Ruimtelijke ordening

Een onderdeel van het omgevingsrecht is de ruimtelijke ordening. De regels hierover zijn vastgelegd in (gemeentelijke) bestemmingsplannen en (provinciale) verordeningen. Hierin wordt bepaald op welke locaties welke functies (bestemmingen) zijn toegestaan en wat de bijbehorende bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn. Om te weten of op een specifieke locatie een bepaalde ontwikkeling is toegestaan, zijn daarom ook de regels over ruimtelijke ordening van belang.

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over ruimtelijke ordening.

Toepassen RAV-emissiefactoren in ruimtelijke ordening

De RAV-emissiefactoren mogen worden toegepast bij de beoordeling van een goede ruimtelijke ordening, ook als er twijfel is over die factoren. Dat oordeelde rechtbank Noord-Nederland in een uitspraak van 11 augustus 2021 (ECLI:NL:RBNNE:2021:3647). Rechtbank Noord-Nederland oord...

Overgangsrecht geen referentiesituatie voor stikstof

Ook in een bestemmingsplan moet het aspect stikstof worden beoordeeld. Het is vaste rechtspraak dat de referentiesituatie voor stikstof in een bestemmingsplan de feitelijk, planologisch legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van het plan betreft. In een uitspraak van 30...

Bestemmingsomschrijving met meerdere functies

In een bestemmingsplan bepaalt de bestemmingsomschrijving vaak dat de gronden zijn bestemd voor meerdere functies. Die functies kunnen mogelijk beperkingen in het gebruik van de andere functie(s) met zich brengen. Zo’n bestemmingsomschrijvingsmethodiek stuit over het algemeen nie...

Ruimere mogelijkheden onder de Omgevingswet

Als de Omgevingswet in werking treedt, kunnen provincies aanzienlijk meer regelen in hun provinciale verordeningen en gemeenten aanzienlijk meer in hun omgevingsplannen. Een uitspraak van de Raad van State van 12 februari 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:452) maakt dat duidelijk. Deze uits...

Belanghebbende vanwege volksgezondheid?

Iemand kan tegen een omgevingsvergunning of een bestemmingsplan alleen beroep indienen als hij of zij als belanghebbende bij dat besluit kan worden aangemerkt. De vraag is of iemand enkel vanwege het bestaan van mogelijke volksgezondheidsrisico’s als belanghebbende bij een beslui...

De rol van vogelgriep in een bestemmingsplan

Een uitbraak van vogelgriep kan grote gevolgen hebben voor de pluimveehouderij. Het is dan ook begrijpelijk dat pluimveehouders mogelijke risicobronnen voor vogelgriep bij voorkeur voorkomen. Hoe zit het als een gemeente zo’n mogelijke risicobron wil toestaan in een bestemmingspl...

Vergunning van rechtswege bij dubbele afwijkingsbevoegdheid?

In een bestemmingsplan zijn vaak specifieke én algemene afwijkingsbevoegdheden opgenomen. Maar hoe verhouden die afwijkingsbevoegdheden zich ten opzichte van elkaar? Die vraag beantwoordde de Raad van State in een uitspraak van 1 november 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2941). Het antwoor...

Toetsingskader omgevingsvergunning o.b.v. overgangsrecht

Als een bouwwerk door een calamiteit teniet gaat, mag het op basis van het overgangsrecht in een bestemmingsplan worden vernieuwd of veranderd. Dat geldt ook als het bouwwerk in strijd is met dat bestemmingsplan. Voor het vernieuwen of veranderen van het bouwwerk is een omgevings...

Weg bestemmen van bouwtitels in bestemmingsplan

Wat doe je als gemeente als er bouwtitels op bijvoorbeeld ongewenste locaties zijn gelegen? Kunnen deze bouwtitels dan eenvoudig weg worden bestemd? Of levert dat te grote planschaderisico’s op? Op 18 januari 2017 deed de Raad van State een uitspraak over de manier waarop met ong...

Bestemmingsplan mag bevoegdheid tot erfafsluiting beperken

Sommige eigenaren vinden het prettig en/of belangrijk om hun erf af te sluiten. Op grond van het Burgerlijk Wetboek zijn eigenaren ook bevoegd om hun erf af te sluiten. Maar deze bevoegdheid kan worden beperkt in een bestemmingsplan. Op 28 december 2016 deed de Raad van State hie...

Beleidsregel mag niet categorisch aanvragen afwijzen

Een beleidsregel die ertoe leidt dat de wettelijke bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning nimmer wordt toegepast, moet als onredelijk worden aangemerkt. Dat oordeelde rechtbank Gelderland in een uitspraak...

Woonbestemming kan ook toestemming kamerverhuur impliceren

Een woonbestemming komt veel voor in bestemmingsplannen. Vaak is voor het begrip ‘wonen’ echter geen definitie opgenomen in een plan. In dat geval kan de woonbestemming bijvoorbeeld ook kamerverhuur impliceren. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 16 november 2016...

Nader afwegingsmoment in bestemmingsplan niet toegestaan

Het is in beginsel niet toegestaan om in een bestemmingsplan een nader afwegingsmoment op te nemen wat betreft de in het plan gegeven bouw- en gebruiksmogelijkheden. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 26 oktober 2016 (201601811, ECLI:NL:RVS:2016:2791). In dez...

Beoordeling voorwaarden wijzigingsbevoegdheid

De voorwaarden voor toepassing van een wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan kunnen in een procedure tegen dat bestemmingsplan ter discussie worden gesteld. Uit een uitspraak van de Raad van State van 12 oktober 2016 (201508445, ECLI:NL:RVS:2016:2712) volgt dat deze voorwa...

Geen regels over energiezuinigheid in bestemmingsplan

In een bestemmingsplan mogen geen regels worden gesteld met betrekking tot de energiezuinigheid. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 14 september 2016 (201601970). De uitspraak gaat over een bestemmingsplan dat is vastgesteld voor de herontwikkeling van het st...

Verplichte stikstoftoets op Brabantse EHS-gebieden

Bedrijven die willen uitbreiden en zijn gelegen in de nabijheid van een tot de EHS behorend gebied in de provincie Noord-Brabant, moeten ervoor zorgen dat de ecologische waarden en kenmerken van het gebied niet door een toename van ammoniakemissie c.q. stikstofdepositie worden aa...

Reparatie Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Op 5 juli 2016 is de dertiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in werking getreden (Staatsblad 2016, 252). Deze tranche voorziet in een wijziging waarbij een aantal door de Raad van State geconstateerde gebreken worden gerepareerd. Achtergrond Op 3...

Begrenzen maximale planologische mogelijkheden tbv externe veiligheid

Met het oog op de beoordeling van de externe veiligheid kan het van belang zijn om de maximale planologische mogelijkheden te begrenzen. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling van 8 juni 2016 (201507529). In deze uitspraak is een bestemmingsplan aan de orde waarin de vest...

Regeling ruimte voor ruimte Brabant onverbindend

De regeling van de provincie Noord-Brabant voor ruimte voor ruimtewoningen is in strijd met de Wet ruimtelijke ordening. Reden daarvoor is dat het hierin opgenomen stelsel voor voorafgaande planologische medewerking door het college van gedeputeerde staten inmiddels is verouderd...

Privaatrechtelijke belemmering geen weigeringsgrond voor watervergunning

Het bestaan van een evidente privaatrechtelijke belemmering vormt geen grond voor het weigeren van een watervergunning. De Waterwet kent namelijk een limitatieve opsomming van weigeringsgronden. Dit heeft de Afdeling overwogen in haar uitspraak van 30 maart 2016 (201507892). In d...

Gecombineerde toepassing artikel 4 bijlage II Bor

In haar uitspraak van 15 maart 2016 (ECLI:NL:RBMNE:2016:1335) overwoog rechtbank Midden-Nederland dat verschillende onderdelen van artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht gecombineerd kunnen worden toegepast. In de zaak die in deze uitspraak aan de orde was, waren...
1 2 3