Alle artikelen overheid

Hieronder staat een overzicht van al mijn artikelen over het bestuursrecht. Op de andere pagina’s onder het thema overheid zijn de artikelen onderverdeeld aan de hand van verschillende onderwerpen over het bestuursrecht.

Het belanghebbendebegrip: invulling gevolgen van enige betekenis

Voor het zijn van belanghebbende moet aannemelijk zijn dat ter plaatse van de woning of het perceel van de betrokkene “gevolgen van enige betekenis” kunnen worden ondervonden, zo overwoog de Raad van State in een uitspraak van 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:737). Maar hoe moeten...

VVGB wel of geen apart besluitonderdeel?

Of een verklaring van geen bedenkingen wel of niet als een apart besluitonderdeel moet worden aangemerkt, kan van belang zijn in een juridische procedure. Wanneer immers tegen een besluitonderdeel geen zienswijze of bezwaar is ingediend, kan daar in beroep niet alsnog tegen geage...

Besluit in strijd met verbod van reformatio in peius

Een verslechtering in rechtspositie door het indienen van bezwaar of beroep is niet toegestaan. Daarvoor bestaat in het bestuursrecht het verbod van reformatio in peius. Dit is een algemeen beginsel waaraan overheden zich moeten houden. Het college van burgemeester en wethouders...

Handhaving door college jegens gemeenteraad?

In een uitspraak van de Raad van State van 8 februari 2017 (201601099, ECLI:NL:RVS:2017:306) was de vraag aan de orde of het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van een handhavingsverzoek bevoegd was om handhavend op te treden tegen de raad van de eigen gemeent...

Documenten derogatieonderhandelingen niet openbaar

De Staatssecretaris van Economische Zaken behoeft documenten en correspondentie tussen het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie aangaande de aanvraag voor derogatie van de Nitraatrichtlijn voor de periode 2014-2017 niet openbaar te maken. Dit oordeelde rechtb...

Meerdaadse samenloop bij NVWA boetes

Als aan een bedrijf meerdere boetes zijn opgelegd en die boetes gebaseerd zijn op samenhangende feiten, dan kan sprake zijn van een bijzondere omstandigheid die ertoe leidt dat het totaal van de opgelegde boetes moet worden gematigd. Volgens rechtbank Rotterdam was in de zaak die...

Besluit in strijd met Brummen-jurisprudentie

Dat een rechtbank een beroep gegrond heeft verklaard en niet zelf in de zaak heeft voorzien, laat onverlet dat de rechtbank in die uitspraak een oordeel uitdrukkelijk en zonder voorbehoud kan hebben gegeven. Door hiervan in een nieuw besluit af te wijken, wordt gehandeld in strij...

Betaling dwangsom door ander dan overtreder

Het niet of niet tijdig voldoen aan een opgelegde last onder dwangsom leidt in de praktijk vaak tot een besluit tot invordering van de verbeurde dwangsom. In een uitspraak van de Raad van State van 11 januari 2017 (201508249, ECLI:NL:RVS:2017:15) stond de vraag centraal of de bet...

Het gebruik van onrechtmatig verkregen strafrechtelijk bewijs

Als sprake is van in strafrechtelijke zin onrechtmatig verkregen bewijs dan betekent dat niet dat het gebruik daarvan in een bestuursrechtelijke (handhavings)procedure niet is toegestaan. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 21 december 2016 (201508328, ECLI:NL:RV...

Beleidsregel mag niet categorisch aanvragen afwijzen

Een beleidsregel die ertoe leidt dat de wettelijke bevoegdheid tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning nimmer wordt toegepast, moet als onredelijk worden aangemerkt. Dat oordeelde rechtbank Gelderland in een uitspraak...

Wanneer kan gemeente (integrale) geheimhouding opleggen?

Niet alleen door de gemeenteraad kan geheimhouding worden opgelegd, maar ook door de burgemeester, het college en een commissie. Dat kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Geheimhoudingsbesluiten zijn echter niet onaantastbaar. Dat...

Belanghebbende bij verzoek om openbaarmaking geheimgehouden stukken

Degene die verzoekt om openbaarmaking van documenten waarvan geheimhouding is opgelegd, moet als belanghebbende worden aangemerkt. Het verzoek om openbaarmaking moet bovendien tevens worden opgevat als verzoek om opheffing van de geheimhouding. Dit oordeelde de Raad van State in...

Wanneer is een bestuurlijk rechtsoordeel een besluit?

In sommige situaties is het wenselijk om van het bevoegd gezag los van een aanvraag om een vergunning of een handhavingsprocedure een rechtsoordeel te krijgen over de vraag of voor het verrichten van een bepaalde handeling een vergunning is vereist. Zo’n rechtsoordeel kan in het...

Raad van State gaat om in rechtspraak over beleidsregels

De Raad van State is thans, anders dan voorheen, van oordeel dat omstandigheden die bij het opstellen van een beleidsregel zijn verdisconteerd, wél kunnen worden betrokken bij de beoordeling of sprake is van bijzondere omstandigheden die nopen tot afwijking van een beleidsregel....

Een lesje a- en b-bestuursorganen

Hoe zat het ook alweer met het begrip bestuursorgaan? In een uitspraak van de Raad van State van 19 oktober 2016 komt dit nog eens op heldere wijze aan de orde (201506957, ECLI:NL:RVS:2016:2746). In deze uitspraak is de Raad van State namelijk ingegaan op de vraag of de Stichting...

Het begrip ‘overtreding’ in relatie tot een handhavingsbesluit

Wat onder een overtreding moet worden verstaan, is gedefinieerd in de Algemene wet bestuursrecht. Maar hoe verhoudt dit begrip zich nu in relatie tot een overtreding in een handhavingsbesluit? Rechtbank Oost-Brabant deed hierover een duidelijke uitspraak op 22 september 2016, gep...

De waarde van een vaststellingsovereenkomst in het bestuursrecht

Een partij die een vaststellingsovereenkomst met het bevoegd gezag heeft gesloten, komt daarop in beginsel een beroep toe in een bestuursrechtelijke procedure. Dat oordeelde de Raad van State in een uitspraak van 21 september 2016 (201505643, ECLI:NL:RVS:2016:2499). In deze ui...

Reparatie Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Op 5 juli 2016 is de dertiende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet in werking getreden (Staatsblad 2016, 252). Deze tranche voorziet in een wijziging waarbij een aantal door de Raad van State geconstateerde gebreken worden gerepareerd. Achtergrond Op 3...

Vrije advocaatkeuze ook tijdens bezwaarfase

Uit een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 7 april 2016 (C-460/14) volgt dat óók tijdens de bezwaarfase al een recht bestaat op vrije advocaatkeuze. Dat betekent dat u ook in die fase bij uw rechtsbijstandverzekeraar al een eigen advocaat mag kiezen. D...

Zwijgrecht bij inspectie in kader van Wet arbeid vreemdelingen

Indien een ondernemer binnen zijn bedrijf vreemdelingen te werk stelt, dient altijd gehandeld te worden conform de regels die zijn gesteld in de Wet arbeid vreemdelingen. Wanneer door de arbeidsinspectie een controle wordt uitgevoerd, is het goed om te weten of en zo ja in hoever...

Vernietiging handhavingsbesluit wegens bijzondere omstandigheden

Wanneer sprake is van een overtreding is het bevoegd gezag in beginsel gehouden om gebruik te maken van zijn bevoegdheid om hiertegen handhavend op te treden. Het bevoegd gezag kan hiervan afzien indien sprake is van bijzondere omstandigheden. Naar het oordeel van de Voorzieninge...

Vertrouwensbeginsel uitgehold

Op 1 juli 2015 (201305265) heeft de Afdeling een uitspraak gedaan, waarin het vertrouwensbeginsel aan de orde komt. Met deze uitspraak wordt het vertrouwensbeginsel naar mijn mening (verder) uitgehold en een lege huls. Situatie Aan de orde is een besluit van het college va...

Onjuiste bekendmaking kan toch tijdig zijn

De wet bepaalt dat een besluit dat tot een of meer belanghebbenden is gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager. Uit een uitspraak van de Afdeling van 27 mei 2015 (201406992) volgt dat een onjuiste tenaamstelling in een besluit kan...
1 2