse malen gewijzigd. De vraag is hoe voorheen verleende vrijstellingen van een bestemmingsplan moeten word...

Een krimpbestendige Omgevingswet

Op dit moment is de overheid bezig met de voorbereiding van een nieuwe Omgevingswet. De verschillende knelpunten van het huidige omgevingsrecht dienen in deze nieuwe Omgevingswet weggenomen te worden. Een van deze knelpunten betreft de onderdelen die belemmerend (kunnen) werken v...
1 3 4 5