Ruimtelijke ordening

Een onderdeel van het omgevingsrecht is de ruimtelijke ordening. De regels hierover zijn vastgelegd in (gemeentelijke) bestemmingsplannen en (provinciale) verordeningen. Hierin wordt bepaald op welke locaties welke functies (bestemmingen) zijn toegestaan en wat de bijbehorende bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn. Om te weten of op een specifieke locatie een bepaalde ontwikkeling is toegestaan, zijn daarom ook de regels over ruimtelijke ordening van belang.

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over ruimtelijke ordening.

Beoordeling actuele regionale behoefte conform ladder

Regelmatig verschijnen er uitspraken over de toepassing van de ladder duurzame verstedelijking. Op 28 oktober 2015 (201409239) heeft de Afdeling een interessante uitspraak gedaan over de wijze waarop de actuele regionale behoefte mag worden beoordeeld. Op grond van artikel 3.1...

Voorschriften omtrent milieuaspecten in bestemmingsplan

Waar we van oorsprong een scheiding kennen tussen het ruimtelijk spoor en milieuspoor, zien we de laatste jaren steeds meer milieuaspecten in het ruimtelijk spoor aan de orde komen. Dat de voorschriften in planregels ter bescherming van milieuaspecten ver kunnen gaan, blijkt weer...

Heldere uitspraak ladder duurzame verstedelijking

Op 7 oktober 2015 (201503510) heeft de Afdeling een heldere uitspraak gedaan over de ladder duurzame verstedelijking. In de uitspraak komen veel belangrijke aspecten ten aanzien van de ladder aan de orde, waarmee een goed overzicht wordt gegeven. Situatie Aan de orde is een...

Overeenkomst van belang bij planologisch besluit

Als tussen een initiatiefnemer en een gemeente een overeenkomst is gesloten voor bijvoorbeeld een bedrijfsverplaatsing, dan dient de gemeenteraad die overeenkomst te betrekken bij de beoordeling van het al dan niet verlenen van planologische medewerking aan die bedrijfsverplaatsi...

Bijzondere gevoeligheid is ruimtelijk relevant

Het komt regelmatig voor dat bepaalde gewassen of bedrijven bijzonder gevoelig zijn voor bepaalde milieu-emissies. In een uitspraak van 23 september 2015 (201500977) oordeelde de Afdeling dat deze bijzondere gevoeligheid ruimtelijk relevant is en dat hiermee dus rekening dient te...

Parkeerkwestie o.g.v bestemmingsplan toetsen in vergunning

Op 9 september 2015 (201410585) heeft de Afdeling een heldere uitspraak gedaan over de wijze waarop in een bestemmingsplan kan worden vastgelegd dat een parkeerkwestie dient te worden beoordeeld in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Situatie Aan de orde...

Vrijstellingsbevoegdheid mag niet leiden tot nieuwe bestemming

Op 19 mei 2015 (ECLI:NL:RBOVE:2015:2410) heeft rechtbank Overijssel een uitspraak gedaan waaruit volgt dat het niet is toegestaan om een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik te verlenen op grond van een vrijstellingsbevoegdheid in een bestemmingsplan, waardoor aan gr...

Categorieën gevallen waarin geen VVGB is vereist

Uit een uitspraak van de Afdeling van 27 mei 2015 (201404980) volgt dat een besluit van een gemeenteraad waarin is bepaald dat slechts een verklaring van geen bedenkingen is vereist voor ruimtelijke relevante ontwikkelingen van enige omvang waarover niet eerder door de gemeentera...

Kadastraal perceel vs. bouwperceel

Bij de vaststelling van de omvang van een bouwperceel is de actuele situatie bepalend, waarbij in beginsel dient te worden uitgegaan van het kadastraal perceel waarop het bouwplan is voorzien. In haar uitspraak van 20 mei 2015 (201406459) oordeelde de Afdeling dat een situatie wa...

Uitspraak over vastleggen voorkeursalternatief in bestemmingsplan

Op 29 april 2015 (201400301) heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over een bestemmingsplan ten behoeve van een intensieve veehouderij, waarin een aantal relevante onderwerpen op heldere wijze aan de orde komen. Het betreft onder meer het milieueffectrapport (hierna: MER), waaro...

Wat te doen met nieuwe rapporten gedurende procedure?

Uit een uitspraak van de Afdeling van 6 mei 2015 (201407570) volgt dat wanneer hangende een procedure nieuwe rapporten worden opgesteld, dit onder omstandigheden een aanleiding kan vormen om deze rapporten toe te zenden aan bezwaarmakers en hen in de gelegenheid te stellen om hie...

Reactieve aanwijzing bij omgevingsvergunning

Wanneer een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik wordt verleend op grond van de uitgebreide procedure, zijn een aantal artikelen uit de Wet ruimtelijke ordening van overeenkomstige toepassing. Een van deze artikelen betreft de bevoegdheid van GS tot het geven van een...

Woningbouw belemmering voor veehouderij

In een uitspraak van 8 april 2015 (201407149) vernietigde de Afdeling een bestemmingsplan voor de bouw van 40 woningen, omdat deze een nabijgelegen veehouderij konden belemmeren in zijn bedrijfsvoering. Ook was het bestemmingsplan in strijd met de ladder voor duurzame verstedelij...

Leegstand in de ruimtelijke ordening

Bij de beoordeling of medewerking moet worden verleend aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling moet rekening worden gehouden met bestaande leegstand. Er dient te allen tijde sprake te zijn van een goede ruimtelijke ordening. Ladder voorduurzame verstedelijking Op grond van a...

Heldere uitspraak over persoonsgebonden overgangsrecht

Bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan geldt het uitgangspunt dat bestaand gebruik positief wordt bestemd. Op dit uitgangspunt bestaan verschillende uitzonderingen. In dat geval komt bestaand gebruik onder het overgangsrecht te vallen. Een bijzondere vorm van overgangs...

Besluit voor ontheffing van provinciale verordening

Wanneer gedeputeerde staten aan burgemeester en wethouders ontheffing verlenen van een in een provinciale verordening opgenomen regel, kan hiertegen in beginsel geen zelfstandig beroep worden ingediend. Dat heeft de Afdeling nog eens helder uiteengezet in haar uitspraak van 4 maa...

Vernietiging bestemmingsplan vanwege flora en fauna

In het kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan dient ook het aspect flora en fauna beoordeeld te worden. Het komt zelden voor dat een bestemmingsplan omwille van dit aspect wordt vernietigd. Dit was echter anders in de uitspraak van de Afdeling van 11 maart 2015 (20140...

Evidente privaatrechtelijke belemmering bij omgevingsvergunning aangenomen

Het komt in de praktijk maar zelden voor dat een evidente privaatrechtelijke belemmering wordt aangenomen die in de weg staat aan het verlenen van toestemming aan een ruimtelijke ontwikkeling. Rechtbank Gelderland nam in haar uitspraak van 3 februari 2015 (ECLI:NL:RBGEL:2015:527)...

Binnenplanse ontheffing of kruimelgevallenlijst als grondslag?

Wanneer een bepaalde ontwikkeling in strijd is met het bestemmingsplan, kan een vergunning worden aangevraagd om deze ontwikkeling toch mogelijk te maken. Het betreft dan een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik. Deze vergunning kan op een aantal manieren worden...

Veehouderij binnen of buiten de bebouwde kom?

Of een veehouderij binnen of buiten de bebouwde kom is gelegen, maakt nogal eens een verschil. Dit kan niet alleen een verschil maken in het aantal omwonenden dat bezwaar kan maken tegen vergunningen, maar ook in de wet- en regelgeving. In de uitspraak van de Afdeling van 18 febr...

Lever tijdig onderzoeksrapporten aan bij gemeente

Wanneer u als ondernemer uw bedrijfsvoering wenst uit te breiden – of een andere ruimtelijke ontwikkeling wenst – is het van belang om dit tijdig en onderbouwd bij de gemeente te melden. Met name is dat van belang als de gemeente een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding heeft....

Heldere uitspraak omtrent nadere eisen in bestemmingsplan

In een bestemmingsplan mag worden bepaald dat het college van burgemeester en wethouders met inachtneming van de bij het plan te geven regels ten aanzien van in het plan omschreven onderwerpen of onderdelen nadere eisen kan stellen. Dat deze bevoegdheid niet ongelimiteerd is, vol...
1 2 3