Planschade

Planschade in aanvulling op onteigeningsprocedure?

Kan een planschadevergoedingsprocedure aanvullende betekenis hebben ten opzichte van een onteigeningsprocedure? Deze vraag beantwoordde de Raad van State in een uitspraak van 6 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:330). Wat was er aan de hand? De Minister van Infrastructuur en Water...

Planschade: vergunningvrij bouwen telt niet mee

Als een verzoek om tegemoetkoming in planschade wordt beoordeeld, moeten de mogelijkheden van vergunningvrij bouwen niet in de planologische vergelijking worden betrokken. Dat oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 23 mei 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1682). Hiervoor is van...

De rol van gezondheidseffecten in een planschadezaak

Als een besluit wordt genomen waarin de ontwikkeling van bijvoorbeeld een veehouderij wordt toegestaan, wordt er steeds vaker gereclameerd over mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. Daarover bestaat inmiddels veel rechtspraak. Maar hoe zit het met mogelijke gezondheidsrisic...

Weg bestemmen van bouwtitels in bestemmingsplan

Wat doe je als gemeente als er bouwtitels op bijvoorbeeld ongewenste locaties zijn gelegen? Kunnen deze bouwtitels dan eenvoudig weg worden bestemd? Of levert dat te grote planschaderisico’s op? Op 18 januari 2017 deed de Raad van State een uitspraak over de manier waarop met ong...

Vestiging agrarisch bedrijf in buitengebied ligt in lijn der verwachting

Agrarische bedrijven horen thuis in het buitengebied. Dit betekent echter niet dat voor nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf in het buitengebied als uitgangspunt geldt dat dit als een normale maatschappelijke ontwikkeling kan worden beschouwd. Dit is afhankelijk van de omstan...

Gevolgen inbreiding in bestaande woonkern voor planschade

In een uitspraak van de Afdeling van 9 september 2015 (201500362) komt op heldere wijze aan de orde wat de gevolgen van een inbreiding in een bestaande woonkern kunnen zijn voor een verzoek om tegemoetkoming in planschade. Situatie Aan de orde zijn een aantal verzoeken om t...

Planschade: taxatiewaarde of WOZ-waarde?

Indien een verzoek om tegemoetkoming in planschade wordt ingediend, wordt eerst beoordeeld of sprake is van een wijziging van het planologisch regime. Als dat het geval is, wordt beoordeeld of de aanvrager daardoor in een nadeliger positie is komen te verkeren, waardoor schade is...

Vergoeding van schade door bestemming waterbergingsgebied

Agrarische gronden worden regelmatig aangeduid als waterbergingsgebied of inundatiegebied. Over de invloed van de inundatie op agrarische gronden heeft de Afdeling regelmatig overwogen dat dit een beperking voor de bedrijfsvoering met zich brengt. De functie van waterberging kan...

Geen planschade voor hinder werkzaamheden

Wanneer bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld voor het realiseren van een groot nieuw gebouw of de aanleg van infrastructuur, dan kan dit grondslag vormen voor een tegemoetkoming in planschade. De werkzaamheden die ten behoeve van de nieuwbouw of de aanleg van...

Planschade bij bestemmingswijziging retentiegebied

In een bestemmingsplan wordt aan gronden rondom wateren vaak een dubbelbestemming toegekend die verband houdt met bijvoorbeeld de bescherming van deze wateren of het bergen van water in geval van overstromingen. Uit een uitspraak van de Afdeling van 27 februari 2013 (201109377) v...

Tegemoetkoming in planschade: de basis

Iedereen kan er mee te maken krijgen: een waardevermindering van een woning of bedrijf of inkomensderving door besluitvorming van de overheid. In dat geval kán er grondslag bestaan voor een tegemoetkoming. In onderhavig artikel zet ik de basis uiteen voor een verzoek om tegemoetk...