Bouwen en vergunningvrij

Voor het bouwen van een bouwwerk geldt als uitgangspunt dat daarvoor een omgevingsvergunning bouwen nodig is. Of die vergunning verleend kan worden, wordt vooral bepaald door het bestemmingsplan. In sommige situaties is voor het bouwen van een bouwwerk geen omgevingsvergunning bouwen nodig, soms zelfs niet als het bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan. De regels hierover zijn vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over bouwen en vergunningvrij bouwen.

Een ‘Hawk Eyes’ vogelverschrikker is geen bouwwerk

Vogelverschrikkers kunnen verschillen in omvang en vormgeving, maar iedereen is er bekend mee. Mogen vogelverschrikkers overal worden geplaatst of is hiervoor een omgevingsvergunning nodig? Voor zover het gaat om vogelverschrikkers die vallen onder de categorie ‘Hawk Eyes’ oordee...

Toetsingskader omgevingsvergunning o.b.v. overgangsrecht

Als een bouwwerk door een calamiteit teniet gaat, mag het op basis van het overgangsrecht in een bestemmingsplan worden vernieuwd of veranderd. Dat geldt ook als het bouwwerk in strijd is met dat bestemmingsplan. Voor het vernieuwen of veranderen van het bouwwerk is een omgevings...

Bestemmingsplan mag bevoegdheid tot erfafsluiting beperken

Sommige eigenaren vinden het prettig en/of belangrijk om hun erf af te sluiten. Op grond van het Burgerlijk Wetboek zijn eigenaren ook bevoegd om hun erf af te sluiten. Maar deze bevoegdheid kan worden beperkt in een bestemmingsplan. Op 28 december 2016 deed de Raad van State hie...

Luifel bij terras vergunningvrij

Uit een uitspraak van de Afdeling van 14 oktober 2015 (201500378) volgt dat een luifel, die is bevestigd aan de voorgevel van een pand – bijvoorbeeld een café – en die dient ter wering van de zon, vergunningvrij is. Voor een dergelijke luifel is dus geen omgevingsvergunning verei...

Ingrijpende wijziging hoofdgebouw niet relevant

Voor beantwoording van de vraag of een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij kan worden opgericht, is onder andere de totale oppervlakte aan eventuele reeds aanwezige bijbehorende bouwwerken op het perceel in relatie tot het hoofdgebouw relevant. Uit een uitspraak van de Afdeling v...

Kadastraal perceel vs. bouwperceel

Bij de vaststelling van de omvang van een bouwperceel is de actuele situatie bepalend, waarbij in beginsel dient te worden uitgegaan van het kadastraal perceel waarop het bouwplan is voorzien. In haar uitspraak van 20 mei 2015 (201406459) oordeelde de Afdeling dat een situatie wa...

Paardenstal wel of geen bijbehorend bouwwerk?

Of een paardenstal al dan niet als bijbehorend kan worden aangemerkt, is mede afhankelijk van de vraag of de stal al dan niet bedrijfsmatig wordt gebruikt. Op 25 maart 2015 deed de Afdeling hier een heldere uitspraak over (201406161). Situatie Appellant heeft een omgevingsv...

Vergunningvrij bouwen: wat wijzigt er per 1 november 2014?

Per 1 november 2014 vinden er een aantal wijzigingen plaats in het omgevingsrecht. Zo veranderen onder andere de regels over vergunningvrij bouwen. In dit artikel licht ik een aantal belangrijke wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht toe die van belang zijn voor het bepalen va...

Bouwen van sleufsilo voor veevoer vergunningplichtig?

Op 28 mei 2014 (201308896) heeft de Afdeling een interessante uitspraak gedaan over de vraag of voor het bouwen van een sleufsilo voor veevoer een omgevingsvergunning bouwen vereist is. De Afdeling beantwoordde deze vraag bevestigend. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht...

Bouwen door plaatsen van kast

Bouwen in de zin van artikel 2.1 Wabo kan onder omstandigheden ook inhouden het plaatsen van een kast. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 19 maart 2014 (201307111). Op grond van artikel 2.1, eerste lid, sub a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna:...