VERGUNNINGEN

Om een ontwikkeling te mogen realiseren, zijn vaak een of meerdere vergunningen nodig. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een omgevingsvergunning voor bouwen, planologisch strijdig gebruik of milieu. Voor iedere omgevingsvergunning geldt een eigen toetsingskader. Dat toetsingskader is vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Daarnaast gelden veel algemene regels voor omgevingsvergunningen, bijvoorbeeld over het stellen van voorschriften, het wijzigen of intrekken van een vergunning of het vragen van advies of een zogeheten verklaring van geen bedenkingen (VVGB). Hieronder staat een overzicht van mijn artikelen over omgevingsvergunningen.

Evidente privaatrechtelijke belemmering vanwege meerderheidsbelang in VvE

Bestuursrechters nemen zelden aan dat sprake is van een evidente privaatrechtelijke belemmering die aan besluitvorming in de weg stond. In een uitspraak van 10 mei 2016, gepubliceerd op 17 november 2016, nam rechtbank Gelderland wel aan dat sprake was van een evidente belemmering...

Project in twee gemeenten: wie is bevoegd?

Bevoegd tot het nemen van een beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning is in beginsel het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar het betrokken project in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd. Maar hoe zit het als een project in twee gemeenten...

Uitspraak RvS over onderzoeks- en actualiseringsplicht vergunningen

De onderzoeks- en actualiseringsplicht in de Wabo verplicht het bevoegd gezag om de voorschriften van een omgevingsvergunning milieu te wijzigen of de omgevingsvergunning in te trekken als technische ontwikkelingen of ontwikkelingen van de kwaliteit van het milieu daartoe aanleid...

Gecombineerde toepassing artikel 4 bijlage II Bor

In haar uitspraak van 15 maart 2016 (ECLI:NL:RBMNE:2016:1335) overwoog rechtbank Midden-Nederland dat verschillende onderdelen van artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht gecombineerd kunnen worden toegepast. In de zaak die in deze uitspraak aan de orde was, waren...

Overeenkomst geen evidente privaatrechtelijke belemmering

Het is vaste rechtspraak dat een privaatrechtelijke belemmering alleen aan de verlening van een omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik in de weg kan staan indien deze een evident karakter heeft. In haar uitspraak van 17 februari 2016 (201502260) oordeelde de Afdeling d...

Omgevingsvergunning voor tijdelijke activiteit

Per 1 november 2014 is aan artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht een nieuwe categorie toegevoegd, te weten “ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10, voor een termijn van ten hoogste tien jaar”. Op 29 januari 2016 deed...

Vergunning asielzoekerscentrum blijft in stand

Wanneer een omgevingsvergunning wordt verleend voor een asielzoekerscentrum, wordt deze veelal voor bepaalde tijd verleend. De tijdelijkheid van de activiteit is voldoende gewaarborgd indien tussen het bevoegd gezag en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers een overeenkomst is g...

Schorsing intrekkingsbesluit vergunning vergistingsinstallatie

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben besloten tot intrekking van de omgevingsvergunning voor een inrichting voor het vergisten van mest en het co-vergisten van andere organische producten. De Voorzieningenrechter van rechtbank Oost-Brabant schorste dit beslui...

Ingrijpende wijziging hoofdgebouw niet relevant

Voor beantwoording van de vraag of een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij kan worden opgericht, is onder andere de totale oppervlakte aan eventuele reeds aanwezige bijbehorende bouwwerken op het perceel in relatie tot het hoofdgebouw relevant. Uit een uitspraak van de Afdeling v...

Vergunninghouder is niet degene aan wie vergunning is verleend

Uit een uitspraak van de Afdeling van 27 mei 2015 (201406744) blijkt dat onder een “vergunninghouder” in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet moet worden verstaan degene aan wie de vergunning ooit is verleend. Het begrip “vergunninghouder” moet in ruime zin worden opgev...

Categorieën gevallen waarin geen VVGB is vereist

Uit een uitspraak van de Afdeling van 27 mei 2015 (201404980) volgt dat een besluit van een gemeenteraad waarin is bepaald dat slechts een verklaring van geen bedenkingen is vereist voor ruimtelijke relevante ontwikkelingen van enige omvang waarover niet eerder door de gemeentera...

Wijziging vergunning tussen eerste en tweede fase

Indien een vergunning in twee fasen wordt verleend, bestaat de mogelijkheid om in de tweede fase de vergunning, zoals deze in de eerste fase is verleend, te wijzigen. De Afdeling deed hierover een heldere uitspraak op 25 maart 2015 (201403438). Situatie Een varkenshouder had ee...

Evidente privaatrechtelijke belemmering bij omgevingsvergunning aangenomen

Het komt in de praktijk maar zelden voor dat een evidente privaatrechtelijke belemmering wordt aangenomen die in de weg staat aan het verlenen van toestemming aan een ruimtelijke ontwikkeling. Rechtbank Gelderland nam in haar uitspraak van 3 februari 2015 (ECLI:NL:RBGEL:2015:527)...

Binnenplanse ontheffing of kruimelgevallenlijst als grondslag?

Wanneer een bepaalde ontwikkeling in strijd is met het bestemmingsplan, kan een vergunning worden aangevraagd om deze ontwikkeling toch mogelijk te maken. Het betreft dan een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik. Deze vergunning kan op een aantal manieren worden...

Beoordeling vergunningaanvraag bedrijfswoning

Wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfswoning, moet deze vergunningaanvraag altijd getoetst worden aan onder meer het bestemmingsplan. Dit geldt ook wanneer het gaat om het vervangen van een bestaande bedrijfswoning. Dit blijkt nog eens...

Aanwijzing categorieën gevallen waarin geen VVGB is vereist

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning is in sommige gevallen een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) vereist. In welke gevallen een VVGB is vereist, wordt wettelijk bepaald. Er bestaat voor het bevoegd gezag echter ook enige vrijheid. Dit licht ik nader toe. Op grond...

Procedure omgevingsvergunning wegens strijd provinciale verordening

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) kent, net als de Algemene wet bestuursrecht, twee verschillende soorten procedures. Het betreft de reguliere procedure en de zogenaamde uitgebreide procedure. Hoofdregel is op grond van artikel 3.7 Wabo dat de reguliere pro...

Omgevingsvergunning planologisch strijdig gebruik: welke procedure?

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen (hierna: Wabo) geldt een vergunningplicht voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, algemene regels van provincie of Rijk of een...

Vergunning van rechtswege II

In een eerder artikel heb ik reeds geschreven over de vergunning van rechtswege. De van rechtswege verleende vergunning wordt ook wel de lex silencio positivo genoemd. De grondslag van de van rechtswege verleende vergunning is gelegen in de Algemene wet bestuursrecht. Ook in het...

Vergunning van rechtswege

In het bestuursrecht kennen we de zogenaamde lex silencio postivo, beter bekend als de van rechtswege verleende vergunning. De grondslag van de van rechtswege verleende vergunning is gelegen in de Algemene wet bestuursrecht. In het navolgende ga ik in op de van rechtswege verleen...

Projecten in strijd met bestemmingsplan versus omgevingsvergunning

Projecten die in strijd zijn met het bestemmingsplan kunnen wettelijk gezien toch mogelijk worden gemaakt. De betreffende wet- en regelgeving is de laatste jaren evenwel diverse malen gewijzigd. De vraag is hoe voorheen verleende vrijstellingen van een bestemmingsplan moeten word...
1 2