Ruimtelijke ordening

Een onderdeel van het omgevingsrecht is de ruimtelijke ordening. De regels hierover zijn vastgelegd in (gemeentelijke) bestemmingsplannen en (provinciale) verordeningen. Hierin wordt bepaald op welke locaties welke functies (bestemmingen) zijn toegestaan en wat de bijbehorende bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn. Om te weten of op een specifieke locatie een bepaalde ontwikkeling is toegestaan, zijn daarom ook de regels over ruimtelijke ordening van belang.

Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over ruimtelijke ordening.

Tijdwinst door coördinatiebesluit: exceptieve toetsing mogelijk

Op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bestaat de mogelijkheid om besluiten gecoördineerd voor te bereiden. In de uitspraak van de Afdeling van 11 februari 2015 (201401955) kwam een dergelijk coördinatiebesluit aan de orde. Appellanten konden zich met dit coörd...

Overgangsrechtelijke situatie niet zomaar positief bestemmen

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een bepaalde bestaande situatie onder het overgangsrecht van een bestemmingsplan komt te vallen. De situatie is dan niet (langer) positief bestemd, maar mag op grond van het overgangsrecht van het bestemmingsplan wel worden voortgezet....

Heldere uitspraak over Tegelen-jurisprudentie

De zogenaamde Tegelen-jurisprudentie is al sinds lange tijd vaste jurisprudentie van de Afdeling in het kader van bestemmingsplannen en op grond daarvan verleende bouwvergunningen (thans: omgevingsvergunning bouwen). Op 21 januari 2015 (201311011) heeft de Afdeling wederom een he...

Beoordeling vergunningaanvraag bedrijfswoning

Wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfswoning, moet deze vergunningaanvraag altijd getoetst worden aan onder meer het bestemmingsplan. Dit geldt ook wanneer het gaat om het vervangen van een bestaande bedrijfswoning. Dit blijkt nog eens...

Uitbreidingsplannen? Meld ze tijdig!

Wanneer u als ondernemer uw bedrijfsvoering wenst uit te breiden – of een andere ruimtelijke ontwikkeling wenst – is het van belang om dit tijdig en onderbouwd bij de gemeente te melden. Met name is dat van belang als de gemeente een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding heeft....

De beoordeling van stemgeluid

Een regelmatig terugkerend onderwerp in de jurisprudentie is de wijze waarop stemgeluid bij een inrichting moet worden beoordeeld. In onderhavig artikel ga ik daar nader op in. Op grond van artikel 2.18 Activiteitenbesluit blijft bij het bepalen van geluidsniveaus, als bedoeld...

Beroep tegen uitbreiding bouwblok veehouderij ongegrond

Met grote regelmaat wordt er beroep aangetekend tegen bestemmingsplannen waarbij het bouwblok van een veehouderij wordt vergroot. In haar uitspraak van 16 juli 2014 (201400482) maakt de Afdeling nog eens duidelijk dat ‘loze’ beroepsgronden niet kunnen leiden tot een vernietiging...

Plicht tot opnemen uitbreidingsmogelijkheden in bestemmingsplan?

Een vraag die ook nogal eens bij agrarische ondernemers aan de orde komt bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan, is of het plan moet voorzien in uitbreidingsmogelijkheden. Dat dit voor vrijwel iedere ondernemer gewenst is, is duidelijk. Is de gemeente echter ook verpli...

Faseren van nieuwe ontwikkeling in plangebied

Wanneer een nieuwe ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt, bestaat nogal eens de wens om hierin een bepaalde fasering aan te brengen. De gemeenteraad beschikt daartoe over diverse mogelijkheden. Voorop gesteld dient te worden dat een gemeenteraad bij het bepalen van...

Reactieve aanwijzing provincie

Artikel 3.8, zesde lid, Wro geeft het college van gedeputeerde staten (hierna: GS), onverminderd andere aan hem toekomende bevoegdheden, de bevoegdheid om met betrekking tot een onderdeel van een vastgesteld bestemmingsplan een zogenaamde reactieve aanwijzing te geven. Daarvoor d...

Procedure omgevingsvergunning wegens strijd provinciale verordening

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) kent, net als de Algemene wet bestuursrecht, twee verschillende soorten procedures. Het betreft de reguliere procedure en de zogenaamde uitgebreide procedure. Hoofdregel is op grond van artikel 3.7 Wabo dat de reguliere pro...

Parkeerbehoefte meenemen in bestemmingsplan

Bij de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan geldt in hoofdzaak één criterium, namelijk dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Daarbij dienen een groot aantal aspecten meegenomen te worden, zoals geluid, geur en luchtkwaliteit. Ook het aspect parkeren kan van bela...

Nieuwe projecten en het rechtszekerheidsbeginsel

Iedereen uit de praktijk kent het wel: nieuwe projecten waarvan de uitwerking en (juridische) procedures jarenlang duren. In de tussentijd kan de relevante wet- en regelgeving en het relevante 'beleid' - met name provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen - aan...

Eenvoudiger bouwen en planologisch strijdig gebruiken?

Deregulering, dat is wat de regering wil, ook voor de mogelijkheden om te bouwen en planologisch strijdig te gebruiken. Er komen echter steeds meer regels. Het thans voorliggende ontwerpbesluit tot wijziging van onder meer het Besluit omgevingsrecht is daar weer een typisch voorb...

Wijzigingsbevoegdheid in de Wro: voorwaarden

Bij het vaststellen van een bestemmingsplan heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om te bepalen dat met inachtneming van de bij het plan te geven regels het college van burgemeester en wethouders binnen bij het plan te bepalen grenzen het plan kunnen wijzigen. Deze wijzigingsbevoe...

Omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik: welke procedure?

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen (hierna: Wabo) geldt een vergunningplicht voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, algemene regels van provincie of Rijk of een...

Projecten in strijd met bestemmingsplan versus omgevingsvergunning

Projecten die in strijd zijn met het bestemmingsplan kunnen wettelijk gezien toch mogelijk worden gemaakt. De betreffende wet- en regelgeving is de laatste jaren evenwel diverse malen gewijzigd. De vraag is hoe voorheen verleende vrijstellingen van een bestemmingsplan moeten word...

Een krimpbestendige Omgevingswet

Op dit moment is de overheid bezig met de voorbereiding van een nieuwe Omgevingswet. De verschillende knelpunten van het huidige omgevingsrecht dienen in deze nieuwe Omgevingswet weggenomen te worden. Een van deze knelpunten betreft de onderdelen die belemmerend (kunnen) werken v...
1 2 3